BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwasieczko Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wizualizacja danych i informacji jako narzędzie wspomagania audytu ryzyka
Visualization of Data And Information as a Tool for Risk Audit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 155-163, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Ryzyko, Wizualizacja danych
Internal audit, Risk, Data visualisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie na możliwość wykorzystania metod wizualizacji danych i informacji w audycie ryzyka. Metodologia badania - Badanie literatury przedmiotu dotyczącej wizualizacji danych, metodyki sporządzania sprawozdań niefinansowych i audytu w zakresie ryzyka stanowi punkt wyjścia rozważań. Wykorzystano metodę wnioskowania przez analogię i metodę dedukcyjną. Wynik - Zaprezentowano informacje tworzące tzw. mapę myśli dla ryzyka w celu wspomagania audytu ryzyka na przykładzie ryzyka środowiskowego. Oryginalność/wartość - Wykorzystanie metod wizualizacji danych i informacji jest bardzo istotne w aspekcie zwiększenia efektywności audytu ryzyka. Równocześnie determinuje to zwiększenie spójności ujawnianych informacji niefinansowych i prezentowanych w sprawozdaniach danych finansowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to indicate the possibility of using methods of data visualization and information in risk audit. Design/methodology/approach - The study of subject literature in the field of data visualization, methodology of non-financial reporting and risk audit constitutes the starting point of the discussion. The method of application was introduced by analogy and deductive method. Findings - Presented information forming the so-called. A risk thinking map for supporting environmental risk audits. Originality/value - The fact of using data and information visualization methods is very important in terms of increasing the effectiveness of risk auditing while at the same time it determines the consistency of disclosed non-financial information and presented in the financial data reports.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicka, A. (2015). Wskaźniki środowiskowe w zewnętrznej sprawozdawczości środowiskowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 212-220. DOI: 10.15611/pn.2015.388.21.
 2. Czaja, S. (2011). Wybrane informacyjne ograniczenia realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 225, 30-44.
 3. Kiziukiewicz, T. (1998). Ryzyko jako element strategicznej rachunkowości zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 203. Prace Katedry Rachunkowości, 17.
 4. Kokot, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74/1, 533-544. DOI: 10.18276/frfu.2015.74/1-46.
 5. Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 6. Kupiec, L. (1996). Zasady gospodarowania w regionach przyrodniczo cennych. W: S. Wrzosek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, vol. III. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 7. Manoharan, P.K. (2008). Education & personality development. New Delhi: APH Publishing.
 8. Matuszak-Flejszman, A. (2014). Rola komunikacji z interesariuszami w aspekcie doskonalenia efektów działalności środowiskowej organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Matuszak-Flejszman, A. (2016). Uwarunkowania ekologiczne funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. W: C. Kochalski (red.), Zielony controlling i finanse. Podstawy teoretyczne (s. 52-74). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Meier, P.S. (2007). Mind-mapping - a tool for eliciting and representing knowledge held by diverse informants. Social research Update, 52, 1-4. Pobrane z: http://www.soc.surrey.ac.uk/sru (10.10.2015).
 11. Panasiewicz, A. (2015). Zarządzanie ryzykiem ekologicznym jako narzędzie równoważenia rozwoju organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 377, 230-239. DOI: 10.15611/pn.2015.377.16.
 12. Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
 13. Sawicki, K. (2005). Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających w warunkach ryzyka a rachunkowość. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 27, 56-74.
 14. Skoczylas, W. (2002). Sprawozdawczość finansowa jako podstawa identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej. W: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami, t. 1 (s. 210-211). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński WNEiZ.
 15. Sosińska-Kalata, B. (2005). Systemy organizacji wiedzy w środowisku sieciowym. W: B. Sosińska-Kalata, M. Przastek--Samokowa przy współpr. A. Skrzypczaka. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego (s. 141-162). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu