BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?
A Bargain Purchase Gain or Negative Goodwill ?
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 41-48, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Połączenia jednostek gospodarczych, Zysk, Ujemna wartość firmy
Business combinations, Profit, Negative goodwill
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Prezentacja rozważań na temat treści ekonomicznej nadwyżki wartości godziwej przejętych aktywów netto nad cenę ich nabycia. Metoda badania - Studia literatury przedmiotu oraz analiza aktów prawa rachunkowości. Wynik - Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto ponad cenę ich nabycia w swej istocie może stanowić zysk na okazyjnym nabyciu lub ujemną wartość firmy, rozumianą jako wypływ przyszłych korzyści ekonomicznych niemożliwych do odrębnego ujęcia na moment rozliczenia transakcji połączenia. Wierne odzwierciedlenie w rachunkowości efektów transakcji połączenia wymaga analizy okoliczności dokonania transakcji i oceny, która ze wskazanych kategorii spowodowała wystąpienie omawianej nadwyżki. Przepisy prawa rachunkowości nie dopuszczają jednak możliwości wyboru w tym zakresie. Wartość - Podjęto próbę sformułowania definicji ujemnej wartości firmy jako kategorii przeciwstawnej do wartości firmy oraz wskazano na zniekształcanie sprawozdań finansowych przez sztywne rozwiązania prawne, niekoniecznie odzwierciedlające skutki ekonomiczne transakcji.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents the reflections on economic content of the excess of fair value of net assets acquired in a business combination over the purchase price. Methodology - Literature review and analysis of accounting law. Findings - The excess of fair value of acquired net assets over cost should be consider as a gain from a bargain purchase or as a negative goodwill, that is future expenses that are not individually identified on the date of acquisition. Faithful representation of the results of business combination needs to reflect circumstances of the transaction and to analyze which of these categories in fact occurred. Nonetheless, accounting law does not permit any choice in this issue. Originality/value - The author defines negative goodwill as the opposite to goodwill and points out that accounting law in this matter does not provide true and fair view of financial statements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carvahlo, C., Rodrigues, A.M., Ferreira, C. (2016). The Recognition of Goodwill and Other Intangible Assets in Business Combinations - The Portuguese Case. Australian Accounting Review, 76 (26), 4-20.
 2. Comiskey, E.E., Clark, J.E., Mulford, Ch.W. (2010). Is Negative Goodwill Valued by Investors? Accounting Horizons, 24 (3), 333-353.
 3. Comiskey, E.E., Mulford, Ch.W. (2011). Changes in Accounting for Negative Goodwill: New Insight into Bargain Purchase Transactions. Why sell for Less Than Fair Value? Atlanta: Georgia Tech Financial Analysis Lab.
 4. De Moville, W., Petrie, A.G. (1989). Accounting for a Bargain Purchase in a Business Combination. Accounting Horizons, September, 38-43.
 5. Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 6. Dotkuś, W. (2014). Rachunkowość jako dyscyplina naukowa oraz jej służebna rola, jaką pełni w życiu gospodarczym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 372, 73-81.
 7. FASB. Pobrano z: http://www.fasb.org/summary/stsum157.shtml (11.02.2017).
 8. Gorynia, M. (2007). Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej. W: Studia nad transformacją i internacjonalizacją polskiej gospodarki. Warszawa: Difin.
 9. Janowicz, M. (2013). Prawne połączenia spółek publicznych w 2011 roku w ich sprawozdaniach finansowych - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61 (1), 57-70.
 10. Ketz, J.E. (2005). Negative Goodwill: An M&A "Fix" That Doesn't Work. The Journal of Corporate Accounting and Finance, 16 (2), 47-50.
 11. Low, J., Kalafut, P.C. (2004). Niematerialna wartość firmy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Maruszewska, E.W. (2014). Potrzeba harmonizacji regulacji polskiej Ustawy o rachunkowości ze standardami międzynarodowymi w zakresie ujemnej wartości firmy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 190.
 13. MSSF 3. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek gospodarczych.
 14. Rak, J., Turyna, J. (2015). Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy. W: M. Postuła, J. Turyna (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Zarządzenie finansami a efektywność ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Rațiu, R.V., Tiron Tudor, A. (2013). The Classification of Goodwill - An Essential Accounting Analysis. Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, 2.
 16. Strojek-Filus, M. (2013). Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 17. Zyla, M.L. Valuation Issues in Financial Reporting: FAS 141&142 and Beyond! Pobrano z: http://www.acuitasinc. com/articles/mlz_val_FAS_beyond. html (11.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu