BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wiedza zarządzających a orientacja rozwojowa w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych
Managers' Knowledge and the Development Orientation in Micro Family Businesses
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 93-106, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Tworzenie wiedzy, Przedsiębiorstwo rodzinne, Mikroprzedsiębiorstwo
Creating knowledge, Family-owned business, Micro-enterprise
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcony jest omówieniu roli wiedzy zarządzających w kształtowaniu orientacji rozwojowej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych w kontekście specyficznych cech zarządzających i samego przedsiębiorstwa. Omawia zróżnicowanie przedsiębiorstw z uwagi na poziom wiedzy zarządzających i ich orientację rozwojową. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 361 polskich mikroprzedsiębiorstw rodzinnych. Analiza rezultatów badań potwierdza występowanie zależności między poziomem wiedzy zarządzających a orientacją rozwojową przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The paper discusses the issue of the relationship between knowledge of entrepreneurs/managers and the development orientation in micro family businesses in Poland. In particular, the analysis covers selected characteristics and determinants that shape the level of knowledge of managers and the development orientation of businesses which are related to the person of the manager, the business itself and its cooperation with the environment. The study of 361 micro family businesses in Poland confirms the hypothesis of the presence of high correlation between the knowledge level of managers and the development orientation of businesses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blackburn R.A., Hart M., Wainwright T. (2013), Small business performance: business, strategy and owner-manager characteristics, "Journal of Small Business and Enterprise Development", vol. 20, No. 1, DOI 10.1108/14626001311298394.
 2. Bratnicki M., Gabryś B.J. (2007), Czas i przedsiębiorczość organizacyjna w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.), Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 3. Chrisman J. J., McMullan E. (2004), Outsider Assistance as a Knowledge Resource for New Venture Survival, "Journal of Small Business Management", vol. 42 no. 3.
 4. Craig J. B., Pohjola M., Kraus S., Jensen S. H. (2014), Exploring Relationships among Proactiveness, Risk-Taking and Innovation Output in Family and Non-Family Firms, "Creativity and Innovation Management", vol. 23, no. 2, 10.1111/caim.12052.
 5. Cucculelli M., Mannarino L., Pupo V., Ricotta F. (2014), Owner-Management, Firm Age, and Productivity in Italian Family Firms, "Journal of Small Business Management", vol. 52, no. 2, doi: 10.1111/jsbm.12103.
 6. Dobni C. B. (2010), The relationship between an innovation orientation and competitive strategy, "International Journal of Innovation Management", vol. 14, no. 2.
 7. Gudkova S. (2008), Rozwój małych przedsiębiorstw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 8. Hutchinson V., Quintas P. (2008), Do SMEs do Knowledge Management? Or Simply Manage what they Know?, "International Small Business Journal", vol. 26, no. 2, DOI: 10.1177/0266242607086571.
 9. Janasz W. (2013), Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji, [w:] Wiśniewska J., Janasz K. (red.), Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami, CeDeWu.Pl, Warszawa.
 10. Johnson S., Webber D.J., Thomas W. (2007), Which SMEs use external business advice? A multivariate subregional study, "Environment and Planning A", vol. 39, DOI:10.1068/a38327.
 11. Karpacz J. (2011), Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna SGH, Warszawa.
 12. Kirchoff B.A. (1994), Entrepreneurship and Dynamic Capitalism. The Economics of Business Przedsiębiorstw Formation and Growth, PRAGER, Wesport, London.
 13. Kotlar J., De Massis A., Fang H., Frattini F. (2014), Strategic reference points in family firms, "Small Business Economics", vol. 43, no. 3, DOI 10.1007/s11187-014-9556-6.
 14. Labas A., Courvisanos J., Henson S. (2015), Business advisor knowledge and knowledge transference: a conceptual framework, Small Entreprise Association of Australia and New Zeland, 28th Annual SEAANZ Conference Proceedings, 1-3.07.2015, Melburne.
 15. Lopez-Ortega E., Canales-Sanches D., Bautista-Godinez T., Macias-Herrera S. (2016), Classification of micro, small and medium enterprises (M-SME) based on their available levels of knowledge, "Technovation", vol. 47, January, doi:10.1016/j.technovation.2015.10.001.
 16. Matejun M. (2015), Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź.
 17. Sciascia S., D'Oria L., Bruni M., Larraneta B. (2014), Entrepreneurial Orientation in low- and medium-tech industries: The need for Absorptive Capacity to increase performance, "European Management Journal", vol. 32.
 18. Soriano D. R., Castrogiovanni G. R. (2012), The impact of education, experience and inner circle advisors on SME performance: insights from a study of public development center, "Small Business Economics", vol. 38, DOI 10.1007/s11187-010-9278-3.
 19. Stawasz E. (2013), Terytorialne aspekty kształtowania zdolności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Nowakowska A. (red.) Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Supyuenyong V., Islam N., Kulkarni U. (2009), Influence of SME characteristics on knowledge management processes: The case study of enterprise resource planning service providers, "Journal of Enterprise Information Management", vol. 22, no. 1, doi.org/10.1108/17410390910922831.
 21. Tuszyński J. (2013), Doradztwo gospodarcze dla małych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa śląskiego, maszynopis powielony, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Wiklund J., Shepherd D. (2003), Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses, "Strategic Management Journal", vol. 24, issue 13, DOI: 10. IOO2/smj.36O.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu