BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewska-Muciek Dorota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Percepcja kultury organizacyjnej przez kierowników
Managers' Percepton of Organisatonal Culture
Source
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 104-109, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Keyword
Kultura organizacyjna, Kadra kierownicza, Percepcja
Organisational culture, Managerial staff, Perception
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera prezentację wyników badań dotyczących postrzegania kultury organizacyjnej przez kierowników. Celem badań było zidentyfikowanie, czy istnieją różnice w percepcji wartości kulturowych ze względu na płeć, wykształcenie kierowników, szczebel zajmowany w hierarchii organizacyjnej oraz rozbieżności między zdiagnozowanym ogólnym obrazem kultury, a określonymi przez poszczególne grupy kierowników. Dlatego rozpoznanie kultury organizacyjnej została oparte na opinii wszystkich kierowników oraz w rozbiciu na analizowane grupy przełożonych. Diagnoza kultury organizacyjnej została oparta na wartościach kulturowych. Do analizy i opisu kultury organizacyjnej badanych przedsiębiorstw zastosowano badania ankietowe oparte na kwestionariuszu. Badania przeprowadzono w 73 przedsiębiorstwach i uczestniczyło w nich 253 kierowników. Wyniki badań wskazują, że ocena kultury organizacyjnej przez kierowników jest zróżnicowana. Wniosek ten dotyczy odmiennego spojrzenia na kulturę organizacyjną przez wszystkich badanych kierowników i w rozbiciu na poszczególne badane grupy. Wśród wartości kulturowych wyróżnionymi przez każdego respondenta był konserwatyzm i status osiągnięć. W ocenie pozostałych badanych wartości kierownicy byli zróżnicowani, a najbardziej kierownicy niższego szczebla. (abstrakt oryginalny)

The paper presents research results pertaining to the perception of organizational culture by managers. The objective of the study was to identify whether differences in the perception of cultural values with regards to managers' sex, educational back-ground and their level in hierarchy exist. In addition, discrepancies between the diagnosed general perception of the culture and that specified by individual groups of managers were assessed. As a consequence, the study of organizational culture was based upon both collective opinions of managers and opinions of individual groups of managers. The diagnosis of organizational culture was based upon cultural values. A survey by means of a questionnaire was applied in order to analyse and describe the studied companies' organizational culture. The study was conducted in 73 companies and encompassed 253 managers. Research results indicate that managers' assessment of organizational culture is varied. This is true for the perception of organizational culture of all managers and individual managers' groups as well. Conservatism and status of achievements were among cultural values high-lighted by each of the respondents. As far as remaining values are concerned, managers varied in their perception of these. This is especially true for the low-level ones. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alvesson M., (2013) Understanding organizatonal culture, Los Angeles: Sage Publicatons.
  2. Keyton J., (2011) Communicaton & organizatonal culture. A key to understanding work experiences, Los Angeles: Sage Publicatons.
  3. Kilmann R.H., Santon H.J., Serpa R., (1990) Gaining Control of the Corporate Culture, San Francisco: Jossey-Bass.
  4. Krupski R., (2004) Podstawy Organizacji i Zarządzania, Wałbrzych: Wydawnictwo Ibis.
  5. Reynolds S., Valentne D., (2009) Komunikacja międzykulturowa, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
  6. Serafn K., (2015) Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" nr 222.
  7. Wąchol J., (2010) Nowoczesne instrumenty zarządzania a nadzór korporacyjny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 611.
  8. Zimniewicz K., (2001) Koncepcje zarządzania jako instrumenty wspomagające osiągnięcie przewagi konkurencyjnej [w:] Sikorski Cz., Czapla T., Malarski M., (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cited by
Show
ISSN
2300-5491
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu