BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Inteligentne specjalizacje regionu szansą na rozwój innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach - doświadczenia województwa świętokrzyskiego
Smart Specialisations of the Region as an Opportunity for Innovation in Small and Medium-sized Enterprises - Based on the Experience of the Świętokrzyskie Voivodeship
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 255-269, tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inteligentna specjalizacja, Innowacje
Small business, Smart specialization, Innovations
Note
summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza możliwości poprawy innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w regionie poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Pierwsza część artykułu to studia literaturowe poświęcone istocie inteligentnych specjalizacji dla rozwoju regionu, druga część to analiza doświadczeń województwa świętokrzyskiego w zakresie możliwości poprawy innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwój inteligentnych specjalizacji. (fragment tekstu)

Small and medium-sized enterprises operating in a changing environment need to be characterised by high intensity of innovation and be able to respond to market needs with new products and technologies. External determinants related to the environment as well as internal determinants constituting the innovation potential of the enterprise are important for innovation activity of SMEs. The development of innovation in small and medium-sized enterprises can be facilitated by the development of regional smart specialisations supporting the creation of new enterprises based on the industries showing a large potential for innovation, growth in R&D expenditure in this business sector, providing assistance for the development of R&D activity of these entities, as well as transfer of knowledge, innovation and technology within the framework of the cooperation between the spheres of business and science. The paper aims to analyse the possibility of improving the innovativeness of small and medium-sized enterprises in the region through the development of smart specialisations based on the example of the Świętokrzyskie Voivodeship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dzierżanowski M. (2013), Definiowanie i rozwijanie inteligentnych specjalizacji - wnioski z dobrych praktyk w zakresie polityk klastrowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 2. Foray D., David P.A., Hall B. (2009), Smart Specialisation - The Concept [in:] Knowledge for Growth: Prospects for Science, Technology and Innovation, Report, EUR 24047, European Union, Luxemburg.
 3. Foray, D., David, P.A., Hall B. (2011), Smart specialization. From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation, MTEI Working Paper.
 4. Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation, OECD 2013, https://www.oecd.org/innovation/inno/smart-specialisation.pdf [12 marca 2016].
 5. Komisja Europejska (2011), Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1353500550610818.pdf/3/ [12 marca 2016].
 6. Komisja Europejska (2012), Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RSI3), Luksemburg, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf
 7. Komisja Europejska (2014), Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2020, COM(2014) 130, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe-2020stocktaking_en.pdf [17 marca 2016].
 8. Od absorbcji do rezultatów - jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+, Strategia badań i innowacyjności (RSI3), Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2014.
 9. Oleksiuk A. (2015), Inteligentne specjalizacje a budowa innowacyjnych regionów w warunkach europejskich, CeDeWu, Warszawa.
 10. Pilarska Cz. (2014), Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 4/2014.
 11. Rogut A. (2013), Smart Specialisation - Towards a New Generation of Regional Innovation Strategies, [in:] E. Stawasz (red.) New trends and Challenges in innovative entrepreneuship, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr. 277.
 12. Słodowa-Hełpa M. (2013), Inteligentne specjalizacje polskich regionów - nadzieje, dylematy i obawy, Europa Regionum nr. XVII.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu