BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena efektywności pracy audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego
Evaluation of the Effectiveness of the Internal Auditor in the Commercial Bank
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 89-96, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Bankowość, Audyt wewnętrzny, Banki komercyjne, Efektywność, Ryzyko
Banking, Internal audit, Commercial banks, Effectiveness, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników wspomagających ocenę pracę audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego. Rozwiązania organizacyjne w bankach komercyjnych redukują pracę oddziału komercyjnego do punktu sprzedaży i dystrybucji usług bankowych i ubezpieczeniowych. Ograniczone możliwości decyzyjne kierownictwa oddziału banku są powodem powstawania zagrożeń operacyjnych, które na bieżąco mogą być eliminowane dzięki pracy audytora wewnętrznego. Ograniczone środki na funkcjonowanie audytu wewnętrznego nakazują, aby jego praca była jak najbardziej efektywna. Metodologia badania - Badanie literatury jest punktem wyjścia rozważań. Badania te zostały uzupełnione o analizę problemów i zagrożeń najczęściej występujących w działalności banku. Wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną, wyznaczono najważniejsze obszary pracy audytora wewnętrznego w zakresie badania działalności oddziału operacyjnego banku komercyjnego. Wynik - Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych czynników oceny efektywności jego pracy w oddziale operacyjnym banku komercyjnego. Efektywna praca audytora ma na celu eliminację ryzyka działalności oddziału, jak również maksymalizację zysku wypracowywanego przez ten oddział przy spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest autorska propozycja wieloaspektowej oceny efektywności pracy audytora wewnętrznego badającego działalność oddziału operacyjnego banku komercyjnego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to identify the most important factors supporting the assessment of the work of the internal auditor in the commercial bank's operating branch. Organizational solutions in commercial banks reduce the work of a commercial branch to the point of sale and distribution of banking and insurance services. The limited decision-making capabilities of the bank's branch management are the cause of operational risks that can be reduced by internal auditor. Limited resources for the internal audit function require that its work be as effective as possible. Design/methodology/approach - Literature review is the starting point of the considerations of this article. These studies were supplemented by an analysis of the most common problems and threats in the bank's operations. Using inference through analogy and using a deductible method, the most important areas of work of the internal auditor in the area of the audit of the operational branch of a commercial bank were determined. Findings - Conducted by the author studies allow identification of the key factors for assessing the effectiveness of audit in the operational branch of a commercial bank. The effective work of the auditor is aimed at eliminating the risk of branch activity as well as maximizing the profit generated by this branch. Originality/value - The value of the article is original proposal of procedure for a multicriterial assessment of the effectiveness of the work of an internal auditor examining the operations of a commercial bank operating branch.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz, A. (2015). Praktyczna realizacja programu zapewnienia i poprawy jakości w komórkach audytu wewnętrznego na wybranych przykładach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81 (137), 9-27.
 2. Bednarek, P. (2015). Premie i nagrody dla audytorów wewnętrznych a skuteczność audytu wewnętrznego w sektorze prywatnym i publicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 399, 41-54. DOI:10.15611/pn.2015.399.04.
 3. Dittenhofer, M. (2001). Internal auditing effectiveness: An expansion of present methods. Managerial Auditing Journal, 16 (8), 443-450.
 4. Gos, W. (2013). Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. W: T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej. Warszawa: Difin.
 5. Mikołajczyk, M. (2008). Bankowość detaliczna. W: M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Warszawa: Difin.
 6. Saunders, E.J. (1996). Kontrola wewnętrzna w oddziałach banków. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 7. Sawicka-Kluźniak, Z. (2009). Efektywność audytu wewnętrznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 18, 431-439.
 8. Sojka, K. (2015). Metody wewnętrznej oceny funkcjonowania audytu w jednostce sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (2), 121-131. DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-10.
 9. Tomaszkiewicz, A. (2010). Wartość dodana wnoszona przez audyt wewnętrzny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 244, 111-112.
 10. Winiarska, K. (red). (2010). Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych. Warszawa: PWE.
 11. Zaleska, B. (2015). Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (2), 89-98. DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-07.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu