BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zmiany warunków mieszkaniowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2002-2014
Changes in Living Conditions in Rural Areas in Poland in the Years 2002-2014
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 2, s. 87-97, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Obszary wiejskie, Standard mieszkaniowy, Zasoby mieszkaniowe
Rural areas, Housing standard, Housing resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie prawidłowości w zakresie dynamiki cech opisujących warunki mieszkaniowe na obszarach wiejskich w porównaniu z terytorium Polski. Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem cech opisujących istniejący zasób mieszkaniowy, budynki i mieszkania oddane do użytkowania i wyposażenie mieszkań w infrastrukturę techniczną. Empiryczna część badań została opisana z wykorzystaniem danych pochodzących z publikacji Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., opracowanej przez GUS. Zakres czasowy badań dotyczył lat 2002-2014. Wszystkie cechy objęte badaniem wykazywały pożądane tendencje, co potwierdza, iż warunki mieszkaniowe ludności obszarów wiejskich ulegały poprawie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the regularities of the dynamics of living conditions in rural areas in the conteXt of Poland. The features concerning the eXisting dwelling stocks, buildings and dwellings completed as well as dwellings fitted with basic installation were analyzed in the study. The empirical part of the research was described using data from the study "Rural areas in Poland in 2014" by GUS. The study covered the period 2002-2014. All features included in the study showed a favorable trend, which proves that the living conditions of inhabitants of rural areas have been improving. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski Adam, 1979: Społeczne aspekty polityki mieszkaniowej, [w] Polityka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 258.
 2. GUS, 2009: Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa, s. 157.
 3. GUS. 2015: Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., Warszawa, s. 76-77.
 4. Kolman Romuald, 2009: Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Placet, Warszawa, s. 167-168.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2.04.1997 r., Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.
 6. Luszniewicz Andrzej, 1972: Statystyka poziomu życia ludności, PWN , Warszawa.
 7. ONZ , 1948: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Paryż, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka. pdf, dostęp 06.03.2017.
 8. ONZ , 1966: Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Nowy Jork, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy-Pakt-Praw-gosp-spol-kult. pdf, dostęp: 28.02.2017.
 9. Panek Tomasz (red.), 2007: Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Pisz Zdzisław (red.), 2002: Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 367.
 11. Salamon Małgorzata, Alina Muzioł-Więcławowicz (red.), 2015: Mieszkalnictwo w Polsce, Habitat for Humanity Poland, Warszawa, s. 16, www.forummieszkaniowe.org/files/Mieszkalnictwo- _w_Polsce_2015_HABITAT .pdf, dostęp: 28.02.2017.
 12. Sobczyk Mieczysław, 2004: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 13. Unia Europejska, 2005: Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/ docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_pl.pdf, dostęp: 28.02.2017.
 14. Zeliaś Aleksander (red.), 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Zeliaś Aleksander, Barbara Pawełek, Stanisław Wanat, 2002: Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR .2017.104.2.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu