BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaszewska-Kaczan Urszula (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Korzyści z funkcjonowania w klastrach dla małych i średnich przedsiębiorstw
The Benefits of Functioning in Clusters for Small and Medium-sized Enterprises
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 227-240, tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Klastry, Organizacje klastrowe
Small business, Business cluster, Cluster organizations
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było przede wszystkim naświetlenie najważniejszych cech tej formy kooperacji oraz wskazanie korzyści, jakie firmy z sektora MŚP mogą wynieść z włączenia się w działalność klastrów. Jednocześnie zamierzano także skonfrontować przedstawioną teorię z praktyką, to znaczy zbadać, czy polskie małe i średnie podmioty korzyści te rzeczywiście dostrzegają. Aby zrealizować postawione cele, w opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz wyniki wybranych polskich badań w tym zakresie. (fragment tekstu)

Every economy benefits from the development of small and medium-sized enterprises, which is why searching for factors affecting their growth is so vital. One of these is definitely an opportunity to cooperate with other businesses. Clusters are an interesting form of collaboration for SME. The aim of this paper is to describe the most important characteristics of this form of cooperation, pointing out the benefits of clusters for SME and confronting theory with practice. The article uses available literature and selected Polish research on the issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baptista R., Swann P. (1998), Do Firms in Clusters Innovate More?, "Research Policy", No. 27.
 2. Baran M., Korzyści współpracy przedsiębiorstw działających w ramach klastrów [online], https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/4717/Korzysci_wspolpracy_przedsiebiorstw_dzialajacych_w_ramach_klastrow.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 2 lutego 2016.
 3. Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania (2010), PARP, Warszawa.
 4. Citkowski M. (2014), Polityka rozwoju klastrów w Polsce, BFKK, Białystok.
 5. Fic M., Jędrzejczak-Gas, Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP - wybrane zagadnienia [online], http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/16_fic_jedrzejczak-gas.pdf, dostęp: 4 lutego 2016.
 6. Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 7. Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 8. Kładź K., Kowalski A. (2010), Stan rozwoju klastrów w Polsce [w:] M.A. Weresa (red.), Polska, Raport o konkurencyjności 2010, Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne, SGH, Warszawa.
 9. Lis A., Lis A. (2014), Zarządzanie kapitałami w klastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Difin, Warszawa.
 10. Łapacz D. (2015), Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB - Polska na tle Unii Europejskiej, "Contemporary Economy", vol. 6, issue 1, Electronic Scientific Journal [online], www.wspolczesnagospodarka.pl, dostęp:1 lutego 2016.
 11. Mikołajczyk B., Kurczewska A., Kila J. (2009), Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa.
 12. Plawgo B. (2014), Klastry - stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim, Fundacja BFKK, Białystok.
 13. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 14. Poznańska K. (2010), Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 579, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 15. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014 (2015), PARP, Warszawa [online], http://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf, dostęp: 3 lutego 2016.
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 grudnia 2006r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. 06.226.1651).
 17. Rundo A., Ziółkowska M. (2013), Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 18. Siuta-Tokarska B. (2015), Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Difin, Warszawa.
 19. Skowronek-Mielczarek A. (2013), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 20. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. (2003), Zielona księga inicjatyw klastrowych, PARP, Warszawa.
 21. Szczepaniak I., Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy [online], http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/40.pdf, dostęp: 30 stycznia 2016.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu