BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej
Triangulation in Management Accounting Research
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 173-185, tab., bibl.21 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Metody badawcze
Management accounting, Research methods
Note
JEL Classification: B41 , M41
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wykorzystania metodyki triangulacji w wybranych badaniach rachunkowości zarządczej. Wskazano na istotę metody naukowej oraz znaczenie i rodzaje triangulacji w badaniach nauk społecznych. Sformułowanie przesłanek zastosowania triangulacji do badań w rachunkowości zarządczej stało się punktem wyjścia do oceny wybranych procedur badawczych. W celu przeprowadzenia tej oceny dokonano wyboru zagranicznych prac badawczych z rachunkowości zarządczej. Ich ocenę przeprowadzono ze względu na miejsce triangulacji w procesie badawczym oraz jej wpływ na jakość badań. Przedstawione wyniki wskazują, że w analizowanych badaniach triangulację stosuje się na wszystkich etapach procesu badawczego. Rezultatów tych nie należy jednak uogólnić, gdyż próba badawcza mogła być niereprezentatywna.(abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the use of triangulation methodology for selected research papers on management accounting. The article indicates the essence of scientific method, types of triangulation and its importance for social sciences research. The formulation of the conditions for the use of triangulation in management accounting research was a starting point for assessment of the selected test methods. In order to conduct this assessment there were chosen research works on management accounting. Assessment was made in terms of triangulation within the research process and its influence on quality of research. The results indicates that among analysed research works triangulation is most frequently applied at data collection stage. However, those findings cannot be generalised since the sample might not be representative.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson, S.W. (1995). A Framework for Assessing Cost Management Systems Changes: The Case of Activity Based Costing Implementation at General Motors, 1986-1993. Journal of Management Accounting Research, 7, 1-51.
 2. Anderson, S.W., Hesford, J.W., Young, S.M. (2002). Factors Influencing the Performance of Activity Based Costing Teams: A Field Study of ABC Model Development Time in the Automobile Industry. Accounting, Organization and Society, 27, 195-211.
 3. Anderson, S.W., Young, S.M. (1999). The Impact of Contextual and Process Factors on the Evaluation of Activity-based Costing Systems. Accounting, Organization and Society, 24, 525-559.
 4. Campbell D., Fiske, D. (1959). Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-multimethod- matrixs. Psychological Bulletin, 56, 81-105.
 5. Clark, D. (1951). Plane and Geodetic Surveying for Engineers. London: T2.
 6. Dent, J.F. (1991). Accounting and Organizational Cultures: A Field Study of the Emergence of a New Organizational Reality. Accounting, Organization and Society, 16 (8), 705-732.
 7. Denzin, N.K. (1970). The Research Act. Chicago: Aldine.
 8. Ferreira, L.D., Merchant, K.A. (1992). Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 5 (4), 258-269.
 9. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: PWN.
 10. Hajduk, Z. (2007). Ogólna metodologia nauk. Lublin: Wyd. KUL.
 11. Ittner, C., Larcker, D. (2001). Assessing Empirical Research in Management Accounting. Journal of Accounting and Economics, 32, 348-359.
 12. Kakkuri-Knuuttila, M.L., Lukka, K., Kuorikoski, J. (2008). Straddling between Paradigms: A Naturalistic Philosophical Case Study on Interpretative Research in Management Accounting. Accounting, Organizations and Society, 33, 267-291.
 13. Martyniak, Z. (1999). Metody organizacji i zarządzania. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
 14. Merchant, K.A. (1985). Organizational Controls and Discretionary Program Decision Making: A Field Study. Accounting, Organization and Society, 10, 67-85.
 15. Merchant, K.A. (1990). The Effects of Financial Controls on Data Manipulation and Myopia. Accounting, Organization and Society, 15, 297-313.
 16. Modell, S. (2005). Triangulation between Case Study and Survey Methods in Management Accounting Research: An Assessment of Validity Implications. Management Accounting Research, 16, 231-254.
 17. Modell, S. (2015). Theoretical Triangulation and Pluralism in Accounting Research: A Critica Realist Critique. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 7 (28), 1138-1150.
 18. Mruk, H. (2008). Istota i klasyfikacja metod naukowych. W: M. Sławińska, H. Witczak (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Warszawa: PWE.
 19. Nowak, S. (2011). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 20. Silverman, D. (2009). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: PWN.
 21. Stachak S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu