BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolski Oskar (Uniwersytet Łódzki)
Title
Odnowa wsi jako przedmiot badań : ewolucja i systematyzacja pojęcia
Rural Renewal as a Field of Study : Evolution and Systematisation of the Term
Source
Wieś i Rolnictwo, 2017, nr 2 (175), s. 119-145, rys., bibliogr. 93 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Wieś, Ludność wiejska, Przegląd literatury
Rural areas, Rural development, Village, Rural population, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odnowa wsi stanowi szeroko dyskutowany problem przemian i rozwoju obszarów wiejskich. Pomimo swojego praktycznego charakteru, jest także przedmiotem licznych prac naukowych (badania prowadzono m.in. w Europie i Stanach Zjednoczonych). Z uwagi na najczęściej regionalny charakter badań, różne podejścia badawcze i cele, inaczej rozumiano pojęcie odnowy wsi. Taki stan rzeczy utrudnia z kolei dyskusję na ten temat. Celem artykułu był przegląd dotychczasowych sposobów postrzegania pojęcia "odnowa wsi" w literaturze naukowej o zasięgu międzynarodowym, ukazanie ewolucji znaczenia tego pojęcia i próba jego usystematyzowania oraz porównanie sposobów rozumienia w tejże literaturze z jego rozumieniem obecnym w wybranych polskich pracach naukowych. Artykuł ma charakter przeglądowo-teoretyczny. Zastosowano w nim metody systematycznego i eksperckiego przeglądu literatury. Ogółem analizie poddano ponad 2000 prac naukowych znajdujących w kluczowych bazach indeksujących i w zasobach największych wydawców treści naukowych. Rezultatem przeprowadzonych studiów literatury jest ukazanie problematyki prac poświęconych odnowie wsi w ujęciu modelowym - w odniesieniu do wymiarów odnowy wsi, celów działań podejmowanych w każdym z tych wymiarów i celu nadrzędnego samej odnowy wsi. W pracy podjęto ponadto próbę wyjaśnienia przyczyn mnogości znaczeń i sposobów postrzegania odnowy wsi, a także przedstawiono wybrane refleksje na temat samej natury odnowy wsi, bazując na przeprowadzonych studiach literatury. (abstrakt oryginalny)

illage renewal has been a broadly discussed problem in terms of changes observed in rural areas and development thereof. Despite its practical nature, village renewal has also been broadly studied by academics - research has been made, inter alia in Europe and the United States. Due to a regional character of these studies, different scientific approaches and aims, the meaning of "village renewal" was understood differently as well. The aims of the article are the following: to review foregoing ways of understanding the term in international literature, to present the evolution of the meaning of the term, to attempt to systematise it and to compare the mentioned interpretations with the definition of the term found in selected Polish literature. Therefore, the article is a literature review on the one hand and a theoretical analysis on the other hand. Systematic and narrative literature review methods have been applied. The analysis included more than 2000 scientific works available in key bibliographic databases and publishers' online libraries. The literature review resulted in a development of a model of village renewal issues - in relation to village renewal dimensions, aims of the renewal pursued in each dimension and a paramount aim of the village renewal itself. Also, the article attempts to explain reasons behind the multitude of meanings of the term. Selected afterthoughts regarding the nature of the village renewal, based on the review conducted, have been presented in conclusion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agenda 21 (1993). United Nations, United States.
 2. Bahr J., Kühl D., Priebs A. (1991). Verbesserung der Grundversorgung landlicher Gemeinden Schleswig- Holsteins in Rahmen der Dorferneuerung - Möglichkeiten und Grenzen. Kieler Geographische Schriften, 80, J-19.
 3. Bebbington A. (1998). Sustaining the Andes? Social capital and policies for rural regeneration in Bolivia. Mountain Research And Development, 18, 2, 173-181.
 4. Bell D. (2006). Variations on the rural idyll. W: Cloke P., Marsden Т., Mooney P. (red.), Handbook of Rural Studies (s. 149-160). London: Sage.
 5. Boland A., Cherry M.G., Dickson R. (2014). Doing a Systematic Review: A Student's Guide. London: Sage.
 6. Boyle P., Halfacree K. (red.) (1998). Migrations into Rural Areas: Theories and Issues. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 7. Braun H., Dimroth D., Pieper R (1978). Kernbebauubg landlichger Orte, Funktionswandel, Nutzung und Gestaltung, dargestellt an Beispielen in Bordrhein-Westfalen (brak informacji o miejscu publikacji).
 8. Chigbu U.E. (2012). Village renewal as an instrument of rural development: Evidence from Weyarn, Germany. Community Development, 43, 2, 209-224.
 9. Cook D.J., Murlow C.D., Haynes R.B. (1997). Systematic reviews: synthesis of best evidence for clinical decisions. Annals of Internal Medicine, 126,5, 376-380.
 10. Crang M., Thrift N. (2000). Introduction. W: Crang M" Thrift N. (red.), Thinking Space (s. 1-30). London: Routledge.
 11. Crouch D. (2006). Tourism, consumption and rurality. W: Cloke P., Marsden Т., Mooney P. (red.), Handbook of rural studies (s. 355-364). London: Sage.
 12. Damyanovic D., Reiwald F. (2014). The "Comprehensive Village Renewal Programme in Burgerland" as a means of strengthening the social capital in rural areas. European Countryside, 1, 18-35.
 13. Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning (2010). Red. K.J. Evert. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
 14. Everett S., Aitchison A. (2008). The role of food tourism in sustaining regional identity: A case study of Cornwall, South West England. Journal of Sustainable Tourism, 16, 2, 150-167.
 15. Fonseca EP., Ramos R.A.R. (2012). Heritage tourism in peripheral areas: Development strategies and constraints. Tourism Geographies, 14, 3, 467-493.
 16. Fujimoto I. (1992). Lessons from abroad in rural community revitalization. Community Development Journal, 27, 1, s. 10-20.
 17. Gkartzios M., Norris M. (2011). "If You Build It, They Will Come"': Governing property- Ted rural regeneration in Ireland. Land Use Policy, 28,486-494.
 18. Gladwin C., Long B.F., Babb E.M., Mulkey D" Zimet D.J., Moseley A., Beaulieu L.J. (1989). Rural entrepreneurship: One key to rural revitalization. American Journal of Agricultural Economics, 71, 5, 1305-1314.
 19. Halfacree K. (1996). Out of place in the countryside: Travellers and the "rural idyll". Antipode, 29,42-72.
 20. Halfacree K. (2012). Diverse ruralities in the 21st century: From effacement to (reinvention. W: Kulcsar L.J., Curtis K.J. (red.), International Handbook of Rural Demography (s. 387-400). Seria International Handbooks of Population, t. 3. Springer Netherlands.
 21. Hashimoto A., Telfer D.J. (2010). Developing sustainable partnerships in rural tourism: The case of Oita, Japan. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events, 2,2,165-183.
 22. Heffner K. (2007). Fundamenty procesu przemian aktywizacyjnych na obszarach wiejskich. W: Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R. (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie (s. 51-66). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 23. Henkel G. (1979). Dorferneuerung: ein gesellschaftspolitischer Auftrag an die Wissenschaft. Berichte zur Deutschen Landeskunde, 53, 1, 49-59.
 24. Henkel G. (1984). Dorferneuerung in der Bundesrepublik Deutschland. Geographische Rundschau, 36, 170-176.
 25. Henkel G. (2000). Village renewal in German - Present and future of a successful program. Berichte Uber Landwirtschaft, supplement, 101-107.
 26. Hudeckova H., Sevcikova A. (2007). The renewal of the rural cultural heritage of the Czech Republic with the support of regional policy. Agricultural Economics, 53,11, 505-512.
 27. Huttner N. (2013). Entwicklung ländlicher Kommunen. Wenn Bürger Beteiligung ernst nehmen. Organisationsberat Superv Coach, 20, 23-34.
 28. Idziak W., Wilczyński R. (2013). Odnowa wsi. Przestrzeń, ludzie, działania. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 29. John D. (1989). Keys to Rural Revitalization in the 1990s: Discussion. American Journal of Agricultural Economics, 71, 5,1327-1328.
 30. Johnson T.G. (1989). Entrepreneurship and development finance: Keys to rural revitalization: Discussion. American Journal of Agricultural Economics, 71, 5, 1324-1326.
 31. Kaleta A. (1992). Podstawowe założenia odnowy obszarów wiejskich Europy. W: Wieruszewska M. (red.), Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją (s. 13-46). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 32. Kaleta A. (1996). Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy. T. 1. Społeczność wiejska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo.
 33. Kaleta A. (2007). Odnowa wsi z perspektywy historycznej. W: Kłodziński M., Błąd M., Wilczyński R. (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie (s. 77-86). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 34. Keane M.J., Garvey E. (2005). Measuring the employment effects of the rural renewal tax scheme. Regional Studies, 40, 3, 359-374.
 35. Knievel M. (1997). Neue Lander - Neue Wege? Geistige Dorfentwicklung in Sachsen: Anspruch und Wirklichkeit. Munchener Geographische Hefte, 75, 9-28.
 36. Knight J. (1994). Rural revitalization in Japan: Spirit of the village and taste of the country. Asian Survey, 34, 7, 634-646.
 37. Kranjcevic J. (2000). Toward the discussion on village renewal in Croatia. Zeitschrift fur Kulturtechnik und Landentwicklung, 41, 5, 202-205.
 38. Kulscar L.J., Bolender B.C. (2011). If you build it, will they come? Biofuel plants and demographic trends in the Midwest. Population and Environment, 32, 318-331.
 39. Lane В., Kastenholz E. (2015). Rural tourism: the evolution of practice and research approaches towards a new generation concept? Journal of Sustainable Tourism, 23, 8-9, 1133-1156.
 40. Lehrer N. (2010). (Bio)fueling farm policy: the biofuels boom and the 2008 farm bill. Agriculture and Human Values, 27, 427-444.
 41. Lexikon - Landschafts- und Stadtplanung (2001). Red. K.J. Evert. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
 42. Magel H. (1991). Europaische Aufgabe Dorf- und Landschaftsentwicklung. Aktuelle Anmerkungen zum Stellenwert und Weg der Landlichen Neuordnung in Bayern. Zeitschrift j fur Vermessungswesen, 116, 8-9, 325-332.
 43. Magel H. (2000). Village renewal - Model for self-initiative and future orientation. Zeitschrift і fur Kulturtechnik und Landentwicklung, 41, 6, 274-278.
 44. Marsden T. (1999). Rural futures: The consumption countryside and its regulation. Sociologia Ruralis, 39, 501-520.
 45. Mayer S. (1997). Citizen participation in village renewal - experiences from the preliminary 1 phase. Munchener Geographische Hefte, 75, 103-126.
 46. McArdle K. (2012). What makes a successful rural regeneration partnership? The views! of successful partners and the importance of ethos for the community development! professional. Community Development, 43, 3, 333-345.
 47. McKane A. (1994). Rural regeneration in Northern Ireland. ICE Proceedings Municipal4 Engineer, 103, 2, 85-92.
 48. McKibbon A.K. (2006). Systematic reviews and librarians. Library Trends, 55, 1, 202-215.
 49. Mickiewicz В., Mickiewicz A. (2015). Analysis of activities implemented within the axis III "the quality of life in rural areas and diversification of the rural economy" rural development programme 2007-2013. Economic Science for Rural Development, 39,208-217.
 50. Mingay G.E. (red.) (1989). The Rural Idyll. London: Routledge.
 51. Murdoch J., Pratt A. (1993). Rural studies: Modernism, postmodernism and the "post rural". Journal of Rural Studies, 9, 411-427.
 52. Murray M., Dunn L. (1996). Capacity building for rural development in the united states. Journal of Rural Studies, 1, 1, 89-97.
 53. Niedźwiecka-Filipiak I. (2010). Problematyka zachowania tradycyjnego wizerunku wsi opolskiej. Architecturae et Artibus, 1, 55-62.
 54. Niedźwiecka-Filipiak I., Filipiak P. (2012). Wpływ stopnia modyfikacji zabudowy na wartość kulturową wsi w Polsce południowo-zachodniej. W: Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków (s. 151-160). Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej.
 55. Oakley P. (1991). Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development. Geneva International Labor Office.
 56. Osborne S., Williamson A., Beattie R. (2004). Community involvement in rural regeneration partnerships in the UK: Key issues from a three nation study. Regional Studies, 36,9, 1083-1092.
 57. Peters J., Kleintech Т. (2003). Katzenköpfe oder asphalt? Anforderungen an einen dorfgerechten Straßenbau in Nordostdeutschland. Landnutzung und Landentwicklung, 44, 4, 167-171.
 58. Pospech P. (2014). Discursive no man's land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic. Journal of Rural Studies, 34, 96-107.
 59. Rodale R. (1987). Revitalizing rural America from the bottom up. Forum for Applied Research & Public Policy, 2, 3, 45-47.
 60. Rofe M.W. (2012). Considering the limits of rural place making opportunities: Rural dystopias and dark tourism. Landscape Research, 38, 2, 262-272.
 61. Schatt H. (1978). Regional-planning aspects of village renewal by land consolidation. Zeitschrift Fur Kulturtechnik Und Flurbereinigung, 19, 2-3, 127-137.
