BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Wytyczne w sprawie audytu zewnętrznego projektów finansowanych z funduszy unijnych
Guidelines on External Audit of Projects Financed by EU Funds
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 77-88, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt, Fundusze unijne
Audit, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie wymogów dotyczących prowadzenia audytów zewnętrznych projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Metodologia badania - W artykule przeprowadzono analizę literatury, źródeł prawnych oraz dokonano przeglądu ogłoszeń o zamówienia publiczne na realizację audytu zewnętrznego projektów europejskich. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano różnice między audytem wewnętrznym i audytem zewnętrznym projektów unijnych. Ponadto zaprezentowano zasady prowadzania audytu wydatkowania środków unijnych na przykładzie audytu projektów związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Zawarto również szczególne wymagania stawiane audytorom zewnętrznym w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych na audyt projektów europejskich. Oryginalność/wartość - Rozważania zawarte w artykule oparte są na analizie 133 ogłoszeń o zamówieniach publicznych na realizację audytu zewnętrznego projektów unijnych publikowanych w latach 2010-2015.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to present the requirements for carrying out external audits of projects co-financed by EU funds. Design/methodology/approach - The paper analyses literature, legal sources and public procurement notices for external audit of EU-funded projects. Findings - Based on the analysis, the differences between the internal audit and the external audit of the EUfunded projects were indicated. In addition, the principles of audit of EU funds are presented on the example of audit of R & D projects. The paper also includes specific requirements for external auditors in public procurement notices for audit of EU-funded projects. Originality/value - The considerations in this article are based on the analysis of 133 public procurement notices for the external audit of EU funded projects published in 2010-2015.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego 2016 (2016). Warszawa: Tłum. IIA - Polska. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl.
 2. Dziadek, K. (2010). Audyt projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 621. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30, 253-261.
 3. Kozłowska, H., Kozłowski, T. (2008). Europejski Fundusz Społeczny 2007-2013. Od projektu do audytu. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 4. Lech, M. (2016). Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020. Gdańsk: ODDK.
 5. Łagodzki, P. (2011). Audyt projektów finansowanych z funduszy unijnych - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 668. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 41, 617-626.
 6. Puchacz, K. (2016). Zasady wyboru wykonawców przy realizacji projektów unijnych w latach 2014-2020 zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Gdańsk: ODDK.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. 2015, poz. 1480).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 września 2011 w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 207, poz. 1237).
 9. Supera-Markowska, M. (2014). Opodatkowanie dotacji unijnych. Warszawa: Espol.
 10. Szczepankiewicz, E.I. (2010). Wybrane problemy zapewnienia jakości audytu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jakość życia - problemy polityki społecznej i zarządzania: księga abstraktów. Kraków: Instytut Spraw Publicznych, 57-78.
 11. Szczepankiewicz, E.I. (2012). Conditions in ensuring the quality of external audits of projects co-financed using European Union funding. W: J. Kołodziejczyk (red.), Ewaluacja i audit w projektach, organizacjach i politykach publicznych (s. 127-143). Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 12. Uryga, J., Magielski, W., Bienias, I. (2007). Środki unijne - klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie. Gdańsk: ODDK.
 13. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
 14. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 15. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2016, poz. 2045 z późn. zm.).
 16. Winiarska, K. (2015). Rozwój audytu wewnętrznego na świecie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (2), 143-153.
 17. Wojdylak-Sputkowska, Z., Sputkowski, J. (2009). Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Gdańsk: ODDK.
 18. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 (2016). Pobrane z: https://www.poir.gov.pl.
 19. Wytyczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe (2014). Pobrane z: http://www.ncbr.gov.pl.
 20. Voss, G. (2010). Rachunkowe problemy audytu środków unijnych w Polsce. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 364-378.
 21. Zaleska, B. (2015). Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (2), 89-98.
 22. Zaleska, B., Kotarski, D. (2015). Audyt wewnętrzny wybranych zagadnień budżetu zadaniowego w jednostce samorządu terytorialnego. W: B. Stopczyński, M. Turniak (red.), Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI, (4/I), 243-255.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu