BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wybrane aspekty implementacji metodologii Lean w kontekście podniesienia efektywności procesu audytu wewnętrznego w administracji publicznej
Selected Aspects of the Implementation of the Lean Methodology in the Context of Increasing the Efficiency of the Internal Audit Process in the Public Administration
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 67-75, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt, Audyt wewnętrzny, Nowe zarządzanie publiczne
Audit, Internal audit, New public management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zaprezentowanie zasad funkcjonowania i wybranych narzędzi metodologii Lean Audit oraz wskazanie kluczowych obszarów podnoszenia efektywności procesu audytu. Metodologia badania - W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu badań oraz aktów prawnych. Zastosowano metodę obserwacji przebiegu procesu audytu w podmiotach publicznych. Wnioskowanie przeprowadzono metodą indukcji. Wynik - W artykule zaprezentowano metodologię Lean Audit. Wskazano na możliwość wykorzystania jej narzędzi - SIPOC i modelu MURA w doskonaleniu procesu audytu w administracji publicznej. Oryginalność/wartość - Zaprezentowana metodologia Lean Audit nie była jak dotąd prezentowana w publikacjach w odniesieniu do polskiej administracji publicznej. Z uwagi na transformację audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych w Polsce i Nowe Zarządzanie Publiczne ranga tego zagadnienia wzrasta.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the principles and selected tools of Lean Audit methodology as well as shows the key areas for increasing the efficiency of the audit process. Design/methodology/approach - The methods used to attain the objective included the analysis of literature and legislation concerning the subject. The method of observation was used in the scope of audit process in public entities. Inference was based on induction method. Findings - The article presents the concept of Lean Audit methodology. There was indicated the possibility of using its tools - SIPOC and MURA model for improving the audit process in the public administration. Originality/value - The Lean Audit methodology in Polish public administration, which was presented in this article it has not been widely discussed so far in publications by other authors. Due to transformation of internal audit in Polish public administration the importance of this issue should be emphasized.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bezdogan, K. (2010). Evolution of the Lean Enterprise System: A crucial Synthesis and Agenda for the Future. Working Paper, Center for Technology, Policy and Industrial Development, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA.
 2. Czarnecki, J.S., Sikorski, C. (2013). Lean management. W: I. Sobańska (red.), Lean accounting. Integralny element lean management. Szczupła rachunkowość w zarządzaniu (s. 11-32). Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. http://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2011/06/07/raci-sipoc-i-inne-czyli-modelowanie-organizacji-c-d/ (10.06.2017).
 4. https://www.efficientlearning.com/blog/cia/lean-auditing-part-one (8.06.2017).
 5. https://www.governica.com/SIPOC (8.06.2017).
 6. https://www.isixsigma.com/tools-templates/sipoc-copis/sipoc-diagram (8.06.2017).
 7. Komunikat Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (t.j. Dz. Urz. Min. Fin. z 2016, poz. 28).
 8. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (2012). Tłum. IIA-Polska, Warszawa.
 9. Moeller, R. (2011). Nowoczesny audyt wewnętrzny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 10. Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2015 (2016), Warszawa: Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów.
 11. Ochno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Productivity Press, Portland, OR.
 12. Paterson, J.C. (2016). Lean Auditing-An introduction. New York: Materials from International Conference IIA, July 17-20, 2016.
 13. Paterson, J.P. (2015). Lean Auditing. Driving Added Value and Efficiency in Internal Audit. Great Britain: Wiley.
 14. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilne (t.j. Dz.U. nr 102, poz. 1116).
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. nr 249, poz. 2104).
 17. Womack, J.P., Jones, D.T. (1996). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, Simon & Schuster, New York.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu