BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Title
Innowacyjne kultury organizacyjne w grupach producentów rolnych
Innovative Organizational Cultures in Agricultural Producer Groups
Source
Wieś i Rolnictwo, 2017, nr 1 (174), s. 123-147, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Innowacyjność, Organizacje producenckie, Produkcja rolna, Wyniki badań
Organisational culture, Innovative character, Producer organisations, Agricultural production, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Celem podstawowym badań było określenie uwarunkowań czterech innowacyjnych kultur organizacyjnych w sieci grup producentów rolnych (adhokracji, inkubatora, śmiałków, efektywności). Cele pomocnicze badań to: ustalenie wartości dominujących i wzorów zachowań w innowacyjnych kulturach organizacyjnych grup producentów rolnych (gpr). Przy realizacji przyjętych celów zastosowano perspektywę paradygmatu funkcjonalistycznego i interpretatywnego oraz zasadę triangulacji (metodologiczną i teoretyczną). Kontekst uwarunkowań kultury innowacyjnej tworzyły dane ilościowe (wskaźniki dynamiki grupowej, forma prawna, liczba innowacji, stan relacji grupowych) i jakościowe (opinie uczestników różnych kultur odnośnie do znaczenia pojęć "innowacji" i "działań innowacyjnych"; ograniczeń/stymulatorów innowacyjności; identyfikacja osób stymulujących innowacyjność w gpr, profil produkcji). Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego wśród gpr województwa małopolskiego w 2016 r. W wyniku przeprowadzonych analiz potwierdzono najczęstsze występowanie i innowacyjność w dwóch kulturach: śmiałków i efektywności; ograniczenia innowacyjności, głównie natury zewnętrznej, oraz zidentyfikowano głównych inicjatorów innowacji w gpr. W badanych kulturach dominowała koncentracja na zadaniach i priorytet działania względem braku zaangażowania producentów. Ujawniło się dychotomiczne zachowanie członków kultur innowacyjnych, przejawiające się działaniem zarówno zachowawczym, jak i nowoczesnym. W związku z uzyskanymi wynikami rozwój (zmiana) dotychczasowych kultur może odbywać się drogą rewolucyjną lub ewolucyjną. (abstrakt oryginalny)

The primary aim of the research was to determine the conditions of four innovative organizational cultures within the network of agricultural producer groups (ad hoc, incubator, daredevils, performance). The objectives of auxiliary research included determination of dominant values and patterns of behavior within innovative organizational cultures of agricultural producer groups. For the purpose of achievement of the above mentioned objectives the perspective of functionalist and interpretative paradigm was applied, including the principle of triangulation (methodological and theoretical). The context of innovation culture was formed by quantitative data (indicators of group dynamics, legal form, number of innovations, the state of group relations) as well as qualitative data (opinions of the participants of different cultures on the significance of the terms "innovation" and "innovative measures" constraints / drivers of innovation; identification of stimulating innovation in agricultural producer groups, production profile). The research was conducted by means of a questionnaire conducted among agricultural producer groups in Małopolska in 2016. The analyses confirmed the most frequent occurrence of innovation in two cultures: daredevils and effectiveness. Innovation constraints of mainly external nature and the main initiators of innovation in agricultural producer groups were identified. The cultures studied were focused on priority tasks and recognition of any "action" as opposed to a total lack of commitment. The research also revealed dichotomous behaviour of members of the culture of innovation, reflected in both conservative and modern actions. The results show that the development (alteration) of the existing cultures can follow along revolutionary and evolutionary patterns. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska M. (2011). Wybrane aspekty zarządzania kapitałem innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa opolskiego. Barometr Regionalny, 4 (26).
 2. Baum R., Pepliński B., Wajszczuk K., Wawrzynowicz J., Wańkowicz J. (2015). Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (36), 161-169.
 3. Brilman J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Domagalska-Grędys M. (2015). Przesłanki kapitału pomostowego w relacjach sieciowych gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe, SERiA XVII, 2, 32-38.
 5. Domagalska-Grędys M. (2016). Kontekst innowacji w grupach producentów rolnych. Wieś i Rolnictwo, 1, 139-164.
 6. Gadomska-Lila K. (2011). Budowanie kultury innowacyjności w świetle badań empirycznych. Współczesne zarządzanie, 1,124-133.
 7. Klimas P. (2015). Przesłanki i bariery zawiązywania więzi międzyorganizacyjnych. Problemy Zarządzania, 13,1 (50), 29-46.
 8. Mroziewski M. (2008). Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warszawa: Difin.
 9. Pietruszka-Ortyl A. (2016). Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 438-448.
 10. Sikorski C. (1999). Zachowanie ludzi w organizacji. Społeczno-kulturowe skutki zachowań, cz. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Skłodowy-Grobelny A. (2007). Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Stańczyk S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 13. Stańczyk S. (2016). Paradoksy kultury organizacyjnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 422, 81-94.
 14. Stańczyk-Hugiet E., Stańczyk S. (2012). Kulturowy aspekt relacji międzyorganizacyjnych. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 49 (4), 41-58.
 15. Sułkowski Ł. (2002). Kulturowa zmienność organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 16. Sułkowski Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
 17. Szydło J. (2014). Paradygmaty kultury organizacyjnej. Białystok: Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych (s. 81-94). http://www. zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/422/pl/1.5_szydlo.pdf [dostęp: 16.09.2016].
 18. Trompenaars F. (2012). Kultura innowacji. Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 19. Trompenaars F., Hampden-Turner C. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej (tłum. B. Nawrot). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 20. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2005). Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 21. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. Nr 88, poz. 983.
 22. Wojtczuk-Turek A. (2012). Zachowanie innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/wir012017/06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu