BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turzyński Marcin (Biuro Rozwoju Gdańska)
Title
Analiza delimitacji gdańskiego obszaru metropolitalnego i jego stref
An analysis o f delimitate Gdańsk metropolitan area and its zones
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 29, s. 93-108, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Urbanizacja, Miasto, Rozwój zrównoważony, Obszar metropolitalny, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Urbanisation, City, Sustainable development, Metropolitan area, Town spatial development
Note
streszcz., summ.
Country
Gdańsk, Aglomeracja gdańska
Gdansk, Gdańsk agglomeration
Abstract
Obszar metropolitalny nie jes t jednorodny, dlatego wyznacza się jego strefy: centrum, obszar funkcjonalny i otoczenie. W odpowiedzi na propozycję delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego, sporządzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego2, delimitacje obszaru metropolitalnego Stowarzyszenia GOM3 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Biuro Rozwoju Gdańska podjęło się ich analizy. Do delimitacji obszaru metropolitalnego (OM) i jego stref, wzięto pod uwagę syntetyczny wskaźnik urbanistyczny, dojazdy do pracy, nauki, usług, rozrywki i innych, oraz prognozy oddziaływania na obszar planowanych i realizowanych powiązań drogowych. (abstrakt oryginalny)

In response to proposals of delimitation of the Urban Functional Area of Voivodeship City which was compiled by Ministry of Regional Development, next delimitation of Gdańsk Metropolitan Area by GMA Association and Pomeranian Marshal Office, Gdańsk Development Office carried out the analyses of them all. To the following were taken into consideration: a synthetic index of urbanization, commuting, access to schools, services, entertainment etc., as well as forecast of impact on planned and ongoing road connections. Delimitation of MA should consider not only the results of indicators but also functional and political aspect. Moreover, another crucial characteristics of the delimitation are administrative cohesion and spatial continuity. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kompleksowe badania ruchu na terenie Miasta Gdańska 2009. 2009. Raport IV - Opracowanie wyników. PBS DGA Sp. z o.o., Sopot-Warszawa.
  2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego z dn. 26.10.2009 r., Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1004/XXXIX/09.
  3. Synteza SUiKZP 58 gmin OM, BRG, Gdańsk.
  4. Śleszyński P. 2012. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw. Ekspertyza wykonana dla MRR, IGiPZ PAN, Warszawa.
  5. Turzyński M. (red.) 2014. Analizy urbanistyczno-funkcjonalne GOM. Osadnictwo. BRG, Gdańsk
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu