BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szołno Olga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu budżetowania zadaniowego oraz kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
Internal Audit Function in Task-Based Budgeting and Management Control in a Local Government Unit
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 197-204, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Keyword
Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza, Komitet audytu
Internal audit, Management control, Audit committee
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Zaprezentowanie roli audytu wewnętrznego w prawidłowym funkcjonowaniu budżetowania zadaniowego i kontroli zarządczej. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych, materiałów źródłowych, zastosowano także metodę obserwacji oraz przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami badanych jednostek (dyrektorem wydziału budżetu oraz 4 osobami zatrudnionymi w tym wydziale). Wynik - Określono rolę działań audytowych w funkcjonowaniu budżetowania zadaniowego i kontroli zarządczej, opisano również wzajemne zależności, jakie zachodzą między nimi. Oryginalność/wartość - Osiąganie celów i realizowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wymaga wykorzystania różnych instrumentów w procesie decyzyjnym, w związku z tym kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego powinno mieć świadomość, że właściwie należy powiązać ze sobą budżetowanie zadaniowe, kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny, aby zmaksymalizować płynące z nich korzyści.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting the role of internal audit in performance budgeting and management control. Design/methodology/approach - Analysis of the literature, legal acts, source materials, observation and individual interviews with employees of the audited entities (head of budget department and 4 persons employed in those departments). Findings - The role of audit activities in the functioning of performance budgeting and management control has been presented and the interdependencies between them are described. Originality/value - Achieving goals and carrying out tasks by local government units requires the use of different instruments in the decision-making process. Therefore, management should be aware that proper performance budgeting, management control and internal audit should be properly linked to maximize the benefits.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwiński, K. (2003). Książka procedur audytu wewnętrznego. Materiały niepublikowane. Warszawa: CISA.
 2. Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (2016). IIA. Pobrane z: www.mf.gov.pl (29.05.2017).
 3. Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (red.) (2010). Metody ilościowe w działalności jednostek podsektora samorządowego. Warszawa: Difin.
 4. Filipiak, B. (2011). Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - wybrane aspekty. W: T. Lubińska (red.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (s. 347-363). Warszawa: Difin.
 5. Kiziukiewicz, T. (2014). Audyt wewnętrzny jako narzędzie oceny kontroli zarządczej. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce (s. 13-26). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Kiziukiewicz, T., Sawicki, K. (2013). System kontroli zarządczej jako szczególny obszar audytu. W: T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej (s. 327-352). Warszawa: Difin.
 7. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Rozw. i Fin. poz. 28).
 8. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 9. Lubińska, T. (2009). Budżetowanie zadaniowe w kontekście zasad podatkowych i zasad budżetowych. W: S. Wieteska, M. Wypych (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych (s. 86-94). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 10. Lubińska, T., Strąk, T., Lozano-Platonoff, A., Będzieszak, M., Godek, M. (2007). Budżet zadaniowy w Polsce - istota, struktura, metodyka. W: T. Lubińska (red.), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi (s. 15-72). Warszawa: Difin.
 11. Łagodzki, P. (2011). Audyt wewnętrzny - wybrane zagadnienia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625. Finanse. Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32.
 12. Moeller, R. (2011). Nowoczesny audyt wewnętrzny. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Ochmańska, L., Jarząbek, T. (2012). Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (s. 102-133). Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Opracowanie dotyczące wyjazdu studyjnego przedstawicieli Ministerstwa Finansów do Królestwa Norwegii, realizowanego jako szkolenie, Wzorce budżetów zadaniowych, rozwiązania zagraniczne na przekładzie Norwegii (2008). Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 15. Skoczylas-Tworek, A. (2013). Budżet zadaniowy, jako wyzwanie dla audytorów, wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62.
 16. Skrzypek, E. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. W: A. Siedlecka (red.), Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową. Biała Podlaska: PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 17. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 18. Welcome to the world in PIFC Public Internal Financial Control (2006). European Commission. Pobrane z: www. sigmaweb.org/publicationsdocuments (22.05.2017).
 19. Zawadzka-Pąk, U.K. (2013). Ogólna kontrola efektywności i skuteczności budżetu w układzie zadaniowym. W: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
 20. Żółtkowski, R. (2015). Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny jako instrumenty zmniejszające naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych. W: E.I. Szczepankiewicz, A. Kamela-Sowińska, R. Żółtowski, J. Klak, A. Szyba, K. Młynarczyk, M. Witkowska, A. Luma, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-18
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu