BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Rozwój i doskonalenie jakości audytu wewnętrznego w jednostkach zainteresowania publicznego
Development and Improvement of Internal Audit Quality in Public Interest Entities
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 97-110, tab., bibliogr. 33 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Instytucje finansowe, Jednostki zainteresowania publicznego
Internal audit, Financial institutions, Public interest entities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W artykule omówiono rozwój i cele audytu wewnętrznego oraz doskonalenie jakości jego usług w jednostkach zainteresowania publicznego. Metodologia badania - Analiza krytyczna literatury, standardów i przepisów prawnych, metoda dedukcyjna oraz synteza wniosków z analizy. Wynik - Przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat jakości audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach zainteresowania publicznego w województwie wielkopolskim. Oryginalność/wartość - Przedstawione wyniki badań mogą stanowić asumpt do dalszych zaawansowanych badań nad zagadnieniami pomiaru i doskonalenia jakości audytu wewnętrznego w różnych jednostkach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The article discusses the development and objectives of internal audit and improvement of its service quality in public interest entities. Design/methodology/approach - Preparing the paper involved a review of literature, current law and regulations, and a critical analysis of internal documents and surveys carried out in the studied public interest entities. Findings - Results of questionnaire surveys on internal audit quality in selected units of public interest entities are presented. Originality/value - The presented research results may serve as a hypothetical background for theorists for further advanced research into the measurement and improvement of internal audit quality in various entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek, P. (2014). Samoocena audytu wewnętrznego w Polsce: stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343, 31-41.
 2. Bednarek, P. (2015). Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Bielińska-Dusza, E. (2011). Analysis of internal audit functioning in Poland - empirical research findings. Business, Management and Education, 9 (2), 236-247.
 4. Christopher, J., Sarens, G., Leung, P. (1988). A critical analysis of the independence of the internal audit function: evidence from Australia. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 22 (2), 200-220.
 5. Definicja Audytu Wewnętrznego, Kodeks Etyki oraz Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (2016). The Institute of Internal Auditors, USA. Warszawa: Tłum. IIA - Polska. Pobrane z: http://www.iia.org.pl (16.03.2017).
 6. Kagerman, H., Kinney, W., Kuting, K., Weber, C-P. (2008). Internal Audit Handbook. Berlin: Springer.
 7. Knowledge Report. Attributes of Highly Effective Quality Assurance And Improvement Programs (2010). The Institute of Internal Auditors, USA. Pobrane z: http://www.theiia.org/download.cfm?file=66960 (28.05.2017).
 8. Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., Bardhan, I.R. (2011). The Role of the Internal Audit Function in the Disclosure of Material Weaknesses. The Accounting Review, 86 (1), 287-322.
 9. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (2001). The Institute of Internal Auditors, USA. Tłum. IIA - Polska, Warszawa 2006. Pobrane z: http://www.iia.org.pl (16.08.2006).
 10. Mikołajczyk, B., Krawczyk, M. (2010). Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej. Warszawa: PWE.
 11. Nadolna, B. (2016). Balanced scorecard jako narzedzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6/1 (84), 333-346. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-29.
 12. Pickett, K.H. (2005). The Essential Handbook of Internal Auditing. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
 13. Pitt, S.A. (2014). Internal Audit Quality, Developing a Quality Assurance and Improvement Program. NJ: Wiley, Hoboken.
 14. Professionalism In Practice. External quality assessments (2010). The Institute of Internal Auditors, USA. Pobrane z: http://www.theiia.org/download.cfm?file=89205 (18.03.2010).
 15. Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu (2010). Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 16. Roszewski, Z., Andrusiewicz, G. (2014). Audyt wewnętrzny w zintegrowanym systemie zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń. Prawo Asekuracyjne, 3 (80), 117-137.
 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. poz. 538).
 18. Sawicka, J., Stronczek, A. (2015). Postrzeganie roli audytu wewnętrznego w budowaniu zaufania publicznego jednostek - przykład banku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 168-180.
 19. Soh, D.S.B., Martinov-Bennie, N. (1986). The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness, and evaluation. Managerial Auditing Journal, 26 (7), 605-622.
 20. Szczepankiewicz, E.I. (2011). The Role of the Audit Committee, the Internal Auditor and the Statutory Auditor as the Bodies Supporting Effective Corporate Governance in Banks. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 640. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 38, 885-896.
 21. Szczepankiewicz, E.I. (2012a). New Regulations and Internal Control System as supporting effective Corporate Governance in Commercial Banks in Poland. W: A.P. Balcerzak (red.), Banking and Financial Markets After Global Crisis of the Years 2008-2010 (s. 81-101). Toruń: Nicolaus Copernikus University. Polish Economic Society Branch in Toruń.
 22. Szczepankiewicz, E.I. (2012b). The role and tasks of the Internal Audit and Audit Committee as bodies supporting effective Corporate Governance in Insurance Sector Institutions in Poland. Oeconomia Copernicana, 4, 23-39.
 23. Szczepankiewicz, E.I. (2014). Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Warszawa: CeDeWu.
 24. Szczepankiewicz, E.I., Kiedrowska, M. (2011). Organizacja audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń w świetle Solvency II oraz standardów audytu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 228, 454-462.
 25. Szczepankiewicz, E.I., Młodzik, E. (2016). Doskonalenie jakości audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6/1 (84), 139-150. DOI: 10.18276/fru.2016.84/1-12.
 26. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. poz. 1844 z późn. zm).
 27. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1826).
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1988).
 29. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1826).
 30. Wróblewska, L. (2010). Osobowość i wartości etyczne audytora a jakość audytu według badań ankietowych przeprowadzonych w bankach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 30 (2), 55-65.
 31. Wytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2012). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=17d5d2e3-4bbd-4afa-8be2-14b4196bf4ca&groupId=764034 (1.05.2017).
 32. Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości (2012). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cde04f02-547c-4018-a954-dbc653951 f02&groupId=764034 (1.05.2017).
 33. Zaleska, B. (2015). Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (2), 89-98.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu