BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bendkowski Józef (Politechnika Śląska)
Title
Projektowanie procesów i operacji logistycznych - wybrane problemy
Selected Issues in the Design of Logistic Processes and Operations
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 23-39, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
System logistyczny, Logistyka, Proces projektowania, Procesy logistyczne
Logistic system, Logistics, Design process, Logistics processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie podstaw metodycznych charakterystycznych dla procesu projektowania praktycznych systemów logistycznych, uwzględniając specyficzne wymagania charakteryzujące procesy i operacje logistyczne. W poszczególnych rozdziałach artykułu została przedstawiona następująca problematyka: logistyka stosowana jako nauka praktyczna, projektowanie, zasady projektowania, projektowanie usprawniające i bazowe, uniwersalne ujęcie procesu projektowo-realizacyjnego, koncepcja logistycznego systemu kierowania produkcją. Artykuł zakończono wnioskami. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present a methodological framework to design practical logistics systems taking into account specific requirements of the logistic processes and operations. Following problems are discussed: applied logistics as a practical science, logistic process design, design principles, improvement and custom design, universal approach to design and implementation processes, a concept of a logistic system of production control. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R.L., Magidson J., Addison H.J.: Projektowanie ideału - kształtowanie przyszłości organizacji. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 2. Bąbinski Cz.: Elementy nauki o projektowaniu. WNT, Warszawa 1972.
 3. Bendkowski J.: Logistyka produkcji procesowo zorientowanych heterogenicznych systemów produkcyjnych. W kierunku nowego paradygmatu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 70. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 4. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, cz. 1 i 2. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 5. Berkun S.: Sztuka zarządzania projektami. Helion, Gliwice 2006.
 6. Dietrych J.: Projektowanie i konstruowanie. WNT, Warszawa 1974.
 7. Fijałkowski J.: Technologia magazynowania. OW PW, Warszawa 1995.
 8. Gasparski W. (red.): Problemy metodologii projektowania. PWN, Warszawa 1977.
 9. Gause D.C., Minch E.: Procesy projektowania z perspektywy przestrzeni stanów. Projekto-wanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne, t. 12. Ossolineum, Wrocław 1990.
 10. Hryniewski J.: Projektowanie: refleksje metodologiczne. Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne, t. 1. Ossolineum, Wrocław 1978.
 11. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1975.
 12. Krick E.V.: Wprowadzenie do techniki i projektowania technicznego. WNT, Warszawa 1975.
 13. Nicholas J.M., Steyn H.: Zarządzanie projektami - zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 14. Sielicki A.: Projektowanie jako przedmiot badań cybernetycznych, [w:] Gasparski W., Miller D. (red.): Projektowanie i systemy - zagadnienia metodologiczne. Ossolineum, Wrocław 1980.
 15. Simon H.A.: The Sciences of the Artificial. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981.
 16. Stabryła A.: Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania. Zeszyty Naukowe, nr 1(20). Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów 2012.
 17. Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. PWN, Warszawa 2011.
 18. Tytyk E.: Projektowanie ergonomiczne. PWN, Poznań-Warszawa 2001.
 19. Warfield J.N.: Projektowanie ogólne dla inżynierów. Kursowy wykład uniwersytecki. Projektowanie i Systemy: Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych, t. 11. Ossolineum, Wrocław 1990.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu