BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niziałek Izabela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Podobas Izabela (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Dwornik Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategiczne ZZL w firmie rodzinnej na przykładzie przedsiębiorstwa X branży drzewnej : analiza przypadku
Strategic HRM in the Family Company On the Example of X Company - Wood Industry : Case Study
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 353-365, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo rodzinne, Rynek meblarski
Human Resources Management (HRM), Family-owned business, Furniture market
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie skuteczności wdrożenia długofalowego i innowacyjnego podejścia do zasobów ludzkich na przykładzie Firmy X z branży meblarskiej. Na bazie rozważań teoretycznych w artykule zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonych na początku 2016 roku wywiadów pogłębionych z kierownictwem firmy i jej pracownikami, które potwierdziły tezę, że źródłem wartości firmy jest kapitał ludzki, a to, w jaki sposób wykorzystuje się zarządzanie personelem wpływa na dynamikę rozwoju przedsiębiorstw, a co za tym idzie, budowanie ich przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)

In recent years, many Polish companies associated with the timber and furniture industry have focused on the innovation, and, in particular, on the development and implementation of new or significantly improved processes, related to human resources management, consistent with global development trends. This article presents a functioning model of HRM in one of the family companies of the furniture industry. This is a company that has been in the business for 30 years and thanks to their attitude (wide open for the changes) and adoption of a long-term HRM strategy in the early stage, from the micro-company, it has become the largest employer in their region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2004), Zarządzane zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Borkowska S. (2008), HRM dźwignią innowacyjności przedsiębiorstw [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 3. Cierniak-Emerych A. (2009), Premises and trends in approach to employee participation, "Management", nr 13.
 4. Cierniak-Emerych A. (2010), Partycypacja pracownicza wyznacznikiem zmian w sferze personalnej przedsiębiorstw [w:] J. Puchalski (red.), Zmiany z zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. WSH, Wrocław.
 5. Cierniak-Emerych A., Gableta M. (2007), The Share of Production Workers Involved In Decision Making, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 6. Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Wyd. Muza, Warszawa.
 7. Griffin R. W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Heliak M. (2010), Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym jako podstawa do zmian w przedsiębiorstwie [w:] J. Puchalski (red.), Zmiany z zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. WSH, Wrocław.
 9. Kowalewska A. (red.) (2009), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Projekt PARP, Warszawa.
 10. Krzyżanowski L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmat, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 11. Kuc B.R. (2006), Od zarządzania do przywództwa. Dylematy władzy organizacyjnej, Wyd. PTM, Warszawa.
 12. Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w]: Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 13. Masaaki I. (1986), Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success, Random House, New York.
 14. Mrówka R. (2010), Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 15. Noon M. (2002), HRM: a map, model or theory? [in:] M. Poole (red.), Human Resource Management, Critical perspectives on business and management, Taylor&Group, London and New York.
 16. Pocztowski A., Miś A. (2008), Istota talentu i zarządzanie talentami [w:] A. Pocztowski (red.) Zarządzanie talentami w organizacjach, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 17. Puchalski J. (2008), Podstawy nauki o organizacji, Wyd. WSOWL, Wrocław.
 18. Sułkowski Ł., Marjański A. (2010), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu