BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewski Tadeusz (Lomza State University of Applied Sciences)
Title
Poland's Education System at a Time of Demographic and Economic Crisis
Polski system edukacji w dobie kryzysu demograficzno-ekonomicznego
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 15-32, bibliogr. 58 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
System edukacji, Kryzys finansowy, Sytuacja demograficzna, Imigracja
Educational system, Financial crisis, Demographic situation, Immigration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gospodarka rynkowa jest silne skorelowana z systemem edukacji, dlatego każdy kryzys ma wpływ na funkcjonowanie placówek edukacyjnych na wszystkich szczeblach. Kryzys finansowy z lat 2007-2009 dotknął sfery życia publicznego w segmencie finansowym, demograficznym, imigracyjnym i edukacyjnym. Kryzys demograficzny, objawiający się niżem demograficznym i masową emigracją Polaków w 2007 r. oraz imigracją ludności z krajów afrykańskich i azjatyckich od 2015 r., miał wpływ na polski systemu edukacji (nastąpił spadek liczby studentów, likwidacja i konsolidacja szkół wyższych). Głównym celem artykułu jest ukazanie polskiego systemu edukacji przez pryzmat zmian demograficzno-ekonomicznych. Rozważania mogą stanowić przyczynek do szerszego dyskursu na ten temat. Celem szczegółowym jest wskazanie na konieczność zmian, zwłaszcza w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce, m.in. na potrzebę konsolidacji uczelni. Kolejnym celem szczegółowym jest ukazanie potrzeby zmiany podstaw programowych w celu pozyskiwania przez uczniów i studentów umiejętności kluczowych, pozwalających uniknąć błędów kadry zarządzającej Enronu i WorldComu, które m.in. doprowadziły do globalnego kryzysu. Wskazana została także potrzeba przejścia od wymuszanej solidarności strachu do budowania polityki imigracyjnej, zachowującej suwerenność i tożsamość narodową, w której system edukacji powinien odgrywać istotną rolę.(abstrakt oryginalny)

Since there are close links between market economy and the education system, economic crises will have a visible effect on educational institutions at all levels. The late 2000s were marked by a coincidence of financial, demographic and immigration crises. The 2007-2009 global financial crunch, coupled with Poland's demographic crisis that dates back to 2007 and was exacerbated by mass emigration of young Poles, and the European refugee crisis that began in 2015 with increasing numbers of people flocking from African and Asian countries have had, and will continue to have, an substantial impact on the education system of Poland. The article highlights some of the crisis symptoms and their implications for Poland's education sector. As a result of the ongoing population decrease, we have seen schools being closed down, curricula being revised, and a wave of consolidations sweeping the higher education sector. The financial crisis has demonstrated that there is a need to reengineer higher education curricula in an attempt to attract more students and to focus educational effort on students who already have certain requisite skills. One benefit of the new approach would be raising the professional integrity of managers and thus minimizing fraudulent practices such as those pursued by the proud and self-serving executives of Enron and WorldCom. By contrast, the 2015 European migrant crisis has become a stimulus for developing a reasonable migration policy in lieu of fear-driven solidarity. It is clear that the education system should play a central role in making this policy a reality.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk M., 2012, Współczesny kryzys finansowy - przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, No. 31(1): 13-29.
 2. Antonowicz D., Gorlewski B., 2011, Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa: Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa.
 3. Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 4. Bourdieu P., 1963, Travail et trvailleurs en Algierie, Paris: Liber Raisons d'Agir.
 5. Cellary W., 2007, Dobro czy towar, Forum Akademickie. Ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny, No. 12, http://forumakad.pl/archiwum/2007/12/42_dobro_czy_towar.html [accessed 15.11.2016].
 6. Czeladko R., 2011, Studenci znikają z uczelni, Rzeczpospolita of Feb 21, 2011.
 7. Czerepaniak-Walczak M., 2013, Wprowadzenie, in: M. Czerepaniak-Walczak (ed.), Fabryka dyplomów czy Universitas, Kraków: Impuls.
 8. Drozdowicz-Beć M., 2014, Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity, Analiza Forum Obywatelskiego Rozwoju, No. 9/2014, https://www.for.org.pl/pl/d/b292c9f2454bb76f8474180f3433c57b [accessed 30.08.2015].
 9. Education at a Glance 2013. OECD Indicators, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2013-en [accessed 10.09.2015].
 10. Ernst&Young and Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2009, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, November 2009.
 11. Ernst&Young and Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010, Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce - drugi wariant, March 2010.
 12. Fazlagić J., 2015, Specyfika fińskiego systemu edukacji na tle Polski, E-mentor. Dwumiesięcznik Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie, No. (59)2, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/59/id/1164 [accessed 10.09.2015].
 13. Galor Z., Goryńska-Bitner B., 2012, Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
 14. Gmerek T., 2013, System edukacji w Finlandii, in: E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk (eds.), Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków: Impuls, 385-418.
 15. GUS, 2010, Notatka na temat szkół wyższych w Polsce, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/notatka-na-temat-szkol-wyzszych-w-polsce,6,1.html?pdf=1 [accessed 10.09.2015].
 16. GUS, 2014, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013, October 2014, Warszawa.
 17. GUS, 2015a, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, GUS information brief, Jan 27, 2015, Warszawa.
 18. GUS, 2015b, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 roku. Stan w dniu 31.XII, Warszawa.
 19. GUS, 2015c, Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 roku, Warszawa.
 20. GUS, 2016, Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., Warszawa.
 21. http://natablicy.pl/w-2015-roku-bedzie-mniej-uczelni-niepublicznych-w-polsce,artykul.html?material_id=50a0bcf616f1dab55b000000 [accessed 30.08.2015].
 22. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce.pdf [accessed 30.08.2015].
 23. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16060573,Coraz_wiecej_Polakow_na_Wyspach_przyjmuje_brytyjskie.html [accessed 10.09.2015].
 24. http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/307753-gowin-zapowiada-kolejne-zmiany-w-szkolnictwie-wyz-szym-trzeba-dofinansowac-nauke-i-zreformowac-uczelnie [accessed 10.09.2015].
 25. Huntington S.P., 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York:Simon & Schuster.
 26. IBE, 2014, Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa.
 27. Jackson C.W., 2006, Business Fairy Tales: Grim Realities of Fictitious Financial Reporting, Ohio: Thomson, Mason.
 28. Johnsson E., 2013, System edukacji w Szwecji, in: E. Potulicka, D. Hildebrandt-Wypych, C. Czech-Włodarczyk (eds.), Systemy edukacji w krajach europejskich, Kraków: Impuls, 419-446.
 29. Joint declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna on 19 June 1999, 2006, in: E. Kula, M. Pękowska (eds.), Europejski obszar szkolnictwa wyższego. Antologia dokumentów i materiałów, Kielce: Wszechnica Świętokrzyska - Wyd. Uczelniane, 129-132.
 30. Jurczyk M., 2016, Analiza porównawcza systemu kształcenia wyższego w Danii i Finlandii, www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=9108 [accessed 15.11.2016].
 31. Khellil M., 1991, L'intégration des Maghrébins en France, Presses Universitaires de France, coll. «Sociologie d'Aujourd'hui».
 32. Kłusak M., 2001, Konflikt społeczny i możliwości jego regulacji, in: A. Wojtas, M. Strzelecki (eds.), Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczpospolitej, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 33. Korpi T., de Graaf P., Hendrickx J., Layte R., 2003, Vocational Training and Career Employment Precariousness in Great Britain, in the Netherlands and Sweden, Acta Sociologica, No. 46(1): 17-30.
 34. Kosieniec A., 2016, Systemy szkolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej, www.profesor.pl/mat/n10/pokaz_material_tmp.php?plik=n10/n10_a_kosiniec_040409_1.php&id_m=10100 [accessed 15.11.2016].
 35. Lewchuk W., Clarke M., Wolff A. de, 2008, Working Without Commitments: Precarious Employment and Health, Work, employment and society, No. 22: 387-406.
 36. Lindenboim J., Perez C., 2004, The Precariousness of Argentine Labor Relations in the 1990s, Latin American Perspectives, No. (31)4: 21-31.
 37. Malik K., 2015, The Failure of Multiculturalism. Community versus Society in Europe, Foreign Affairs, March/April 2015 Issue, https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/failure-multiculturalism [accessed 15.11.2016].
 38. Nonaka T., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa: Poltext.
 39. Odrowąż-Coates A., 2014, Wyprawa za horyzont fińskiej przestrzeni edukacyjnej w poszukiwaniu remedim na kryzys, in: A. Galor, R. Miński, P. Sałustowicz (eds.), Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Bielefeld: Societas Pars Mundi.
 40. Phelps E.S., 2007, Rewarding Work. How to restore participation and self-support to free enterprise, Cambridge - London: Harvard University Press.
 41. Raspail J., 2015, Obóz świętych, transl. by M. Miszalski, Warszawa: Wyd. Fronda.
 42. Rejzner A., 2010, Profilaktyka i resocjalizacja a wyzwania społeczne, in: M. Konopczyński, W. Theiss, M. Winiarski (eds.), Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, Warszawa: Wyd. Pedagogium WSPR.
 43. Rudenko W., 2012, Uwagi o związku kultury i edukacji (w perspektywie ujęć postradzieckich), Kultura i wartości, No. 2: 51-63.
 44. Sowa J., 2010, Prekariat - proletariat epoki globalizacji, in: J. Sokołowska (ed.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy, Łódź: Muzeum Sztuki.
 45. SOX Report, Report Pursuant to Section 704 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, www.sec.gov/news/studies/sox704report.pdf [accessed 30.08.2015].
 46. Standing G., 2014, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 47. Surina I. (ed.), 2012, Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, Kraków: Impuls.
 48. Śmiałek J., 2010, Młodzi w Łodzi - prekariat z wyższym wykształceniem, 2010 research report, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego.
 49. Uchodźcy w Europie. Już 800 tys. wniosków o azyl, 26.03.2015, http://news.money.pl/artykul/uchodzcy-w-europie-juz-800-tys-wnioskow-o,236,0,1745900.html [accessed 30.08.2015].
 50. Urbański J., 2014, Prekariat i nowa walka klas, Warszawa: Książka i Prasa.
 51. Wallerstein I., 2008, Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Poznań: Wyd. "Bractwo Trojka".
 52. Wąsowski M., 2015, Niemcy stawiają na "multi-kulti". Krasnodębski: Nie można odmówić praw mniejszości, którą się zaprosiło, http://natemat.pl/28459,niemcy-stawiaja-na-multi-kulti-krasnodebski-nie-mozna-odmowic-praw-mniejszosci-ktora-sie-zaprosilo [accessed 30.08.2015].
 53. Wójcik P., 2015, Niech jedzą kredyt! Geneza kryzysu finansowego w USA, Nowy obywatel. Pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej, No. (68)17.
 54. Wojtalik M., 2015, Muzułmanie w Europie, http://swiat.newsweek.pl/ilu-muzulmanow-mieszka-w-europie-i-w-polsce-mapa,artykuly,354745,1.html [accessed 30.08.2015].
 55. www.au.dk/en/ [accessed 10.09.2015].
 56. www.euractiv.pl/politykawewnetrzna/artykul/muzumanie-w-europie-006454 [accessed 30.08.2015].
 57. www.oburzeni.org.pl/news.php [accessed 15.11.2016].
 58. www.uef.fi/en/uef [accessed 10.09.2015].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu