BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Skutki zmian w zakresie finansowania systemu gwarantowania depozytów dla sektora bankowego w Polsce
The Effects of Changes to the Financing Model of the Deposit Guarantee Scheme in Poland's Banking Sector
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 93-103, bibliogr. 12 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Sektor bankowy, Depozyt bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych
Banking sector, Bank deposit, Protecting bank deposit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest kwestia zmian w zasadach finansowania systemu gwarantowania depozytów w Polsce i ich znaczenia dla sektora bankowego w kontekście obciążeń finansowych, jakie z nich wynikają dla uczestników systemu. Podkreśla się bowiem fakt, że obecne obciążenia finansowe sektora bankowego, wynikające z różnych tytułów, w tym z konieczności finansowania systemu gwarantowania depozytów, są wysokie, a tym samym mogą negatywnie wpływać na sytuację finansową banków w sektorze.(abstrakt oryginalny)

The discussion in the paper is centered on changes in the funding model of the deposit guarantee scheme in Poland and their impact on the banking sector at large - in the context of financial burden for system participants. The author underscores the fact that the financial burden on the banking sector, resulting from a variety of factors including the need to finance the deposit guarantee scheme, is large enough already and thus may adversely affect the financial condition of banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BFG. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 2008-2015, Raporty roczne Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Warszawa.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, s. 190.
 3. Dzilińska O., 2014, Reforma polityki i systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej, Studia z Polityki Publicznej, nr 4(4): 131-142.
 4. Florczak T., 2015, Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech, Finanse i Prawo Finansowe, nr 4: 7-23.
 5. Gospodarowicz M., 2008, Skorygowana o ryzyko składka na ubezpieczenie depozytów - przegląd modeli teoretycznych, Bezpieczny Bank, nr 2(37): 19-45.
 6. NBP. Narodowy Bank Polski, luty 2016, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa.
 7. Pawlikowski A., 2004, Zróżnicowanie systemów gwarantowania depozytów. Analiza różnych wariantów rozwiązań, Bank i Kredyt, nr 10: 4-16.
 8. Radomski G., 2015, Modele wyliczania składki depozytowej w systemach gwarantowania depozytów bankowych, Bezpieczny Bank, nr 4(61): 160-179.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Dz Urz. UE L 176 z 27.06.2013.
 10. Szewczyk Ł., 2016, Wybrane problemy dotyczące skuteczności systemów gwarantowania depozytów, Bezpieczny Bank, nr 1(62): 28-51.
 11. The High-Level Group of Financial Supervision in the EU Chaired by Jacques de Larosiere Report, 2009, Brusseles.
 12. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. poz. 996.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu