BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Masierek Edyta (Uniwersytet Łódzki), Siwirska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rewitalizacja jako praktyczny profil kształcenia w ramach kierunku "gospodarka przestrzenna"
Revitalisation as a practical education profile within the spatial economy study program
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 37, s. 133-148, fot., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Urbanistyka, Kształcenie, Rewitalizacja miasta
Spatial economy, Urban studies, Learning, City revitalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Procesy rewitalizacji w polskich miastach stanowią od wielu lat ogromne wyzwanie, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i planistycznej i wdrożeniowej, a efektywne zarządzanie nimi sprawia wielu samorządom dużą trudność. Obecnie obowiązujące dokumenty strategiczne dotyczące rewitalizacji, jak: "Krajowa Polityka Miejska", wytyczne dotyczące rewitalizacji na szczeblu ministerialnym oraz regionalnym dla okresu programowania 2014-2020 oraz przyjęta w 2015 r. ustawa o rewitalizacji wskazują wyraźne kierunki rozwoju tych procesów w Polsce. Bardzo ważne jest zatem, aby przygotować wykwalifikowaną kadrę w tym zakresie, która z jednej strony rozumie problematykę miejską, zasady gospodarki przestrzennej, problemy związane z degradacją miast, z drugiej zaś zna uwarunkowania prawne, instytucjonalne, organizacyjne i finansowe rewitalizacji oraz jest "wyczulona" na aspekty społeczne. Rozumie ideę partycypacji społecznej we współzarządzaniu obszarami oraz zna metody, narzędzia jej skutecznego uruchamiania, tak aby można było faktycznie współbudować i współrealizować różne przedsięwzięcia i projekty wraz z mieszkańcami. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potencjał i potrzeby wynikające z praktyki rewitalizacyjnej jako aktualnie ważnego elementu kształcenia w ramach gospodarki przestrzennej. Autorki próbują nakreślić przydatny w praktyce rewitalizacyjnej profil absolwenta gospodarki przestrzennej oraz wskazać zakres wiedzy i umiejętności, jaki powinien posiąść podczas procesu kształcenia, a także jakie metody nauczania warto w tym przypadku wybrać. (fragment tekstu)

For years the revitalisation processes in Polish cities have constituted a huge challenge in following phases: primary, planning and implementation. A lot of local governments have got difficulties in effectively managing this processes. The development directions of revitalisation in Poland was pointed at the existing strategic document e.g. Krajowa Polityka Miejska and The Revitalisation Act. Therefore it is very important to prepare staff qualified in that matter. On one hand the personnel should understand urban issues, roles of spatial economy and problems connected with city degradation, on the other hand they should know legal, institutional, organisational and financial conditions of revitalisation and be conscious of the social aspect. The future staff should understand the idea of social participation in co-management of areas and they should know the methods and tools of effective implementation so they will be able to cooperate with inhabitants in development and the realisation of various projects. The article's main goal is to draw attention to the potential and the necessities resulting from the implementation of revitalisation as an up-to-date part of education in special economy studies. The authors attempt to delineate a spatial economy graduate profile useful in the practice of revitalisation and to indicate the range of knowledge and skills the alumni should possess and also what teaching methods should be chosen. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Guzowska N. 2007. WebQuest i jego zastosowanie w nauczaniu. Meritum 4(7): 80-84 (http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/7/7_80_abc.pdf; dostęp: 20.01.2016).
 2. Masierek E. 2013. Nieudane próby tworzenia w Polsce podstaw prawnych dotyczących rewitalizacji. Samorząd Terytorialny 1-2.
 3. Moterski F. 2010. Idea partnerstwa w procesie rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego. Acta Universitatis Lodziensis 243.
 4. Szafraniec M., Innowacyjne metody kształcenia. Referat na cykl konferencji w projekcie Belfer (http://www.womkat.edu.pl/files/standaryzacja/Materialydydaktyczne/Innowacyjne_metody_ksztalcenia_MSZ_referat.pdf; dostęp: 15.11.2016).
 5. Szkurłat E. 2012. Metody kształcenia geograficznego. Prace Komisji Edukacji Geograficznej, 2.
 6. Lorens P. 2007. Znaczenie procesów rewitalizacyjnych we współczesnym rozwoju polskich miast. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja polskich miast. Pierwsze doświadczenia; Biblioteka Urbanisty 10.
 7. Lorens P. 2009. Pojęcia podstawowe. [W:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczak (red.), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast. Urbanista, Gdańsk.
 8. Skalski K. 2006. Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, analiza porównawcza, perspektywy. [W:] Projekty i programy rewitalizacji w latach 2000-2006. Studium przypadków. Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji, Kraków.
 9. Wojnarowska A. 2011. Definicje pojęć podstawowych. [W:] S. Kozłowski, A. Wojnarowska (red.), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 10. Wojnarowska A. 2011. Prawne uwarunkowania rewitalizacji w Polsce. [W:] S. Kozłowski, A. Wojnarowska (red.), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 11. Kaczmarek S. 2001. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 12. Krajowa Polityka Miejska 2023. 2015. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 13. Markowski T. 2003. Zarządzanie rozwojem miast. Wyd. PWN, Warszawa.
 14. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. 2003. Warszawa (http://historiasztuki.uni.wroc.pl/sklad/azk/podrecznik_rewitalizacji.pdf; dostęp: 10.01.2017).
 15. Siemiński W., Topczewska T. 2009. Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008. Wyd. Difin, Warszawa.
 16. Stangel M. 2009. Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym. Technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 17. Ustawa o rewitalizacji - praktyczny komentarz. 2016 (https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf; dostęp: 10.12.2016).
 18. Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. nr 1777) (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777; dostęp: 18.10.2016).
 19. Wojnarowska A. 2011a. Definicje pojęć podstawowych. [W:] S. Kozłowski, A. Wojnarowska (red.), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne. Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 20. www.uml.lodz.pl
 21. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/; dostęp: 18.10.2016).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu