BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijańska Jolanta (Politechnika Śląska)
Title
Od kryzysu do sukcesu. Rozważania w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej
From Crisis to Success. Considerations for Hard Coal Mining Enterprise Development in Crisis Situation
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 41-53, rys., tab., bibliogr. 53 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Rozwój przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe, Potencjał rozwojowy
Hard bituminous coal mining, Enterprise development, Crisis situations, Development potential
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące istoty rozwoju przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, z podkreśleniem znaczenia takich kwestii jak zmiana, restrukturyzacja, tworzenie wartości, inwestowanie i strategia. Na tym tle opisano model badania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. Stanowi on wzorzec postępowania ukierunkowanego na ocenę potencjału rozwojowego kopalń oraz podstawę do sformułowania strategii i działań zmierzających do pokonania kryzysu w kopalniach, ich odnowy i efektywnego ekonomicznie funkcjonowania w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article presents the considerations in terms of the essence of the enterprises development in crisis situation, emphasizing the importance of issues such as change, restructuring, value creation, investment and strategy. Furthermore, the developed model of research of hard coal mining enterprise development possibility in crisis situation was synthetically described. This model is a pattern of conduct, directed to assessing the development potential of the enterprise and to identify right strategy and actions to overcome the crisis, renewal and economical effective operation in the future. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bijańska J.: Planowanie działalności inwestycyjnej kopalń węgla kamiennego. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 2. Bijańska J.: Rola analizy strategicznej w badaniu możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, Gliwice 2017.
 3. Brodowska-Szewczuk J.: Konkurencyjność przedsiębiorstw i źródła przewagi konkurencyjnej. Zeszyty Naukowe, s. Administracja i Zarządzanie, nr 80. Akademia Podlaska, Biała Podlaska 2009.
 4. Dudzik-Lewicka I.: Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, nr 2. Wyższa Szkoła Humanitas, 2013.
 5. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1994.
 6. Gorynia M.: Schemat analityczny luki konkurencyjnej - zarys, [w:] Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2002.
 7. Heifetz R., Grashow A., Linsky M.: Przywództwo w dobie (permanentnego) kryzysu. "Harvard Business Review", nr 12/2009-1/2010.
 8. Karbownik A., Wodarski K.: Metodyka wielokryterialnej oceny kopalń dla potrzeb budowy strategii spółki Węglowej. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2010.
 9. Kowal D.: Determinanty kształtujące wartość przedsiębiorstwa górniczego. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 1, 2012.
 10. Kowalczyk J., Kusak A.: Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 11. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.): Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 12. Michalak A.: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. PWN, Warszawa 2007.
 13. Mitroff I.I., Anagnos G.: Managing crises before they happen. What every executive and manager needs to know about crisis management. AMACOM, New York 2001.
 14. Nalepka A.: Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków 1998.
 15. Nogalski B., Macinkiewicz H.: Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Difin, Warszawa 2004.
 16. Nowak E.: Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 17. Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L.: Kryzys i przetrwanie w marketingu. Difin, Warszawa 2003.
 18. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 2003.
 19. Ponis S.T., Koronis E.: A Knowledge Management Process-Based Approach to Support Corporate Crisis Management. "Knowledge & Process Management", Vol. 19, No. 3, 2012.
 20. Sierpińska M. (red.): Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji wspomagania decyzji dla poprawy efektywności zarządzania zakładem górniczym i spółką węglową. Patria, Kraków 2007.
 21. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 22. Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. WIG-Press, Warszawa 2001.
 23. Stabryła A.: Analiza zdolności rozwojowej przedsiębiorstwa w kontekście innowacyjności, [w:] Kraśnicka T. (red.): Innowacyjność współczesnych organizacji, cz. 2. Kierunki i wyniki badań. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
 24. Stabryła A.: Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, nr 4, cz. 1. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 25. Stabryła A.: Współczesne problemy programowania rozwoju przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe, nr 2. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Tarnów 2009.
 26. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa 2007.
 27. Suszyński C.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 28. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 29. Walecka A., Zakrzewska-Bielawska A.: Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i Materiały, nr 3/2. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
 30. Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Poltext, Warszawa 1999.
 31. Wawrzyniak B.: Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje. PWE, Warszawa 1985.
 32. Wieczerzyńska B.: Kryzys w przedsiębiorstwie. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 33. Wodarski K., Bijańska J.: Scenariusze zmian otoczenia jako element badania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, Gliwice 2017.
 34. Wodarski K.: Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego. Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 35. Zakrzewska-Bielawska A.: Zarządzanie w kryzysie, [w:] Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.): Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 36. Zelek A.: Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa. "Przegląd Organizacji", nr 2, 2002.
 37. Zelek A.: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu