BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Absorption 2007-2013(2015) EU Funding for Utilization of Cultural Assets in Dolnośląskie Province by Spatial Categories with Special Reference to Rural Areas
Wykorzystanie funduszy europejskich w okresie 2007-2013(2015) na rzecz dóbr kultury w województwie dolnośląskim według kategorii przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 238-243, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Fundusze pomocowe, Fundusze unijne, Obszary wiejskie, Kultura, Wyniki badań
Subsidiary funds, EU funds, Rural areas, Culture, Research results
Note
JEL Classification: Z32, Z19, P48
streszcz., summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Celem artykułu jest analiza sposobów wydatkowania funduszy pomocowych UE tematycznie powiązanych z dobrami kultury, z uwzględnieniem obszaru pochodzenia beneficjenta w okresie 2007-2015. Środki finansowe EU są ważnym źródłem odbudowy i zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz ich przystosowania do realizacji zadań, umożliwiających powstawanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Wykorzystano dane bazy SIMIK Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie analizy wartości całkowitej oraz poziomu dofinansowania do realizowanych projektów ze środków UE wykazano, że obszary wiejskie województwa dolnośląskiego były beneficjentem ponad 20% wartości dofinansowania ze środków UE do projektów o charakterze kulturowym i ustępowały pod tym względem stolicy województwa. Jednocześnie w gminach wiejskich i małych miastach odnotowano największy udział procentowy funduszy z UE w wartości całkowitej realizowanych projektów.(abstrakt oryginalny)

The EU financial resources are an important source of restoration and preservation of cultural heritage objects and their adaptation to the fulfilment of tasks resulting in the rise of new socio-economic functions. The purpose of the paper is to identify the ways of the spending of EU aid funds thematically related to cultural goods with reference to the area of the beneficiary's origin in the years 2007-2015. The study was based on the SIMIK database of the Ministry of Infrastructure and Development of the Republic of Poland. The analysis of the total value and of the level of the EU co-funding shows that rural areas of the Dolnośląskie Province were beneficiaries of more than 20 % of the value of the EU co-funding for cultural heritage projects and in this respect they ranked second after the Province capital. At the same time, rural communes and small towns had the highest share of the EU funds in the total value of the projects completed during this period.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. MIiR (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). 2013. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów. Wersja 3.15. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  2. MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 2011. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 22 grudnia 2011 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  3. MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 2013a. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  4. MRR (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). 2013b. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 (wersja z 29.10.2013r. obowiązująca od 29.10.2013 r. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  5. Powęska Halina. 2016. "Categorisation of products of projects carried out in Lubelskie Povince in the field of cultural assets co-financed under operational programs 2007-2013(2015)". Roczniki Naukowe SER iA XVIII (4): 196-201.
  6. Rakowska Joanna. 2012. Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno- statystyczne. Warszawa: Wieś Jutra.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3255
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu