BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorens Piotr (Politechnika Gdańska)
Title
Scenariusze rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta
Urban development scenarios o f the Tri-City Metropolitan Area
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 29, s. 71-92, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Urbanizacja, Miasto, Rozwój zrównoważony, Obszar metropolitalny, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Urbanisation, City, Sustainable development, Metropolitan area, Town spatial development
Note
streszcz., summ.
Country
Trójmiasto
TriCity
Abstract
Artykuł dotyczy problematyki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru metropolitalnego Trójmiasta. Zawarto w nim rozważania dotyczące uwarunkowań przekształceń, możliwych wariantów rozwoju oraz ich konsekwencji. Analiza istniejących uwarunkowań obejmuje obecną sytuację w zakresie głównych koncentracji zainwestowania, planowane przekształcenia w zakresie infrastruktury transportowej oraz możliwości i tendencje przekształceń obszarów zdegradowanych. Na tej bazie opisano cztery najbardziej prawdopodobne warianty scenariusza przekształceń obszaru. Opis każdego z wariantów scenariusza przekształceń obejmuje przedstawienie założeń przestrzennych, przesłanek niezbędnych dla jego urzeczywistnienia, omówienie możliwego stanu wynikowego oraz konsekwencji jego realizacji. Podsumowaniem artykułu są wnioski dotyczące elementów koniecznych do realizacji scenariusza oraz konsekwencji ich ewentualnej wybiórczej realizacji. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of shaping the spatial and functional structure of the Tri-City Metropolitan Area. It includes considerations associated with conditions and possible scenarios of urban development pattern as well as with the possible consequences of the these pre-defined scenarios. Analysis of the existing development conditions includes the outlook of the present and already determined (i.e. by on-going development and infrastructure projects) urban structure of the metropolitan area, description of the planned transportation infrastructure interventions as well as tendencies in re-using and transforming of the decayed areas, including large concentrations of the brownfields. On this basis four most probable future development scenarios were drafted. Description of each of these includes definition of the spatial structure, factors required for its implementation, analysis of the possible results and their consequences. These analyses are concluded with set of final remarks associated with definition of elements influencing the "real" future development scenario and with consequences of their selective presence/implementation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kozłowski S. (red.) 2006. Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Lublin-Warszawa.
  2. Lorens P. (red.) 2005. Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych, Urbanista, Warszawa.
  3. Lorens P. (red.) 2005. Problem suburbanizacji, Urbanista, Warszawa.
  4. Lorens P. 2013. Obszary poportowe - problemy restrukturyzacji. Instytut Studiów Regionalnych, Szczecin.
  5. Lorens P. 2013. Równoważenie rozwoju przestrzennego miast polskich, Politechnika Gdańsk, Gdańsk.
  6. Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.) 2009. Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu