BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołczek Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ignacy Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Model wdrażania strategii - wnioski z badań empirycznych liderów biznesu
Strategy Implementation Model - Conclusions from Empirical Research on Business Leaders
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 168-180, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Badania empiryczne, Implementacja
Company development strategy, Strategic management, Empirical researches, Implementation
Note
JEL Classification: L1, L2
streszcz., summ., rez., Badania zrealizowano w ramach projektu pt. Wdrażanie strategii organizacji - model, uwarunkowania i implikacje finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (decyzja numer DEC-2011/03/B/HS4/04247).
Abstract
W artykule zaprezentowano model wdrażania strategii, który powstał w wyniku przeprowadzenia badań empirycznych na grupie 200 polskich przedsiębiorstw. Grupę respondentów stanowili liderzy biznesu, którzy skutecznie wdrażają strategię rozwoju. Przeprowadzone badania potwierdzają, że nawet w wybitnych firmach z każdym elementem modelu powiązane są praktyczne problemy, których efektem są bariery wdrożeniowe i luka aplikacyjna strategii. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present the strategy implementation model. The model is a result of empirical research based on a group of 200 Polish companies that are industry leaders and that can be considered as effective in the process of the strategy implementation. Empirical studies confirm that even outstanding companies suffer from practical problems related to elements of the presented model, which results in barriers and implementation gap of the strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abraham S., Leavy B. (2007), After 15 editions: the authors of strategic management textbook reflect, An interview with A.A. Thompson, A.J. Strickland and J.E. Gamble, "Strategy & Leadership", Vol. 35, No. 4.
 2. Balanced Scorecard Statistics (2017), http://www.valuecreationgroup.com/balanced_scorecard_statistics.htm [dostęp: 20.01.2017].
 3. Carlopio J., Harvey M. (2012), The Development of a Social Psychological Model of Strategy Implementation, "International Journal of Management", Vol. 29, No. 3, part 1.
 4. Desroches D., Hatch T., Lawson R. (2014), Are 90% of Organizations Still Failing to Execute on Strategy?, "Journal of Corporate Accounting & Finance", Vol. 25, Iss. 3.
 5. Gendron M. (1997), Using the Balanced Scoreeard, "Harvard Management Update: A Newsletter from Harvard Business School", Vol. 2, No. 10.
 6. Hrebiniak L.G. (2005), Making strategy work. Leading effective execution and change, Pearson Education, Upper Saddle River.
 7. Ignacy J. (2014), Wybrane problemy formułowania i realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
 8. Ignacy J. (2015) Znaczenie błędów koncepcyjnych dla wdrożenia strategii, "Marketing i Rynek", nr 9.
 9. Ignacy J., Wołczek P. (2014), Forma strategii, (w:) Kaleta A.( red. ), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Kaplan R.S., Norton D P. (2005), The Office of Strategy Management, "Harvard Business Review".
 11. Kotler Ph., Caslione J.A. (2010), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, New Media, Warszawa.
 12. Speculand R. (2006), The great big strategy challenge, "Strategic Direction", Vol. 22, Iss. 3.
 13. Wołczek P. (2012) Wdrażanie strategii jednym z najsłabszych ogniw zarządzania strategicznego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy", nr 116, SGH, Warszawa.
 14. Wołczek P. (2014), Strategy Formalization in the Practice of Polish Companies, "Universal Journal of Management, Horizon Research Publishing (HRPUB)", Vol. 2, No. 1.
 15. Wołczek P. (2014a), Pięć kluczowych problemów wdrażania strategii w świetle wyników badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
 16. Wołczek P. (2015), Wdrażanie strategii newralgicznym etapem zarządzania strategicznego, (w:) Moszkowicz K. (red.), Wdrażanie strategii w polskich przedsiębiorstwach. Model, uwarunkowania, implikacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Wołczek P. (2015a), Rozwiązania usprawniające proces wdrażania strategii w przedsiębiorstwach - wyniki badań, "Marketing i Rynek", nr 9 (CD).
 18. Zook Ch., Allen J., (2001), Profit from the Core - Growth Strategy in an Era of Turbulence, Harvard Business School Press.
 19. Strategic Execution Framework (2017), http://ipslearning.us/content/strategic-execution-framework [dostęp: 02.01.2017].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu