BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych
Internal Audit Consulting Services in Local Government According to Surveys
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 43-53, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Doradztwo, Samorząd terytorialny, Ryzyko, Badania ankietowe
Internal audit, Consultancy, Local government, Risk, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników badań własnych, którymi była ocena realizacji usług doradczych audytu wewnętrznego na płaszczyźnie samorządu terytorialnego. Metodologia badania - Analizę materiału empirycznego przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankiety. W przygotowaniu wyników badań pomocne okazały się także studia literaturowe. Dodatkowo przeprowadzono również analizę regulacji prawnych, a także wytycznych profesjonalnej praktyki zawodowej ogłoszonych w drodze komunikatu. Wynik - Prezentowane wyniki badań są kontynuacją wcześniejszych analiz dotyczących skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym audytu wewnętrznego. Uzyskane wyniki mogą stanowić podstawę do dalszych dyskusji nad modelem audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Oryginalność/wartość - W artykule sformułowano hipotezę, zgodnie z którą współczesny audyt wewnętrzny poprzez świadczenie na rzecz kierownictwa jednostki usług doradczych, staje się jednym z fundamentalnych instrumentów wspomagających proces zarządzania.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of the article is to present selected results of own research on the implementation of internal audit advisory services in local government units. Design/methodology/approach - The empirical data was analyzed on the basis of the questionnaire survey. Literature studies have also helped in the preparation of research results, as well as an analysis of legal regulations and communications. Findings - The presented results are a continuation of previous analyzes on the effectiveness and effectiveness of management control and internal audit. The results obtained may provide the basis for further discussions on the internal audit model in the public finance sector. Originality/value - The paper hypothesizes that contemporary internal auditing by providing the management unit with consulting services becomes one of the permanent instruments supporting the management process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Filipiak, B., Dylewski, M., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2011). Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 28).
  3. Komunikat Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 15).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
  5. Winiarska, K. (2007). Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu