BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański), Gościniak Karolina (Uniwersytet Gdański)
Title
Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
Port Infrastructure as a Subject of Property Tax
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 21-30, bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Infrastruktura techniczna portów, Porty morskie, Podatek od nieruchomości, Zwolnienia podatkowe
Ports technical infrastructure, Seaports, Property tax, Tax exemption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie problematyki dotyczącej opodatkowania infrastruktury portowej podatkiem od nieruchomości w kontekście fiskalizmu stosowanego przez organy podatkowe odnoszącego się do możliwości stosowania zwolnienia z nieruchomości infrastruktury portowej. Metodologia badania - Analiza piśmiennictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik - Wśród funkcji systemu podatkowego wskazuje się na stymulacyjną jako szczególnie ważną dla pożądanego rozwoju określonych dziedzin gospodarki narodowej. Polski legislator stworzył możliwość zwolnienia podatkowego infrastruktury portowej, kierując się chęcią zapewnienia jej odpowiedniego poziomu. Jednak doświadczenia praktyki gospodarczej pokazują, iż przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą napotykają na problemy w stosowaniu zwolnienia. Problemy te wynikają z nadmiernego fiskalizmu organów podatkowych, jakimi są w przedmiotowym zakresie gminy. Zasadnym wydaje się zmiana tej sytuacji poprzez zmianę postępowania organów podatkowych oraz nowelizację przepisów w sposób wyłączający możliwość ich błędnej interpretacji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to present the issues related to the taxation of the Port Infrastructure. The main context concerns the limitations in the application of tax exemptions that are observed in the activities of tax authorities. Design/methodology/approach - critical analysis of the literature review, the study of source documents. Findings - Among the functions of the tax system is the stimulus that is particularly important for the desired development of specific areas of the national economy. The Polish legislator created the possibility of exempting the port infrastructure tax, with a view to ensuring its proper level. However, the experience of economic practice shows that infra structural management companies are facing problems in the application of the exemption. These problems stem from excessive fiscal burden of the tax authorities (municipalities). It seems reasonable to change this situation by changing the procedure of the tax authorities and amending the regulations in a way that excludes their misinterpretation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza efektów implementacji zdecentralizowanego modelu organizacji zarządzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Polsce (2010). Związek Miast i Gmin Morskich. Pobrano z: http://zmigm.org.pl/formularze/EtapIIIfinal.pdf (10.03.2017).
 2. Borkowski, M. (2013). Skok na port. Namiary na Morze i Handel, 12, 9-10.
 3. Brzeziński, B., Nykiel, W. (2010). Zasady ogólne prawa podatkowego. Przegląd Podatkowy, 2, 83-99.
 4. Cieślukowski, M. (2014). Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (6), 193-207.
 5. Czajkowska, A. (2008). Prawno-administracyjne bariery rozwoju przedsiębiorczości. Ekonomia i Prawo, 4, 393-407.
 6. Dziemianowicz, R. (2012). Ulgi i zwolnienia podatkowe jako forma pomocy publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego e Katowicach, 108, 312-321.
 7. Grzelakowski, A.S. (2009). Wpływ koniunktury gospodarczej na rynki usług portowych (aspekty metodologiczne). W: H. Salmanowicz (red.), Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
 8. Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
 9. Klimek, H. (2010). Jakość usług portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.
 10. Klimek, H., Dąbrowski, J. (2014). Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych. Współczesna Gospodarka, 5 (4), 47-63.
 11. Księżyk, M. (2016). Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 123-134.
 12. Kucharski, M. (2013). Czy dzierżawa pozbawia prawa do ulgi. Rzeczpospolita, 17.04, D4.
 13. Leoński, W. (2013). Zewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 330-340.
 14. Merło, P. (2014). Rola polityki podatkowej państwa w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia BAS, 1 (37), 141-166.
 15. Młynarczyk, J. (2014). Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi. Gdańskie Studia Prawnicze, XXXII, 287-296.
 16. Naczelny Sąd Administracyjny (2014). Postanowienie z dnia 7 lipca, sygn. akt II FPS 2/14.
 17. Naczelny Sąd Administracyjny (2013). Wyrok z 12 lipca, sygn. akt II FSK 678/13.
 18. Naczelny Sąd Administracyjny (2013). Wyroki z 24 lipca, sygn. akt II FSK 935/13, II FSK 936/13, II FSK 937/1.
 19. Stiglitz, J.E. (2015). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Szadurski, S. (2014). Podatkowy spór portów z miastami w Sejmie. Dziennik Bałtycki, 6.02, 11.
 21. Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Szołno-Koguc, J., Mazurek-Chwiejczak, M. (2014). Preferencje podatkowe jako element luki w podatku VAT na przykładzie wybranych państw Unii. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (5, cz. 2), 55-70.
 23. Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 24. Wyrzykowski, W., Kasprzak, P. (2016). Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4 (2), 17-32.
 25. Zirk-Sadowski, M. (2012). System Prawa Administracyjnego. T. 4. Wykładnia w prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu