BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korwel-Lejkowska Barbara (Uniwersytet Gdański)
Title
Dostępność parków miejskich jako elementów zielonej infrastruktury w Gdańsku
Accessibility of urban parks, as elements of green infrastructure in Gdańsk
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 37, s. 63-75, rys., tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Miasto, Infrastruktura, Zielona infrastruktura
City, Infrastructure, Green Infrastructure
Note
streszcz., summ.
Country
Gdańsk
Gdansk
Abstract
Tereny zieleni, tworzące mniej lub bardziej spójny system przyrodniczy, pełnią szereg funkcji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miasta, a przede wszystkim decydują o jakości życia jego mieszkańców. W porównaniu do pozostałych miast polskich o liczbie mieszkańców powyżej 200 tys. Gdańsk pod względem procentowego udziału terenów zieleni urządzonej w ogólnej powierzchni miasta ma jedną z najniższych wartości tego wskaźnika, która wynosi jedynie 3% (GUS 2014). Rozkład przestrzenny tych terenów jest nierównomierny, stąd dostęp mieszkańców poszczególnych dzielnic do terenów zieleni nie jest jednakowy. W artykule przedstawiono analizę dostępności wybranych parków miejskich dla mieszkańców oraz przykłady możliwości zwiększenia takiej dostępności wśród wybranych elementów zielonej infrastruktury. (abstrakt oryginalny)

Green areas, composed as consistent natural system, create one of the most important component of the city, because they play important rule for quality of citizen's life. There is a lot of green spaces in Gdańsk, but in comparison to another polish cities of the citizens' number over 200,000, Gdansk has very low percentage of greenery - only 3% (GUS 2014). The well-developed urban parks are places which are suitable for daily rest and recreation of citizens. This paper presents an analysis of accessibility of urban parks, as elements of green infrastructure in Gdańsk. The research results were referred to the potential possibilities of the public elements of green infrastructure development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander C. 2008. Język wzorców. Miasta - Budynki - Konstrukcje. GWP, Gdańsk.
 2. Benedict M.A., McMahon E.T. 2006. Green infrastructure: linking landscapes and communities. ISLAND PRESS. Washington.
 3. Bochenek A., Jasiński T. 2015. Zastosowanie algorytmu Woronoja do określenia dostępności terenów zieleni w wybranych, dużych miastach Europy. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. T. 3. IGiGP UJ, Kraków.
 4. Drapella-Hermansdorfer A. 2008. Urbanizacja przyrody - przyroda w kompozycji obszarów zurbanizowanych. [W:] T. J. Chmielewski (red.), Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania. Problemy Ekologii Krajobrazu, 21.
 5. Gajda M. 2015. Strategia rozwoju terenów zieleni na obszarze podwarszawskiego trójmiasta ogrodów - etap II. Kraków (http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/etap-ii-koncepcja-programowo-przestrzenna.pdf).
 6. Giedych R., Szulczewska B., Maksymiuk G. 2012. Problemy zarządzania zieloną infrastrukturą miasta na przykładzie Warszawy. Problemy Ekologii Krajobrazu, 33.
 7. Miasta w liczbach 2012. 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. 2013. Zielona infrastruktura - zwiększenie kapitału naturalnego Europy, z dnia 6.05.2013 r., COM(2013) 249, Bruksela.
 9. Koncepcja zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 2015. Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk (http://www.brg.gda.pl/attachments/article/57/strefa_buforowa.pdf).
 10. Kowalski P. 2010. Zielona infrastruktura w miejskiej przestrzeni publicznej. Czasopismo Techniczne 2-A, 5.
 11. Kozanecki P. 2014. Skąd się biorą parki? (http://terenzabudowany.blog.pl/2014/10/09/skad-sie-biora-parki/).
 12. Prądzyńska D., Śmielak Ł. 2009. Rozmieszczenie przestrzenne terenów zieleni miejskiej w Słupsku. Słupskie Prace Geograficzne, 6.
 13. Szulczewska B. 2006. Rozwój "zielonej infrastruktury" w polskich miastach w świetle rekomendacji Programu Cost Action 11, Architektura Krajobrazu, 3-4.
 14. Szulczewska B. 2009. Plan zielonej infrastruktury: nowa moda czy rzeczywista potrzeba? Studia KPZK PAN, 123.
 15. Szulczewska B. 2014. W pułapkach zielonej infrastruktury. [W:] A. Pancewicz (red.), Zielona infrastruktura miasta. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 16. Topa E. 2016. Topologia terenów parkowych i terenów zabudowy mieszkaniowej w wybranych dzielnicach Gdańska. Praca magisterska wykonana w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska pod kierunkiem prof. UG, dra hab. J. Czochańskiego.
 17. Uchwała nr XXVIII/903/04 Rady Miasta Gdańska z dn. 30 09 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto - Stocznia, Plac Solidarności (bip.gdansk.pl/subpages/prawo_lokalne/pliki/2004/R/R_2004_04_01_0903.doc).
 18. Ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880).
 19. Zachariasz A. 2012. Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych. Czasopismo Techniczne, 1-A. 1.
 20. Zachariasz A. 2014. O kształtowaniu systemów terenów zieleni miejskiej w kontekście zielonej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. [W:] A. Pancewicz (red.), Zielona infrastruktura miasta. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu