BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotarski Dariusz (Politechnika Koszalińska)
Title
Rola komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie
The Role of Audit Committee in Evaluating Management Control in a Ministry
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 177-186, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza, Komitet audytu
Internal audit, Management control, Audit committee
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Określenie roli i zadań komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej na przykładzie wybranych ministerstw, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań organizacyjnych, prawnych i wykonawczych. Metoda badania - Wykorzystano metodę analizy dokumentacji w zakresie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej ministrów oraz sprawozdań z realizacji zadań komitetów audytu w latach 2012-2016. Wynik - Analizowano aktualne rozwiązania, dotyczące podejmowanych działań w komitetach audytu w celu zapewnienia funkcjonowania efektywnej kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Przedstawiono również zakres świadczenia doradztwa na rzecz ministra kierującego działem oraz sposoby oceny oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - Ocena rozwiązań i działań komitetu audytu w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w wybranych ministerstwach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper shows the role of audit committees in evaluating management control in public administration in Poland. The primary purpose of an audit committee is to provide information on the management control process and the internal audit process for their ministries, ensuring compliance with laws and regulations. Design/methodology/approach - Based on the current regulations, there were used analysis of documents of audit committee reports and the minister's statements on management control in years 2012-2016. Findings - Apart from that in the paper one can find an example of functioning of an audit committee and its objectives, tasks and the role in evaluating of management control in a ministry. Originality/value - The paper shows originality of functioning of audit committee, management control system and internal audit cells in a ministry and description of some problems and improvements in these institutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojna-Duch, E. (2010). Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, Kontrola Państwowa, 330, 47-62.
 2. Dobre praktyki komitetów audytu w sektorze finansów publicznych (2013). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 3. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie (2012). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 4. Kotarski, D. (2014). Organizacja kontroli zarządczej w Ministerstwie Zdrowia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 833. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72, 77-85.
 5. Mituś, A. (2015). Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej. W: M. Ćwiklicki (red.), Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (s. 135-162). Kraków: Wydawnictwo MSAP Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 6. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
 7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za rok: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
 8. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
 9. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Skarbu Państwa za rok: 2012, 2013, 2014 i 2015.
 10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Zdrowia za rok: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
 11. Podsumowanie sprawozdań komitetów audytów z realizacji zadań w 2015 r. (2016). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. nr 238, poz. 1581).
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu (Dz.U. poz. 782).
 14. Sprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działów nauka i szkolnictwo wyższe w 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.
 15. Sprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działów: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo w 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działów: rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne 2016 roku.
 17. Sprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działu administracji rządowej - Zdrowie w roku 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działu skarb państwa w 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.
 19. Sprawozdanie z realizacji zadań komitetu audytu dla działu sprawy wewnętrzne w 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 roku.
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 21. Winiarska, K., Postuła, M. (2012). Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 33-45). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu