BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goździewska-Nowicka Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Janicki Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Popławski Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Słupska Urszula (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Title
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w strukturach organizacji wirtualnych
The Companies Functioning in the Structures of Virtual Organizations
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 95-104, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wirtualizacja, Współpraca przedsiębiorstw, Działalność gospodarcza
Virtualization, Enterprises cooperation, Business activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba praktycznej identyfikacji zjawiska wirtualizacji działalności gospodarczej i jego egzemplifikacja na przykładzie przedsiębiorstw w Polsce. Organizacja wirtualna traktowana jest jako specyficzna forma współpracy przedsiębiorstw i organizowania działalności gospodarczej. W części teoretycznej artykułu zdefiniowano i scharakteryzowano organizację wirtualną i omówiono istotę jej funkcjonowania. W części praktycznej przedstawiono wyniki dwóch autorskich badań, dotyczących kwestii wyrażonej w tytule opracowania. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę identyfikacji poziomu i profilu wirtualizacji przedsiębiorstw realizujących działalność gospodarczą na terenie Polski. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the phenomenon of virtualisation of economic activity and its exemplification on the example of companies in Poland. Virtual organization is considered as a specific form of cooperation and organization of economic activity. The theoretical part of the article presents the essence of the virtual organization's functioning and its characteristics. The practical part of the article presents the results of two research about virtual organizations. Based on the obtained data, an attempt was made to identify the level and profile of the virtualization of the companies pursuing their activities within the territory of Poland, participating in the research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burn J., Marshall P., Barnett M.: E-business Strategies for Virtual Organization. Butterworth-Heinemann, Oxford 2002.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Difin, Warszawa 2007.
 4. Handy C.: Trust and Virtual Organization: How Do You Manage People Whom You Do Not See. "Harvard Business Review", 1995, Vol. 73, No. 3, p. 45.
 5. Hosmer L.T.: Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics. "Academy of Management Review", 1995, Vol. 20, No. 2, pp. 378-379.
 6. Janicki T., Popawski W., Słupska U.: The Concept and the Level of Virtualization in Contemporary Companies (Based on the Example of Polish Firms). "Social Sciences", Vol. 90 No 4, 2015, pp. 19-31.
 7. Janicki T., Słupska U.: Kształtowanie struktur organizacyjnych na zewnątrz organizacji a innowacyjność organizacji. Studia i Prace WNEIZ US, nr 48/3, Szczecin 2017, s. 365.
 8. Kasper-Fuehrer E.C., Ashkanasy N.M.: Communicating Trustworthiness and Building Trust in Interorganizational Virtual Organizations. "Journal of Management", 2001, Vol. 27, No. 3, pp. 239-242.
 9. Kempny D.: Logistyczna obsługa klienta. PWE, Warszawa 2001.
 10. Kubiak B.F., Korowicki A.: Koncepcja organizacji wirtualnej a międzyorganizacyjne systemy informacyjne, [w:] Kasprzak T. (red.): Modele informacyjne procesów gospodarczych. Nowy Dziennik sp. z o.o. i Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych, Warszawa 1998.
 11. Kwiatkowska L.: Ekonomiczne i technologiczne czynniki kreowania organizacji wirtualnej przedsiębiorstw, [w:] Łapińska A., Węgrowska E. (red.): Informacja w społeczeństwie XXI wieku. Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 12. Najda M.: Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu, [w:] Kasiewicz S., Pawłowicz L. (red.): Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. Cedetu Sp. z o. o., Warszawa 2003, s. 79-81.
 13. Sankowska A.: Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa 2009, s. 65.
 14. Sieber P.: Organizational Virtualness. The Case of Small IT Companies, [in:] Sieber P., Griese J. (eds.): Organizational virtualness. Proceedings of the VoNet - Workshop, April 27-28, Simowa Verlag Bern 1998, p. 111.
 15. Słupska U.: Proces kreowania organizacji wirtualnej we współczesnym świecie biznesu. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Nr 9 (2016), s. 141-152.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu