BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego)
Title
Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy
The Intergration of the Sołecki Found into the Community 's Accountancy
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 97-104, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Budżet gminy, Finanse samorządu terytorialnego, Ewidencja księgowa, Fundusz sołecki
District budget, Local government finance, Accounting records, Sołecki fund
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie funduszu sołeckiego jako formy gospodarki finansowej gminy oraz wskazanie sposobu ujmowania operacji dotyczących funduszu sołeckiego w księgach rachunkowych gminy. Metodologia badania - Metoda analizy źródeł literaturowych i dokumentów, analiza logiczna wyników badań własnych. Wynik - W opracowaniu wykazano, że ewidencja księgowa operacji dotyczących funduszu sołeckiego nie jest ujednolicona, a przyjęta w jednostce polityka rachunkowości nie zawiera odniesień do zasad ewidencji funduszu sołeckiego. Oryginalność/wartość - Syntetyczny opis ujęcia operacji gospodarczych związanych z funduszem sołeckim w księgach rachunkowych.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The introduction of the sołecki found as an example of the community's financial economy and the method of the sołecki found transactions integration into the community's accounting books. Design/methodology/approach - The method of analysis of the sources and documents, the logical analysis of own research results. Findings - The research papers indicates that the accounting record of the sołecki found transactions is not uniform and the accounting policy applied in the examined unit does not include any references to the sołecki found record rules. Originality/value - The synthetic description of the economic transactions related to the sołecki found in the accounting books.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014 (2015). Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www. stat.gov.pl (16.02.2017).
  2. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015 (2016). Warszawa: GUS. Pobrano z: http://www. stat.gov.pl (16.02.2017).
  3. Informacja o wynikach kontroli koordynowanej funduszu sołeckiego przeprowadzonej w 2012 roku. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, RIO w Białymstoku. Pobrano z: www.bip.bialystok.rio.gov.pl (18.02.2017).
  4. Lachiewicz, W. (2013). Gospodarka finansowa sołectw na podstawie ustawy o funduszu sołeckim oraz w ramach ustaleń statutu gminy i statutu sołectwa. Warszawa: Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2013, poz. 289 z późn. zm.
  6. Trykozko, R. (2014). Model uprawnień jednostki pomocniczej w procesach planowania i wykonywania budżetu gminy. Warszawa: Sieć obywatelska - Watchdog Polska.
  7. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.
  8. Ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Dz.U. poz. 301.
  9. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu