BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Badura-Mojza Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Działania CSR wobec społeczności lokalnej wdrożone przez spółki z branży paliwowej - studium przypadku
Polish Fuel Companies' CSR Initiatives toward Local Society - a Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 119-133, bibliogr. 29 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczności lokalne
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Local community
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja działań, jakie przedsiębiorstwa mogą podejmować wobec społeczności lokalnej jako jednej z grup interesariuszy. Identyfikację tych działań oparto na postulatach koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) w zakresie inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorstwa na rzecz społeczności lokalnej. W wymiarze praktycznym w artykule dokonano analizy dwóch polskich spółek z branży paliwowej, notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (reprezentantów indeksu WIG 30 i Respect Index) - studium przypadku w zakresie informacji ujętej w zintegrowanym raporcie rocznym na temat rodzaju działań podejmowanych dla społeczności lokalnej. Działania podejmowane przez badane przedsiębiorstwo skonfrontowano z postulatami teorii w tym zakresie. Badania wykazały, że działania na rzecz społeczności lokalnej podejmowane przez analizowane spółki w szerokim zakresie pokrywają się z rekomendowanymi.(abstrakt oryginalny)

The paper aims primarily to identify activities that may be embraced by companies for the benefit of a local community, the latter considered as one of major stakeholder groups. The attempt is made in the context of theory of corporate social responsibility that recommends initiatives to be undertaken and responsibilities to be assumed by a business company toward the local community. In the practical sense, the study provides a case study involving two Polish energy sector companies (listed on the Warsaw Stock Exchange - included in WIG30 and Respect indexes). The study relies on data provided in the companies' consolidated annual reports regarding the types of activities implemented for the benefit of their respective local communities. These activities are further confronted with the recommendations put forth by relevant theory. The study has demonstrated that the companies' real-world initiatives largely correspond to theoretical recommendations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abraham S., Cox P., 2007, Analysing the Determinants of Narrative Risk Information in UK FTSE 100 Annual Reports, The British Accounting Review, Vol. 39, No. 3: 227-248.
 2. Bernatt M., 2009, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Corporate Social Responsibility.Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, 2002, Wiedeń: United Nations Industrial Development Organization.
 4. Dyrektywa UE 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330/1 z 15.11.2014.
 5. Dziworska K., Górczyńska A., 2014, Społeczna odpowiedzialność we współczesnej gospodarce, w: A. Uziębło (red.), Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, t. 30: 13-20.
 6. Freeman R.E., 1984, Strategic Management: A Stakeholders Approach, Boston: Pitman Publishing Company.
 7. Gasiński T., Piskalski G., 2009, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Centrum CSR.PL, Det Norse Veritas.
 8. Green Paper Promoting European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Bruksela, 18 lipca 2001, http://ec.europa.eu/employment_social/ soc-dial/csr/greenpaper_pl.pdf [dostęp: 4.10.2016].
 9. Grupa Lotos S.A., 2014, Zintegrowany Raport Roczny 2014, http://raportroczny.lotos.pl/pl [dostęp: 1.10. 2016].
 10. Harrison S., 1995, Public Relations. An Introduction, London - New York: Routledge.
 11. Hąbek P., Szewczyk P. 2010, Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 12. ISO 26000, 2010, Guidance on Social Responsibility, Genewa: International Organization for Standardization.
 13. Kalinowska A., 2012, Wartość dla pracowników w koncepcji CSR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55: 327-344.
 14. Linsley P.M., Shrives P.J., 2006, Risk Reporting: A Study of Risk Disclosure in the Annual Reports of UK Companies, The British Accounting Review, Vol. 38, No. 4: 387-404.
 15. Łukasiak P., 2004, Odpowiedzialny biznes w Polsce 2004 r., Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 16. Makuch Ł., 2011, Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
 17. Paliwoda-Matiolańska A., 2014, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa: C.H. Beck.
 18. PKN Orlen S.A., 2014, Raport Zintegrowany 2014, http://raportzintegrowany.orlen.pl/pl [dostęp: 4.10.2016].
 19. Porter M.E., Kramer M.R., 2007, Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, Harvard Business Review Polska, nr 52, czerwiec.
 20. Rogovsky N., 2000, Corporate Community Involvement Programmes: Partnerships for Job and Development, Genewa: International for Labour Studies.
 21. Rok B. (red.), 2001, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes: programy, strategie, standardy, Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 22. Rok B., 2004, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 23. Rybak M., 2004, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Sawicka A., Ptak A., Lepka J., 2003, Przedsiębiorca w krainie działań społecznych, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 25. Stawicka E., 2010, Teoria a praktyka wobec koncepcji społecznej odpowiedzialności w biznesie, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 83: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 5-15.
 26. Sudoł S., 2002, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 27. Wieczorek-Kosmala M., Błach J., 2013, Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej, Zarządzanie i Finanse, t. 11, nr 2, cz. 2: 518-527.
 28. www.orlen.pl/PL/OFirmie/Nagrodyiwyroznienia2/Strony/default.aspx [dostęp: 4.10.2016].
 29. Zbiegień-Maciąg L., 1996, Etyka w zarządzaniu, Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu