BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijańska Jolanta (Politechnika Śląska)
Title
Rola analizy strategicznej w badaniu możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej
Role of Strategic Analysis in the Study of the Development Possibility of Hard Coal Mining Enterprise in the Crisis Situation
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 55-67, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Analiza strategiczna, Sytuacje kryzysowe, Potencjał rozwojowy, Rozwój przedsiębiorstwa, Górnictwo węgla kamiennego
Strategic analysis, Crisis situations, Development potential, Enterprise development, Hard bituminous coal mining
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nieuchronność pojawiania się zjawisk kryzysowych we współczesnych przedsiębiorstwach wymaga ich odpowiedniego diagnozowania. Powoduje to potrzebę określenia sposobów umożliwiających jak najlepsze przeprowadzenie diagnozy, która powinna obejmować identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych, stanowiących przyczyny i objawy kryzysu, ale również szanse i mocne strony przedsiębiorstwa, gdyż to one determinują jego możliwości pokonania kryzysu, odnowy i rozwoju. W publikacji przedstawiono rolę analizy strategicznej w badaniu możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. (abstrakt oryginalny)

The inevitability of the crisis phenomenon in modern enterprises requires their proper diagnose. This create the need to identify the ways, which allows to carry out the diagnosis, which should include identification of external and internal crisis factors, but also the opportunities and strengths of enterprise, because they determine the possibilities to overcome the crisis and the recovery and development. The article presents the role of the strategic analysis in the study of the development possibility of hard coal mining enterprise in the crisis situation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J.B., Clark D.N.: Resource - Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage. Oxford University Press, Oxford 2007.
 2. Bijańska J.: Analiza kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2009. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 3. Bijańska J.: Planowanie działalności inwestycyjnej kopalń węgla kamiennego. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 4. Czakon W.: Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 5. Dohn K., Gumiński A.: Knowledge processes in a supply chain as the determinants of an effective customer service of a production company, [in:] Carpathian Logistics Congress. CLC'2015, Jesenik, Czech Republic, November, 4th-6th 2015. Kraków, Ostrava, Tanger 2015.
 6. Dubiński J., Turek M.: Szanse i zagrożenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. "Wiadomości Górnicze", nr 11, 2012.
 7. Dzikowska M., Gorynia M.: Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej? "Gospodarka Narodowa", nr 4, 2012.
 8. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1994.
 9. Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Stankiewicz M.S. (red.): Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania. Dom Organizatora, Toruń 2010.
 10. Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 11. Grądzki R., Zakrzewska-Bielawska A.: Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i Materiały, nr 3/2. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 2009.
 12. Jonek-Kowalska I.: Przyczyny i symptomy kryzysu w procesie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw górniczych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, 2016.
 13. Kafel T.: Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe, nr 593. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Masłyk-Musiał, Rakowska A., Krajewska-Bińczyk E.: Zarządzanie dla inżynierów. PWE, Warszawa 2012.
 15. Mitroff I.I., Pearson C.M.: Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Businessman Book, Business Press, Warszawa 1998.
 16. Moszkowicz M. (red.): Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. PWE, Warszawa 2005.
 17. Nogalski B., Macinkiewicz H.: Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Difin, Warszawa 2004.
 18. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996.
 19. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 2003.
 20. Sheehan N.T., Foss N.J.: Exploring the roots of Porter's activity-based view. "Journal of Strategy and Management", Vol. 2-3, 2009.
 21. Stankiewicz M.J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Toruń 2002.
 22. Stonehouse G., Hamil J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Felberg SIA, Warszawa 2001.
 23. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 24. Wodarski K., Bijańska J.: Scenariusze zmian otoczenia jako element badania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 101. Politechnika Śląska, Gliwice 2017.
 25. Wyrwicka M.K., Jaźwińska D.: Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw. "Economics and Management", nr 2, 2014.
 26. Zelek A.: Model zarządzania kryzysem w organizacji, [w:] Kopycińska D. (red.): Państwo i rynek w gospodarce. PTE, Szczecin 2003.
 27. Zelek A.: Źródła i objawy kryzysów przedsiębiorstw - raport z badań, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.): Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu