BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Paradygmat podatku w nauce rachunkowości - szkic problemu
Tax Paradigm in Accounting - Sketch of the Problem
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 67-75, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Podatki, Teoria rachunkowości
Taxes, Accounting theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Wskazanie na istotę kategorii podatku w nauce rachunkowości. Metodologia - Wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu z zakresu teorii ekonomii, podatku i teorii rachunkowości. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatku w nauce rachunkowości, której praktyczny wymiar powoduje współistnienie z kategorią podatku. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie istoty kategorii podatku w nauce rachunkowości w aspekcie zmian paradygmatu tej kategorii.(abstrakt oryginalny)

Purpose - An indication of the essence of the tax category in accounting. Design/methodology/approach - Methods of literature analysis In theory of economics, tax and accounting theory. Findings - Presents the essence of science in tax accounting, which causes the practical dimension of coexistence with tax category. Originality/value - Original presentation of the tax category in accounting science in the aspect of paradigm shift in this category.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiarz, S., Dauter, B., Gruszczyński, B., Hauser, R., Kabat, A., Niezgótka-Medek, M. (2009). Ordynacja Podatkowa. Komentarz. Wyd. 5. Warszawa: LexisNexis.
 2. Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 3. Brzeziński, B. (2001). Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym. W: R. Mastalski (red.), Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Unimex.
 4. Coase, R.H. (1990). The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.
 5. Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 6. Flejterski, S. (2002). Eklektyczny paradygmat współczesnych finansów. Wnioski i rekomendacje dla nauki i praktyki. W: K. Znaniecki (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 7. Frydman, R., Goldberg, M.D. (2007). Imperfect Knowledge Economics: Exchange Rates and Risk. Princeton: Princeton University Press.
 8. W. Gabrusewicz, Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 9. Głuchowski, J., Patyk, J. (2009). Zarys polskiego prawa podatkowego. Warszawa: LexisNexis.
 10. Gmytrasiewicz, M. Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN.
 11. Godłów-Legiędź, J. (2010). Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Gomułowicz, A., Małecki, J. (204). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 13. Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
 14. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 16. Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 17. Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Kulicki, J. (2012). Dowody w postępowaniu podatkowym. Analizy BAS, 6 (73).
 19. Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
 20. Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu. Katowice.
 21. Świderska, G.K., Więcław, W. (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
 22. Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu