BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bujak Adam (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Czynniki kształtujące koszty funkcjonowania audytu wewnętrznego
Factors Influencing on Costs of an Internal Audit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 131-139, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Efektywność, Koszty
Internal audit, Effectiveness, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Identyfikacja oraz scharakteryzowanie czynników wpływających na koszty przeprowadzania działań audytowych, które mogą być wykorzystane do analizy efektywności audytu wewnętrznego. Metodologia badania - Dokonano przeglądu literatury przedmiotu, zastosowano również ogólną metodę dedukcyjną. Wynik - Szczegółowo scharakteryzowano czynniki, które decydują o kosztach funkcjonowania audytu wewnętrznego, zidentyfikowano wzajemne zależności występujące między nimi, wymieniono również potencjalne koszty związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego. Oryginalność/wartość - Racjonalne zarządzanie audytem wewnętrznym wymaga znajomości kosztów związanych z tą sferą działalności. Należy więc tak kształtować ich poziom, aby je optymalizować, czyli w pełni realizować cele audytu, ponosząc przy tym najniższe koszty.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Identification and characteristics the factors affecting the cost of audit activities that can be used to analyse the efficiency of an internal audit. Design/methodology/approach - Analysis of literature, it was also applied general deductive method. Findings - The factors that determine the costs of an internal audit are described in detail, the interdependencies between them are identified and the potential costs associated with an internal audit are listed. Originality/value - Rational management of an internal audit requires knowledge of the costs associated with this sphere of activity. It is therefore necessary to shape their level in order to optimize them. It means that the objectives of the audit should be fully realized, while incurring the lowest costs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (2016). Warszawa: Tłum. IIA - Polska. Pobrane z: http://www.iia.org.pl/o-nas/cele (24.05.2017).
 2. Dubisz, S. (red.) (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Gabrusewicz, W., Kamela-Sowińska, A., Poetschke, H. (2002). Rachunkowość zarządcza. Warszawa: PWE.
 4. Gos, W. (2013). Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. W: T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 66-100). Warszawa: Difin.
 5. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 28).
 6. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d25de3cc-46cc-4765-8dfb-3872090 eaa18&groupId=764034 (26.05.2017).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2049).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480 z późn. zm.).
 9. Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Szymańska, H. (2013). Organizacja działu audytu wewnętrznego. W: T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 287-324). Warszawa: Difin.
 11. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015, poz. 1483).
 12. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 13. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu