BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzóska Jan (Politechnika Śląska)
Title
Zmiany modelu biznesu przedsiębiorstwa transportowego a dynamika wartości
Charge of the Business Model of a Transportation Company versus Value Dynamics
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 69-84, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Modele biznesowe, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Tworzenie wartości
Balanced Scorecard (BSC), Business models, Transport-forwarding enterprise, Value creation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę modeli biznesu w aspekcie ich zdolności do tworzenia wartości. Przedmiotem badania jest struktura modelu biznesu przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego. Analizo-wano zmiany w tej strukturze i dynamikę wartości jaką uzyskało badane przedsię-biorstwo. Do pomiaru wartości wykorzystano Strategiczną Kartę Wyników (BSC). (abstrakt oryginalny)

The paper presents issues related to business models in the aspect: of their ability to create value. Subject of the study was transportation and forwarding company business model structure. Changes in the structure were analyzed together with the dynamics of value the investigated company gained. Balanced Scorecard was used to measure the value. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M.: Making eco-innovation measurable - are we moving towards diversity or uniformity of methods and indicators? SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 2.
 2. Boulton R., Libert B., Samek S.: Cracking the Value Code. Arthur Andersen, Harper Colinns, USA 2000.
 3. Brzóska J.: Process of implementing innovations at metallurgical products servicing and trading company. From Conference Proceedings 23rd International Conference on Metallurgy and Materials. Brno, Czech Republic, May 2014, Tanger, Ostrawa, Czech Republic 2014.
 4. Brzóska J.: Innovations as a factor of business models dynamics in metallurgical companies. Proceedings 22rd International Conference on Metallurgy and Materials. Brno, Czech Republic, May 2014, Tanger, Ostrawa, Czech Republic 2013.
 5. Brzóska J.: Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 6. Brzóska J.: Inteligentne specjalizacje regionu jako szansa wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe, Studia ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2014.
 7. Casades-Masanell R., Ricart J.E.: From Strategy to Business Model and on to Tactics. "Long Range Plann.", Vol. 43(2-3), 2010.
 8. Chesbrough H.W.: Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. "Long Range Plann.", Vol. 43(2-3), 2010.
 9. Chesbrough H., Rosenbloom R.S.: The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. "Industrial Corp. Change", Vol. 11(3), 2002.
 10. Dahan N.M., Doh J.P., Oetzel J., Yaziji M.: Corporate - NGO Collaboration: Co-creating New Business Models for Developing Markets. "Long Range Plann.", Vol. 43(2-3), 2010.
 11. Dohn K.: The configurational approach in supply chain management (SCM) of steel goods. "Metalurgija", Vol. 53, Iss. 2, 2014.
 12. Fechner I., Szyszka G. (red.): Logistyka w Polsce. Raport 2015. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2016.
 13. Hamel G.: Leading the revolution. Harvard Business School Press, Boston, USA 2002.
 14. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 15. Jabłoński M.: Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości. Wybrane zagadnienia. "Przegląd Organizacji", nr 9, 2012.
 16. Jabłoński M.: Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2013.
 17. Kaplan R., Norton D.: The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press, Boston 1996.
 18. Knop L.: The process of cluster management, [in:] Sroka W., Hittmár Š.: Management of network organization. Theoretical problems and dilemmas in practice. Springer, 2015.
 19. Nogalski B., Szpitter A.A.: Model biznesu w zmniejszaniu ryzyka w warunkach kryzysu, [w:] Bizon-Górecka J. (red.): Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział Bydgoszcz, Bydgoszcz 2009.
 20. Nogalski B., Szpitter A.A.: Rada nadzorcza a model biznesu przedsiębiorstwa. Prace i Materiały, z. 1.A. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2009.
 21. Osterwalder A., Pigneur Y.: Business Model Generation: A Handbook of Visionaries, Game Changers and Challengers. Strategyzer Series, Wiley, 2010.
 22. Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik Wizjonera. Helion, Gliwice 2012.
 23. Prahalad C.K., Krishnan M.S.: New Age of Innovation. McGraw Hill, 2008.
 24. Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C.: The power of business models. "Business Horizons", Vol 48, Indiana University, 2005.
 25. Svejenova S., Planellas M., Vives L.: An Individual Business Model in the Making: a Chef's Quest for Creative Freedom. "Long Range Plann.", Vol. 43(2-3), 2010.
 26. Szmal A., Jodkowski M.: Technical-economic perspective of using composite alternative fuels in metallurgical production. 24th International Conference on Metallurgy and Materials. Brno, Czech Republic, June 2015.
 27. Teece D.J.: Business Models, Business Strategy and Innovation. "Long Range Planning", Vol. 43(2-3), 2010.
 28. Zott C., Amit R.: Designing your future business model: An activity system perspective'. "Long Range Plann.", Vol. 43(2-3), 2010.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu