BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplicka-Kolarz Krystyna (Politechnika Śląska), Korol Jerzy (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach), Kruczek Mariusz (Główny Instytut Górnictwa)
Title
Znaczenie zarządzania cyklem życia w gospodarce o obiegu zamkniętym na przykładzie tworzyw polimerowych
Significance of Life Cycle Management in the Circular Economy on the Example of Polymer
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 85-96, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarka zamkniętego obiegu, Tworzywa sztuczne, Cykl życia produktu, Odpady
Closed circuit economy, Plastics, Product life cycle, Wastes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest stworzenie systemu przepływu materiałów zgodnego z ideą "od kołyski do kołyski" (from cradle to cradle). Podejście takie wiąże się z zarządzaniem cyklem życia produktów w odniesieniu do wszystkich etapów, począwszy od wydobycia aż po pełne wykorzystanie wszystkich odpadów, które zgodnie z koncepcją tej gospodarki stanowią surowce dla innych procesów technologicznych. W artykule przedstawiono różne warianty zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych i ich ocenę pod kątem wpływu na środowiskowo. Spośród analizowanych wariantów zagospodarowania najkorzystniejszym - ze środowiskowego punktu widzenia - jest recykling materiałowy, który stanowi również preferowane rozwiązanie w gospodarce o obiegu zamkniętym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the circular economy is to create a system based on the flow of materials compatible with the idea of "from cradle to cradle". This approach involves managing the life cycle of products in all stages from exploration through to full utilization of all waste, according to the concept of circular economy wastes are the raw materials for other processes. The paper presents various options of plastic waste management. The different variants of plastic waste management were assessed for their impact on the environment. Among the analyzed options of waste management, the most advantageous from the environmental point of view, is material recycling. Recycling is also the most preferred method of waste management in the circular economy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burchart-Korol D.: Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi bazując na gospodarce cyrkulacyjnej. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 87. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
  2. Deutscher V.: VDI-richtlinie 4600: Cumulative Energy Demand, Terms, Definitions, Methods of Calculation. Verein Deutscher Ingenieure, Düseldorf 1997.
  3. Huysman S., Debaveye S., Schaubroeck T., De Meester S., Ardente F., Mathieux F., Dewulf J.: The recyclability benefit rate of closed-loop and open-loop systems: Acase study on plastic recycling in Flanders. "Resources, Conservation and Recycling", No. 101, 2015, p. 53-60.
  4. IPCC Climate Change Fifth Assessment Report: Climate Change 2013, www.ipcc.ch.
  5. PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura.
  6. PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne.
  7. Report: Criteria for eco-efficienct (sustainable) plastic recycling and waste management. denkstatt GmbH, Austria 2014.
  8. Report: Toward the circular economy, Accelerating the scale - up, across global supply chain, Part 3. Ellen MacArthur Foundation, 2014.
  9. Tworzywa sztuczne - Fakty 2015. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie, http://www.plasticseurope.org/documents/document /2015 1123112635-fakty_o_tworzywach _2015_pl.pdf.
  10. Tworzywa sztuczne - Fakty 2015, http://www.plasticseurope.pl/Document/tworzywa---fakty-2016.aspx?Page=DOCUMENT&FolID=2.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu