BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Title
Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego
Internal Audit and Management Control in the Risk Assessment of Conducted Activity in Local Government Units
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 165-174, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza, Ryzyko, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Internal audit, Management control, Risk, Local government units
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących relacji między audytem wewnętrznym a kontrolą zarządczą w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności do ustalenia planu audytu. Metodologia badania - Zastosowano metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych i analiza porównawcza. Przeprowadzono ankietę badawczą i wywiad. Ankieta skierowana została do audytorów wewnętrznych, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach budżetowych. Uzupełnieniem badań ankietowych były przeprowadzone z respondentami wywiady. Badania przeprowadzono w 2017 roku.^^ Wynik - Do sformułowania wniosków posłużyły przeprowadzone badania w jednostkach sfery finansów publicznych a także opublikowane przez NIK wyniki przeprowadzonej w 2011 roku kontroli dotyczącej funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego.^^ Oryginalność/wartość - W artykule zaakcentowano problem powiązań między audytem wewnętrznym a kontrolą zarządczą w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności na potrzeby planu audytu wewnętrznego. Autor opracowania nie spotkał się do tej pory z badaniami, które dotyczyły poruszanego problemu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of this article is to present the results of researches concerning the relation between internal audit and management control in terms of risk assessment of conducted activity to determine an audit plan. Design/methodology/approach - The following research methods were used: analysis of subject literature, analysis of legal acts and analysis of comparisons. Moreover, research questionnaire and interview were utilized. The questionnaire was addressed to internal auditors employed in local government units and budgetary units. Supplements for surveys were interviews conducted with respondents. The researches were conducted in 2017. Findings - Researches conducted in units of the public finance sphere and the results published by the NIK from the control carried out in 2017 concerning the functioning of management control in local government units (with particular regard to internal audit) were used to formulate conclusions. Originality/value - The article presents a rarely discussed problem of the links between internal audit and management control in the range of risk assessment of business activity for the purposes of the internal audit plan. The author of the study has not met so far with the researches concerning the problem determined in the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej (2012). Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4304deb8-10c7-4c97-9a16-7da-8d961ebd7&groupId=764034 (10.05.2017).
 2. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego (2011). Gdańsk: Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Gdańsku. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8628.html (10.05.2017).
 3. Kotarski, D., Rosiek, I. (2016). Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej na przykładzie samorządowego przedszkola w Słubicach. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84/1), 231-241.
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 5. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin., poz. 28).
 6. Łukomska-Szarek, J. (2016). Ewaluacja ryzyka w systemie kontroli zarządczej oświatowej jednostki budżetowej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84/1), 245-246.
 7. Ministerstwo Finansów (2011). Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne. Warszawa: Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/kontrola-zarzadcza-i-audyt-wewnetrzny/kontrola-zarzadcza- (10.05.2017).
 8. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003). Warszawa: Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d25de3cc-46cc-4765-8dfb-3872090eaa18&groupId=764034 (10.05.2017).
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września. 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. poz. 1480).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz.1870, z późn. zm.).
 11. Zbaraszewska, A. (2016). Analiza ryzyka na potrzeby kontroli zarządczej w placówkach oświatowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84/1), 255-265.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu