BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syliwoniuk-Wapowska Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Rolnictwo w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej : główne problemy i tendencje
Agriculture in the Persian Gulf Monarchies : Key Problems and Trends
Source
Wieś i Rolnictwo, 2017, nr 2 (175), s. 93-118, tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Rolnictwo, Geografia, Klimat, Produkcja rolna, Użytki rolne, Struktura produkcji rolniczej, Bezpieczeństwo żywnościowe
Agriculture, Geography, Climate, Agricultural production, Agricultural land, Agricultural production structure, Food security
Note
streszcz., summ.
Country
Zatoka Perska, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Persian Gulf, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates
Abstract
W artykule zaprezentowane zostały kluczowe problemy i tendencje, a także ograniczenia i szanse występujące w rolnictwie w arabskich monarchiach Zatoki Perskiej: Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze, Kuwejcie, Omanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W pracy poddano analizie wpływ warunków klimatycznych i geograficznych na możliwości rozwoju rolnictwa we wskazanych państwach, jak również zbadano znaczenie niedoboru wody i ziemi uprawnej jako czynników ograniczających. Omówione zostały też rozwiązania mające na celu minimalizację negatywnych efektów tychże czynników. Następnie zarysowana została struktura użytków rolnych oraz struktura produkcji rolnej w monarchiach Zatoki. Z uwagi na to, że rolnictwo ma nie tylko wymiar produkcyjny i znaczenie ekonomiczne, lecz także aspekty społeczne i polityczne - istotne z perspektywy życia codziennego oraz polityki państwa, także one zostały rozpatrzone w artykule. Mając na względzie problemy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, z jakimi muszą zmierzyć się monarchie Półwyspu Arabskiego, w analizie uwzględniono ponadto zależności występujące pomiędzy produkcją rolną a tą dziedziną bezpieczeństwa. Powyższe zagadnienia mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia rolnictwa w przywołanych państwach. (abstrakt oryginalny)

The article elaborates on key problems and trends as well as constraints and opportunities which are observed in the agriculture of the Persian Gulf monarchies of: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The Author tackles such problems as the influence of climate and geographic conditions on the development of agriculture in the above-mentioned states or the importance of water and land scarcity as limiting factors. The solutions which aim at minimizing negative effects of these factors are also included in the analysis. In the following sections of the article the Author describes the structure of agricultural land and the structure of agricultural production in the Gulf monarchies. Bearing in mind that agriculture should focus not only on its commercial function and economic dimension, the Author also pays much attention to its social and political aspects - which are important from both the perspective of the state policy as well as the daily life of its citizens. Due to the fact that all the monarchies of the Arabian Peninsula face food security problems, the relations between the agricultural production and food security are also the subject of the analysis. From the point of view of the Author, all the above-mentioned questions are of key importance for the agriculture of the GCC states. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arab Development Challenges Report 2011, UNDP.
 2. Arias E., Hodder A.J., Oihabi A. (2016). FAO support to date palm development around the world: 70 years of activity. Emirates Journal of Food and Agriculture, 28, 1,1-11.
 3. Danecki J. (2001). Arabowie. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 4. Danecki J. (2007). Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 5. Fronia M. (2010). Adaptacja do negatywnych skutków zmian klimatycznych. Znaczenie analizy kulturowej dla skuteczności projektów rozwojowych. W: Górak-Sosnowska K., Jurewicz J. (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce (s. 351-364). Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
 6. Hasan S. (2012). The Muslim world and human development: An introduction. W: Hasan S. (red.). The Muslim World in 21st Century. Space, Power, and Human Development (s. 3-21). Heidelberg-London-New York Springer.
 7. Hitti P.K. (1969). Dzieje Arabów. Warszawa: PWN.
 8. Huggett R. (2010). Physical Geography. The Key Concepts. London-New York: Routledge.
 9. Kantowicz E. (1999). Strefa sucha. Zasoby i zagrożenia rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 10. Koran (1986). Tłum. J. Bielawski Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 11. Kozanecka M. (1968). Rolnictwo na Bliskim Wschodzie. Kraków: Polska Akademia Nauk.
 12. Kubursi A.A. (2015). Oil, Industrialization and Development in the Arab Gulf States. London- New York: Routledge.
 13. Łęcka I., Plit F. (2006). Afryka Północna i Azja Południowo-Zachodnia - tradycja i nowoczesność w świecie islamu. W: Makowski J. (red.), Geografia regionalna świata (s. 147-173). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Makowski J. (2007). Geografia fizyczna świata. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Oguamanam Ch. (2016). Sustainable development in the era of bioenergy and agricultural land grab. W: Alam Sh" Atapattu S., Gonzalez C.G., Razzaque J. (red.), International Environmental Law and the Global South (s. 237-255). Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Oman Salinity Strategy, Ministry of Agriculture and Fisheries, Sultanate of Oman, 2012, www.mfa.gov.om.
 17. Otok S. (2004). Geografia polityczna: geopolityka, ekopolityka, globalistyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2000). Poznań: Pallottinum.
 19. Al Qaydi S. (2016). The status and prospects for agriculture in the United Arab Emirates (UAE) and their potential to contribute to food security. Journal of Basic & Applied Sciences, 12, 155-163.
 20. Saudi Arabia, Grain and Feed Annual 2016, United States Department of Agriculture, Foreign Agriculture Service, www.gain.fas.usda.gov.
 21. Shadid S.A., Ahmed M. (2014). Changing face of agriculture in the Gulf Cooperation Council Countries. W: Shadid S.A., Ahmed M. (red.), Environmental Cost and Face of Agriculture in the Gulf Cooperation Council Countries: Fostering Agriculture in the Context of Climate Change (s. 1-25). Heidelberg-London-New York: Springer.
 22. State of Environment of the United Arab Emirates Report 2015, Ministry of Environment and Water, United Arab Emirates, www.moew.gov.ae.
 23. Wyszyński Z., Pietkiewicz S., Łoboda Т., Sadowski М. (2008). Opracowanie metodycznych podstaw adaptacji produkcji roślinnej w gospodarstwach rolniczych o różnych typach gospodarowania i skali produkcji do oczekiwanych zmian klimatycznych. W: Sadowski M. i in. (red.), Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie (s. 51-62). Warszawa: FDPA - Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
 24. Zdanowski J. (2013). Historia społeczeństw muzułmańskiego Bliskiego Wschodu w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Askon.
 25. FAOSTAT, www.faostat3.fao.org.
 26. GRAIN, www.grain.org.
 27. International Center for Biosaline Agriculture, www.biosaline.org.
 28. Khalifa International Date Palm Award, www.kidpa.ae.
 29. Land Matrix, www.landmatrix.org
 30. Ministry of Agriculture and Fisheries, Sultanate of Oman, 2012, www.mfa.gov.om
 31. Ministry of Environment and Water, United Arab Emirates, www.moew.gov.ae
 32. Oxfam, www.oxfam.ca
 33. Secretariat General of the Gulf Cooperation Council, www.gcc-sg.org
 34. Sulaibiya Wastewater Treatment and Reclamation Plant, www.udcsulaibiya.com
 35. United Nations Development Programme (UNDP), www.undp.org
 36. The World Bank, www.worldbank.org
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/wir022017/05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu