BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki), Jasiniak Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Stawska Joanna (Uniwersytet Łódzki), Soliwoda Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Znaczenie dochodów pozarolniczych w gospodarstwach rolnych Kanady i USA
Importance of Non-Agricultural Income for Farms in Canada and the US
Source
Wieś i Rolnictwo, 2017, nr 1 (174), s. 49-74, tab., bibliogr. 50 poz.
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Polityka rolna, Przedsiębiorstwo rodzinne, Gospodarstwa rolne, Finanse, Rozwój obszarów wiejskich
Non-agricultural economic activity, Agricultural policy, Family-owned business, Arable farm, Finance, Rural development
Note
streszcz., summ.
Country
Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki
Canada, United States of America (USA)
Abstract
Artykuł ma dwa zasadnicze cele, po pierwsze, przedstawienie ogólnej sytuacji dochodowej, a także udziału dochodów pozarolniczych w dochodach ogółem gospodarstw rolniczych Kanady i USA (według orientacji produkcyjnej i typu "społeczno-ekonomicznego"), po drugie, dokonanie przeglądu i oceny aktualnych wybranych narzędzi oddziałują - cych na generowanie dochodów pozarolniczych. Szczególnie dla USA znamienny był widoczny spadek udziału dochodów pozarolniczych w dochodach farm i rancz. W ramach polityk rolnych i rozwoju obszaru wiejskich można wyodrębnić narzędzia oddziałujące pośrednio bądź bezpośrednio na generowanie dochodów pozarolniczych, jednak należy przywidywać, że coraz bardziej istotną rolę odgrywać będą instrumenty stymulujące zwiększenie zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The article has two main objectives, first to describe the overall income situation, as well as the share of off-farm income in total incomes of farms in Canada and the United States (according to the orientation of production and "socio-economic" type), second, to review and assess the current selected tools affecting off-farm income generation. The share of non - farm income varies, depending on the orientation of the production and socio - economic household type. Especially in case of the US wherein the decrease in the share of non - farm income in total incomes was highly visible. Within the framework of agriculture policies and rural areas development, the instruments influencing the off-farm incomes directly and indirectly might be extracted. However, it should be highlighted that more important role will be assigned to instruments stimulating growth in non - farm employment on rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Accocella N. (2002). Zasady polityki gospodarczej (tłum. A. Wojtyna i in.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Agriculture and Agri-Food Canada, List of Programs and Services, http://www.agr.gc.ca/ eng/programs-and-services/list-of-programs-and-services/?id= 1362151577626#o [dostęp: 8.07.2016].
 3. Ahearn M.C., El-Osta H., Dewbre J. (2006). The impact of coupled and decoupled government subsidies on off-farm labor participation of U.S. farm operators. American Journal of Agricultural Economics, 88 (2), 393-408.
 4. Barnum H.N., Squire L. (1979a). An econometric application of the theory of the farm- -household. Journal of Development Economics, 6, 79-102.
 5. Barnum H.N., Squire L. (1979b). A Model of an Agricultural Household Theory and Evidence. The World Bank, World Bank Staff Occasional Papers.
 6. Beckman J., Schimmelpfennig D. (2015). Determinants of farm income. Agricultural Finance Review, 75 (3) (Early Cite).
 7. Błąd M. (2014). Pluriactivities on family farms. Wieś i Rolnictwo, 4 (165), 45-60.
 8. Briggeman B.C. (2011). The importance of off-farm income to servicing farm debt. Economic Review-Federal Reserve Bank of Kansas City, First Quarter, 83-102.
 9. Cameron R., Neal L. (2004). Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych (tłum. H. Lisicka-Michalska, M. Kluźniak). Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Chmielewska B. (2011). Wpływ członkostwa Polski w UE na sytuację ekonomiczną małych gospodarstw oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 11 (26), 4, 56-66.
 11. Chmielewska В. (2013). Rynek i polityka w procesie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 47-78.
 12. Czyżewski A., Poczta-Wajda A. (2011). Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO. Warszawa: PWE.
 13. Czyżewski A., Matuszczak A. (2005). Interesy rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej. Polityka Gospodarcza, 12, 44-45.
 14. Czyżewski A., Matuszczak A. (2011). Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 90, 5-23.
 15. El Benni N., Finger R., Mann S. (2012). Effects of agricultural policy reforms and farm characteristics on income risk in Swiss agriculture. Agricultural Finance Review, 72 (3), 301-324.
 16. ERS USDA (2016). Agricultural Act of 2014: Highlights and Implications, http://www.ers.usda. gov/agricultural-act-of-2014-highlights-and-implications.aspx [dostęp: 8.07.2016].
 17. Fernandez-Cornejo J., Mishra A., Nehring R., Hendricks C., Southern M., Gregory A. (2007). Off-farm income, production decisions, and farm economic performance. ERS Report Summary, Resources and Environment, luty.
 18. Floriańczyk Z. (2006). Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na poziom dochodu rolników w Polsce. Studia i Monografie, nr 137. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej РІВ.
 19. FOCUSECONOMICS, Economic Forecasts from World's Leading Economists (2016a). U.S. Economic Outlook, http://www.focus-economics.com/countries/united-states [dostęp: 8.07.2016].
 20. FOCUSECONOMICS, Economic Forecasts from Worlds Leading Economists (2016b). Canada Economic Forecast, http://www.focus-economics.com/countries/canada [dostęp: 8.07.2016].
 21. Frenkel I. (2009). Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007. Wieś i Rolnictwo, 4, 50-66.
 22. Gardner B.L. (2002). American Agriculture in the Twentieth Century. How it Flourished and What It Cost? Harvard (Massachusetts) - London: Harvard University Press.
 23. Goodwin B.K., Mishra A.K. (2004). Farming efficiency and the determinants of multiple job holding by farm operators. American Journal of Agricultural Economics, 86 (3), 722-729.
 24. Halamska M. (2015). Specyfika rolnictwa rodzinnego w Polsce: ciężar przeszłości i obecne uwarunkowania. Wieś i Rolnictwo, 1.1 (166.1), 107-129.
 25. Hennessy Th.C., Rehman T. (2008). Assessing the impact of the decoupling' reform of the I Common Agricultural Policy on Irish farmers' off-farm labour market participation J decisions. Journal of Agricultural Economics, 59(1), 41-56.
 26. Jette-Nantel S. (2013). Implications of off-farm income for farm income stabilization policies. Theses and Dissertations - Agricultural Economics, Paper 15, http://uknowledge.l uky.edu/agecon_etds/15 [dostęp: 8.07.2016].
 27. Jette-Nantel S., Freshwater D., Katchova A.L., Beaulieu M. (2011). Farm income variability and off-farm diversification among Canadian farm operators. Agricultural Finance Review, 71 (3), 329-346.
 28. Kanada, Rolnictwo (2016). http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4574436/kanada-go.spodarka. html [dostęp: 7.05.2016].
 29. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, COM (2012) 60, Komisja Europejska, Bruksela 2012.
 30. Lagerkvist C.J., Larsen K" Olson K.D. (2007). Off-farm income and farm capital accumulation: a farm-level analysis. Agricultural Finance Review, 67 (2), 241-257.
 31. Majewski E. (2009). Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 96 (4), 122-129.
 32. Mishra A.K., Goodwin B.K. (1997). Farm income variability and the supply of off-farm labour. American Journal of Agricultural Economics, 79 (3), 880-887.
 33. Mishra A.K., Chang H-H. (2012). Can off farm employment affect the privatization of social safety net? The case of self-employed farm households. Food Policy, 37 (1), 94-101.
 34. Mishra A.K., Paudel K.P. (2011). Estimating permanent income and wealth of the US farm households. Applied Economics, 43,1521-1533.
 35. Mucha К., Staniszewski J., Śmigla M. (2014). The evolution of agriculture policy in the United States, the European Union and China - experiences and prospects, after 2013. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7, 63-75, http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_mucha_j_staniszewski_m_smigla. pdf [dostęp: 9.07.2016].
 36. OECD (2011). Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the United States (Summary). Paris: OECD Publishing.
 37. OECD (2016). Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2016, Paris: OECD Publishing.
 38. Pilger С. (2014). The paradox of off-farm income. CountryGuide, 6.11, http://www.country- -guide.ca/2014/1 l/06/the-paradox-of-off-farm-income/45068/ [dostęp: 27.11.2016].
 39. Poon K., Weersink A. (2011). Factors affecting variability in farm and off-farm income. Agricultural Finance Review, 71 (3), 379-397.
 40. Rosner A., (2000). Źródła utrzymania ludności wiejskiej. W: Halamska M. (red.), Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do UE - nadzieje i obawy polskiej wsi. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 41. Ruttan V.W., Hayami Y. (1972). Strategies for Agricultural Development, http://ageconse- arch.umn.edu/bitstream/135054/2/fris-1972-ll-02-245.pdf [dostęp: 8.07.2016].
 42. Serra Т., Goodwin B.K., Featherstone A.M. (2005). Agricultural policy reform and off-farm labour decisions. Journal of Agricultural Economics, 56 (2), 271-285.
 43. Soliwoda M. (2013). Rolnicze ubezpieczenia gospodarcze w Kanadzie i USA jako składnik systemu zarządzania ryzykiem w nowoczesnym agrobiznesie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 41-59.
 44. Stany Zjednoczone, Rolnictwo (2016). http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Stany-Zjedno- czone-Gospodarka;4575385.html [dostęp: 7.05.2016].
 45. Wilkin J. (1986). Współczesna kwestia agrarna. Warszawa: PWN.
 46. Woś A. (2002). Przestrzeń ekonomiczna rolnictwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 47. Woś A., Zegar J.St. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 48. Zegar J.St. (2001). Przesłanki i uwarunkowania polityki dochodowej w rolnictwie. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
 49. Zegar J.St. (2002). Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 50. Zulauf С. (2014). 2014 Farm Bill Farm Safety Net: Summary and Brief Thoughts. Farmdoc daily (4): 16, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign, January 30.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/wir012017/03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu