BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malska Marta (Ivan Franko National University of Lviv), Rozhak Nataliya (Ivan Franko National University of Lviv), Rozhak Volodymyr (Ivan Franko National University of Lviv)
Title
Research on Sustainable Tourism Development
Badania zrównoważonego rozwoju turystyki
Source
Studia Periegetica, 2017, nr 2(18), s. 13-24, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Sustainable Tourism for Development = Turystyka a rozwój zrównoważony
Keyword
Turystyka, Rozwój zrównoważony, Usługi transgraniczne, Edukacja ekologiczna
Tourism, Sustainable development, Cross border services, Ecology education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem tego badania jest określenie roli wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w branży turystycznej i pokazać znaczenie stanu środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki. W artykule używano metody: generalizacji, opisu, analityczny i syntezy, indukcję i dedukcję. Przeanalizowano treść i cechy zrównoważonego rozwoju w turystyce. Dokonano analizy wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez deklaracje i uchwały międzynarodowe. Scharakteryzowano tendencje we współczesnej turystyce. Omówiono znaczenie transgranicznej turystyki z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Określono rolę edukacji ekologicznej w zrównoważonym rozwoju turystyki. Zwrócono uwagę na konieczność rozumienia zasad funkcjonowania przyrody i ich wpływ na zbalansowane życie człowieka.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to describe the role of implementing the principles of sustainable development in tourism industry and show how tourism development depends on the state of the natural environment. The authors analyse the characteristics of sustainable development in tourism, describe the implementation of sustainable development through international declarations and legal acts, and track trends in modern tourism. They also discuss the importance of cross-border tourism from the perspective of sustainable development and the role of environmental education in sustainable tourism development. Emphasis is placed on the understanding of the laws of nature for sustainable human existence.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babarytska V.K., 2004, Tourist activity late XX - early XXI century and the concept of sustainable development, Ukraine: Geographical Problems of Sustainable Development: Coll. Science Works, 3, 103-104.
 2. Commoner B., 1974, The Closing Circle: Nature, Man and Technology, New York: Knopf.
 3. Daily G., 2002, Beyond growth. Sustainable Development of economic theory, Kyev: Intelsfera.
 4. Dixon J.A., Fallen L.A., 1989, The Concept of Sustainability: Origins, Extensions, and Usefulness for Policy, Divisional Working Paper, Washington D.C.: World Bank Environment Department.
 5. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010, Brussels: Communication from the Commission.
 6. European Council on 17 June 2010. Conclusions, Brussels, 17 June 2010, EUCO 13/10. www.ec.europa.eu/eu-rope2020/documents/ [access: 20.05.2016].
 7. International Council of Local Environmental Initiatives, 1996, International Development Research Center and United Nations Environment Program: Local Agenda: Planning Guide XXI, Toronto.
 8. Lisbon European Council on 23 And 24 March 2000, Presidency Conclusions, www. consilium.europa.eu/uedocs/cms__data/docs/pressdata/en/ec/00100-r1.enO. htmn [access: 20.05.2016].
 9. Melnyk L., Degtyaryova I., 2012, EU experience in shaping innovative strategies for sustainable development, Marketing and Management Innovation, 1, 190-200, http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_1_24 [access: 1.05.2017].
 10. Paschenko V., 2005, Eco-evolution from sustainable development, Kyev: Printed Geography "Horizons".
 11. Program of Action "Agenda for the XXI century", 2000, Kyiv: Intelsfera.
 12. Report of the Secretary-General, 2001, Sustainable development of tourism, Commission on Sustainable Development. Organizational session (DA, 2.05.2001), New York: United Nations.
 13. Report for the world summit on sustainable development The tourist industry, Johannesburg, September 2002. Complited by WTTC, IFTO, IHRA, ICC, fasilstaded by UNEP (Division of Technologie, Industrie & Economics), WTO, 2001.
 14. Sidenko V.R., 2011, Innovative model of the EU - on the Lisbon Strategy to "Europe 2020", Problems Innovation and Investment Development, 1, 113-126.
 15. Sorokina G., 2009, Ecological education of students as theoretical basis of formation of professional skills of the specialists in the field of tourism, Education of Donbass, 5, 36-41.
 16. Shevchuk V., Bilyavskaya G., Satalkin U., Getman V., Nawrocki V., 2002, Shoots of genesis of the noosphere and responsibility for the future, Rio de Janeiro - Johannesburg: Heoprynt.
 17. The doctrine of sustainable development, www.semenets.soborna.org.ua [access: 12.02. 2016].
 18. Tkachenko T.I., 2009, Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities, Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics.
 19. Viceníková A., Polák P., 2003, European Major Habitats in Slovakia, Banská Bystrica: ŠOP SR in cooperation with DAPHNE - Institute of Applied Ecology.
 20. Ursul A., 1994, The way to the noosphere (the concept of survival and sustainable development), Moscow: Noosphere.
 21. Ursul A., 1998, Russia's transition to sustainable development. Noosphere strategy, Moscow: Noosphere.
 22. Zayachkovska G.A., 2011, Proceedings of the III International scientific conference "The quality of economic development: global and local aspects of Odessa", ONU Mechnikov.
Cited by
Show
ISSN
1897-9262
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu