BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Emerling Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
The Role of Audit In Detecting Risks on the Example of the Municipal Social Welfare Center
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 141-153, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Analiza ryzyka, Audyt finansowy
Public finance sector units, Risk analysis, Financial audit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - W ostatnich latach duże znaczenie przywiązuje się do audytu jako bardzo ważnego instrumentu ochrony przed wszelkiego rodzaju ryzykiem. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza teoretycznych oraz praktycznych aspektów dotyczących audytu i ocena ryzyka audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.^^ Metodologia badania - Zastosowane metody badawcze oparte są na studiach literaturowych z badanego zakresu oraz analizie oceny ryzyka przeprowadzonego przez MOPS i wytyczeniu zadań audytu.^^ Wynik - Artykuł zawiera listę przebadanych różnych rodzajów ryzyka na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz uzasadnienie podjętych działań w celu uniknięcia ryzyka.^^ Oryginalność/wartość - Artykuł jest oryginalny, gdyż zastosowano metody badawcze charakterystyczne dla konkretnej jednostki.(abstrakt oryginalny)

Purpose - In recent years very important is attached to audit as a very important instrument of protection against all kinds of risks. The aim of this article is to present and analyze the theoretical and practical aspects of auditing on the example of the Municipal Social Welfare Center in the context of risk assessment. Design/methodology/approach - The applied research methods are based on the literature studies of the scope examined and the risk assessment conducted by the MOPS and the design of the audit tasks. Findings - The article contains a list of the examined risks on the example of the Municipal Social Assistance Center in Katowice and justification of the actions taken to avoid risk. Originality/value - The article is original because it has applied research methods specific to a particular business entity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożek, S., Emerling, I. (2016). Protecting the organization against risk and the role of financial audition the example of the internal audit. Oeconomia Copernicana, 3.
 2. Banaszkiewicz, J. (2003). Audyt wewnętrzny spojrzenie praktyczne. Warszawa: SKwP ZG COSZ.
 3. Brdulak, J., Kłopotek, A. (2008). Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych, finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa. Warszawa: Prace Naukowe SGH.
 4. Czerwiński, K. (2005). Audyt wewnętrzny. Warszawa: InfoAudit.
 5. Czerwiński, K., Grocholski, H. (2003). Podstawy audytu wewnętrznego. Szczecin: LINK.
 6. Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej (2005). Warszawa.
 7. Grocholski, H. (red.) (2004). Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: OMIKRON.
 8. Kiziukiewicz, T. (2009). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 9. Knedler, K., Stasiak, M. (2010). Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy. Łódź: Polska Akademia Rachunkowości.
 10. Kostur, A. (red.) (2012). Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 11. Moeller, R. (2011). Nowoczesny audyt wewnętrzny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Podręcznik audytu wewnętrznego (2003). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrano z: http://www.ujk.edu.pl/ strony/Malgorzata.Garstka/podrecznik_audytu_wewnetrznego_w_administracji_publicznej.pdf.
 13. Przybylska, J. (2010). Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym. Warszawa: CeDeWu.
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
 15. Szczot, J. (2012). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Lublin: POLIHYMNIA.
 16. Tyka, A. (2005). Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Gdańsk: ODDK.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 18. Winiarska, K. (2008). Audyt wewnętrzny. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu