BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartocha Ilona (Uniwersytet Opolski)
Title
Rodzina w sytuacji wielokulturowości
Family in Multicultural Situation
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 55-59, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Keyword
Wielokulturowość, Rodzina, Migracja
Multicultural, Family, Migration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia tematykę rodziny w kontekście wielokulturowości i wynikających z niej procesów, które wpływają na strukturę, funkcję czy formy życia rodzinnego. Ukazuje zagadnienie globalizacji, migracji, pluralizmu wartości oraz edukacji wielokulturowej jako podłoża zmian tożsamości oraz funkcjonowania rodziny. Podkreśla, że udział rodziny w procesach związanych z kontaktem wielokulturowym jest we współczesnym świecie nieodzowny i niemożliwy do uniknięcia. Przedstawia pokrótce kompetencje Multikulturowe, jakie rodzina powinna posiadać, aby zgodnie funkcjonować w multikulturowej społeczności. (abstrakt oryginalny)

This article present the theme of family in the context of multiculturalism and the resulting processes that affects the structure, function or forms of family life. It describes the issue of globalization, migration, pluralism of values and multicultural learning as base for identity and family functioning changes. It highlights that the participation of family in the processes related with multicultural contact is indispensable and unavoidable in our modern world. It briefly presents the competence that multicultural family should have for compatible functioning in a multicultural society. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., (1962) Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia, Warszawa: PWN.
 2. Beck U., Grande E., (2009) Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. Bojar H., (2006) Rodzina w sytuacji wielokulturowości [w:] Kurczewska J., Oblicza lokalności: różnorodność miejsc i czasu, Warszawa: IFiS PAN.
 4. Danilewicz W., (2009) Wspólnota rodzinna w warunkach migracji zagranicznej [w:] Nikitorowicz J., (red.), Muszyńska J., (red.), Sobecki M., (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, Białystok: Trans Humana.
 5. Flis A., (2003) Chrzescijaństwo i Europa, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 6. Gromadzka K., (2009) Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych [w:] Nikitorowicz J., (red.), Muszyńska J., (red.), Sobecki M., (red.), Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej, Białystok: Trans Humana.
 7. Kapuściński R., (2004) Podróże z Herodotem, Kraków: Znak.
 8. Kapuściński R., (2007) Nie ogarniam świata. Z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i Krzysztof Brunetko, Warszawa: Świat Książki.
 9. Korporowicz L., (1997) Wielokulturowość a międzykulturowość [w:] Kempny M., (red.), Kapciak A., (red.), Łodziński S., (red.), U progu wielokulturowości, Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 10. Kosiba B., (2014) Wielokulturowość a pluralizm wartości [w:] Jasiński K., (red.), Kordonskyy R., (red.), Wielokulturowość. Religia - Tolerancja. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Olsztyn: UWM.
 11. Krąpiec A., (2016) Kultura [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/k/kultura.pdf [25.11.2016].
 12. Lewowicki T., (2009) Wielokulturowość i edukacja - zagadnienia ogólne, ujęcia porównawcze [w:] Lewowicki T., (red.), Szloska F., (red.), Kształcenie Ustawiczne do wielokulturowości, Warszawa-Radom: ITE Radom.
 13. Mach Z., (1998) Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna, Kraków: Universitas.
 14. Niktorowicz J., (2009) Hasło: Edukacja międzykulturowa [w:] Pilch T., (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa, tom 1.
 15. O roli kobiet w rodzinie, (2013) "Komunikat z badań CBOS", nr 30.
 16. Paleczny T., (2002) Meandry wielokulturowości. Oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych -USA i Brazylia [w:] www.isr. wsmip.uj.edu.pl/publikacje/meandry.doc [01.11.2016].
 17. Podrez E., (2004) Tolerancja - problemy i dylematy nie tylko moralnej natury [w:] Borowiak A., (red.), Szarota P., (red.), Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, Warszawa: SWPS Academica.
 18. Przybysze z bliska i z daleka, czyli o imigracji w Polsce, (2015) "Komunikat z badań CBOS" nr 93.
 19. Romaniszyn K., (2003) Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lulbin: KUL.
 20. Sadowski A., (1999) Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie [w:] "Sprawy Narodowościowe" nr 14-15.
 21. Smolicz J.J., (2005) Wielokulturowość [w:] Kwaśniewicz W., (red.), Encyklopedia socjologii, Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 22. Sobieraj I., (2011) Kompetencje międzykulturowe jako kapitał współczesnego człowieka. Przestrzeń Unii Europejskiej [w:] Śliz A., (red.), Szczepański M.S., (red.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja? Warszawa: IFiS PAN.
 23. Śliz A., Szczepański M.S., (2011) Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. Festival caravan czy wielokulturowe street party? [w:] "Studia socjologiczne" nr 4(203).
 24. Tyszka Z., (1979) Socjologia rodziny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 25. Tyszka Z., (1998) Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot badań - możliwości współdziałania badawczego [w:] "Roczniki Socjologii Rodziny" tom X.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu