BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sojka Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych
Assessment of Internal Audit Regulations in Public Finance Sector Entities in the Period 1998-2016
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 187-195, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Regulacje prawne, Sektor finansów publicznych
Internal audit, Legal regulations, Public finance sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych. Metodologia badania - Analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne. Wynik - Wskazanie rozwiązań prawnych, których funkcjonowanie wpływa na działanie jednostek sektora finansów publicznych oraz ocenę audytu wewnętrznego. Oryginalność/wartość - Analiza regulacji prawnych definiujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego umożliwiła wskazanie rozwiązań wpływających na skuteczność zorganizowanego systemu kontroli i nadzoru wynikającego z negocjacji akcesyjnych Polski z UE. Interpretację przepisów prawnych poparto badaniami empirycznymi. Wartość naukową pracy stanowi poszerzenie wiedzy w zakresie oddziaływania regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to analyse the functioning of internal audit in Poland in the aspect of the legal regulations. Design/methodology/approach - Comparative analysis, logical inference. Findings - Indication of legal solutions influencing the functioning of the public finance sector units and assessment of internal audit. Originality/value - Analysis of legal regulations defining the functioning of internal audit allowed to indicate solutions influencing on the effectiveness of the organized control and supervision system resulting from Poland's accession negotiations with the EU. The legal interpretation was supported by empirical research. The scientific value of the work is to broaden the knowledge of the impact of regulation on the functioning of internal audit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show