 62. Schopen W. (2001). German policy for an integrated rural development. W: Virchow D., von Braun J. (red.), Villages in the Future. Crops, Jobs and Livelihood (s. 85-89). Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
 63. Schräder H., Tissen G. (1994). Socio-economic analysis and promotion of development in rural areas of the new federal states. Landbauforschung Völkenrode, 44, 1, 1-12.
 64. Silva Т. (2012). Built heritage-making and socioeconomic renewal in declining rural areas: evidence from Portugal. Etnografica, 16, 3,487-510.
 65. Słownik języka polskiego (1958-1969). Red. W. Doroszewski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, http://doroszewski. pwn.pl [dostęp: 10.12.2016].
 66. Stockdale A. (2005). Incomers: Offering economic potential in rural England. Journal of the Royal Agricultural Society of England, 166, 1-5.
 67. Stockdale A. (2006). Migration: Pre-requisite for rural economic regeneration? Journal of Rural Studies, 22, 354-366.
 68. Su B. (2011). Rural tourism in China. Tourism Management, 32,1438-1441.
 69. Su B. (2013). Developing rural tourism: The PAT Program and "Nong jia le" tourism in China. International Journal of Tourism Research, 15, 611-619.
 70. Taube С. (1997). Ansätze fur eine frauengerechte Dorferneuerungsplanung: Ergebnisse einer Lebensweltanalyse von Frauen auf dem Land. Munchener Geographische Hefte, 75, 63-102.
 71. Tuan Y.-F. (1987). Przestrzeń i miejsce (tłum. A. Morawińska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 72. Vaart J.H.P. van der (2000). Towards a new rural landscape: Consequences of non-agricultural re-use of redundant farm buildings in Friesland. Landscape and Urban Planning, 70, 143-152.
 73. White S. (2011). Depoliticizing development: The uses and abuses of participation. W: Cornwall A. (red.), The Participation Reader (s. 57-69). London: Zed Books.
 74. Wiebe D. (1991). Der landliche Raum in Schleswig-Holstein. Einige Thesen zur Situation und zum Wandel auf dem sogenannten flachen Lande. Kieler Geographische Schriften, 80, 93-100.
 75. Wieruszewska M. (1992). Wstęp. W: Wieruszewska M. (red.), Odnowa wsi. Między mitem a nadzieją (s. 7-12). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 76. Wilcox D., Warburton D. (1988). Partnership for local development. Town & Country Planning, 57,1,9-11.
 77. Wilczyński R. (2003). Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Poznań: Fundacja Fundusz Współpracy - Program Agro-Info, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu.
 78. Wilczyński R. (2012). Dorobek 15 lat metody odnowy wsi w Polsce. Referat wygłoszony w trakcie konferencji "Wieś Polska", Licheń 26 maja 2012 r.
 79. Williamson A., Beattie R., Osborne S. (2004). Addressing fragmentation and social exclusion through community involvement in rural regeneration partnerships: Evidence from the Northern Ireland experience. Policy and Politics, 32, 3, 351-369.
 80. Wilson O.J. (1999). Village renewal and rural development in the former German Democratic Republic. Geojournal, 46, 247-255.
 81. Wirth P. (1996). Nachhaltige Erneuerung landlicher Räume in den neuen Bundeslandern: ein ganzheitliches Innovationskonzept. Raumforschung und Raumordnung, 54,5,334-344.
 82. Wolski O., Sykała L. (2016). Zasoby lokalne, odnowa wsi i koncepcje rozwoju obszarów wiejskich. Próba teoretycznego ujęcia zależności. Studia Obszarów Wiejskich (w przygotowaniu do publikacji).
 83. Woods M. (2005). Rural Geography. London: Sage.
 84. Zasada I., Piorr A. (2015). The role of local framework conditions for the adoption of rural development policy: An example of diversification, tourism development and village renewal in Brandenburg, Germany. Ecological Indicators, 59, 82-93.
 85. Zografos С. (2007). Rurality discourses and the role of the social enterprise in regenerating rural Scotland. Journal of Rural Studies, 23, 1, 38-51.
 86. SAGE Premier, http://www.sagepub.com.
 87. Science Direct, http://www.sciencedirect.com.
 88. Springer Link, http://www.link.springer.com.
 89. Taylor & Francis Online, http://www.tandfonline.com.
 90. Wiley Online Library, http://www.onlinelibrary.wiley.com.
 91. Directory of Open Access Journals (DOAJ), http://www.doaj.org.
 92. SCOPUS, http://www.scopus.com.
 93. Web of Science, http://www.webofknowledge.com.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/wir022017/06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu