BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruczyk Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Kupraszewicz Magdalena
Title
Dokumentowanie operacji gospodarczych w celach podatkowych a dowody księgowe
Accounting Documents in Documenting of Business Transactions for Tax Purposes
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 77-85, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Księgowość, Rachunkowość, Działalność gospodarcza
Bookkeeping, Accounting, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie relacji między uregulowaniami prawnymi dotyczącymi dokumentacji operacji gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa podatkowego i bilansowego oraz krytyczna analiza interpretacji indywidualnych w tym zakresie. Metodologia badania - Przeprowadzono analizę porównawczą aktów prawnych, analizę interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa, wykorzystano metodę indukcji i dedukcji oraz case study. Wynik - Analiza interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa wskazuje, że w pewnych przypadkach przepisy ustawy o rachunkowości mogą kształtować sytuację podatkową przedsiębiorstwa. Mimo tego autorki stoją na stanowisku, że ustawa o rachunkowości nie stanowi aktu prawa podatkowego, a zatem nie powinna być przedmiotem interpretacji Ministra Finansów. Oryginalność/wartość - W artykule wykazano, że Minister Finansów w swych interpretacjach wychodzi poza upoważnienie ustawowe. Wskazano ponadto konsekwencje uregulowań dotyczących rachunkowości jednostki dla sfery dokumentacji podatkowej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to compare the legal regulations concerning the documentation of business transactions with particular emphasis on the relationship between tax and balance law and the critical analysis of individual interpretations in this area. Design/methodology/approach - Comparative analysis of legal acts, analysis of individual interpretations and jurisprudence, use of induction and deduction methods and case study. Findings - An analysis of individual interpretations and case law indicates that in some cases the provisions of the Accounting Act may shape the tax situation of an enterprise. Despite this, the authors take the view that the Accounting Act is not a tax law and therefore should not be subject to interpretation by the Minister of Finance. Originality/value - The paper demonstrates that the Minister of Finance in his interpretations goes beyond the statutory mandate, which may have an impact on business decisions. The implications of the individual accounting choices for the sphere of tax documentation are also indicated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bucior, G. (2012). Rachunkowość w akademickim kształceniu prawników. W: D. Dziawgo (red.), Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 2. Czubakowska, K. (2003). Wymagania ustawowe dotyczące dowodów księgowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 23, 37-50.
 3. Czy koszt niewłaściwie udokumentowany może być kosztem podatkowym? Pobrano z: http://www.gofin.pl/ podatki/17,1,61,152781,czy-koszt-niewlasciwie-udokumentowany-moze-byc-kosztem.html (17.03.2017).
 4. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 21 października 2011 r., nr ITPB1/415-778/11/HD.
 5. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 28 marca 2014 r., nr IPTPB1/415-773/13-5/KSU.
 6. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 września 2011 r., nr IBPBI/2/423-695/11/CzP.
 7. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 czerwca 2011 r., nr ILPB3/423-149/11-2/MM.
 8. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 stycznia 2012 r., nr ILPB3/423-508/11-2/MM.
 9. Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 10. Ożóg, I. (1993). Podatek dochodowy od osób prawnych w 1993 roku. Warszawa: Difin. Pobrano z: https://w.bibliotece. pl/2251494/Podatek+dochodowy+od+osób+prawnych+w+1993+roku (4.19.2017).
 11. Wencel, A. (2012). Dochód a wynik finansowy brutto w warunkach autonomii prawa bilansowego i podatkowego w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 263, 239-264. DOI:11089/2705.
 12. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. T.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1888 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa. T.j. Dz.U. 2017, poz. 201 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. T.j. Dz.U. 2016, poz. 710 z późn. zm.
 17. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2009 r. Sygn. akt II FSK 242/08.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu