BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych
Internal Audit Vs. Quality Value Added in Public Finance Sector Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 111-120, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Wartość dodana, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Value added, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Omówienie istoty wartości dodanej, którą przysparza jednostce audyt wewnętrzny, a także wpływu wdrożenia programu oceny i poprawy jakości audytu na zwiększenie wartości dodanej dla komórki audytu wewnętrznego i jednostki jako całości. Metodologia badania - Analiza krytyczna literatury, standardów i przepisów prawnych, metoda dedukcyjna oraz synteza wniosków z analizy. Wynik - Przedstawiono wyniki badań ankietowych na temat jakości audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych w województwie wielkopolskim. Oryginalność/wartość - Przedstawione wyniki badań mogą stanowić asumpt dla teoretyków do dalszych zaawansowanych badań nad zagadnieniami pomiaru i doskonalenia jakości audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the added value brought by internal audits to the entity, as well as the impact of implementing an internal quality assessment and improvement program on adding value to the internal audit unit and the entity as a whole Design/methodology/approach - Preparing the paper involved a review of literature, current law and regulations, and a critical analysis of internal documents and surveys carried out in the studied public finance sector units. Findings - Results of questionnaire surveys on internal audit quality in selected entities of the public finance sector and entities operating in other sectors are presented. Originality/value - The presented research results may serve as a hypothetical for theoreticians for further advanced research into the measurement and improvement of the quality of internal audit in various entities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarek, P. (2014). Samoocena audytu wewnętrznego w Polsce: stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343, 31-41.
 2. Bednarek, P. (2015). Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego (2016). The Institute of Internal Auditors, USA, Tłum. IIA - Polska, Warszawa. Pobrane z: www.iia.org.pl (16.03.2017).
 4. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin., poz. 28).
 5. Komunikat nr 16 Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" (Dz. Urz. Min. Fin., nr 9, poz. 70).
 6. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (2001). The Institute of Internal Auditors, USA. Tłum. IIA - Polska, Warszawa 2006. Pobrane z: www.iia.org.pl (16.08.2006).
 7. Nadolna, B. (2016). Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84/1), 333-346. DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-29.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
 9. Szczepankiewicz, E.I., Młodzik, E. (2016). Doskonalenie jakości audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84/1), 139-150. DOI: 10.18276/fru.2016.84/1-12.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 11. Wytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych (2003). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: www.mf.gov.pl (12.12.2004).
 12. Wytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (2007). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file? uuid =17d5d2e3-4bbd-4afa-8be2-14b4196bf4ca&groupId=764034 (1.05.2017).
 13. Wytyczne w zakresie programu zapewnienia i poprawy jakości (2012). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cde04f02-547c-4018-a954-dbc653951 f02&groupId=764034 (1.05.2017).
 14. Zaleska, B. (2015). Ocena funkcjonowania zleconego audytu wewnętrznego w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (76), 89-98.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu