BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Danuta (Wroclaw Medical University / Wydział Ekonomii)
Title
The Functions of University in a Knowledge-Based Economy and Their Implications for Students
Funkcje szkoły wyższej w gospodarce opartej na wiedzy i ich konsekwencje dla studiujących
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 33-47, bibliogr. 25 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Interesariusze, Deklaracja bolońska
Higher education, Knowledge-based economy, Stakeholders, Bologna process
Note
streszcz., summ.
Abstract
Edukacja na uczelniach pod wpływem działania ideologii neoliberalnej oraz realizacji Procesu Bolońskiego podlega nieustannym zmianom. Nacisk na zatrudnialność absolwentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, przygotowanie do wejścia na rynek pracy już po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, konkurencyjność uczelni i ich przedsiębiorczość to tylko niektóre z przemian edukacji w szkolnictwie wyższym w Polsce towarzyszące nam od dziesięcioleci. Dlatego też coraz bardziej istotne wydają się odpowiedzi na pytania: jak zmieniają się funkcje szkoły wyższej? Jakie czynniki determinują zmiany w uczelniach w Polsce? Jakie konsekwencje dla studentów wynikają ze zmieniających się funkcji szkoły wyższej?(abstrakt oryginalny)

Over the recent years, higher education has experienced a number of changes stemming from the pursuit of neoliberal ideology and the implementation of the Bologna Process. Emphasis placed throughout the European Higher Education Area on the employability of university graduates and their preparation for job market entry upon completion of a first-cycle program, alongside competition among higher education institutions and their embracement of entrepreneurship, are just a few of the changes that were triggered decades ago and are here to stay. It is therefore becoming increasingly important to address such questions as: how these changes have affected the functions of university, what factors determine the trends of change in Polish higher educations institutions, and what implications the transformations of universities and their functions have had for students.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Wyd. Sic!.
 2. Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T., 2005, Europejskie idee i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów), Radom: ITeE - PIB.
 3. Czerepaniak-Walczak M., 2013, Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, in: M. Czerepaniak-Walczak (ed.), Fabryki dyplomów czy universitas? O nadwiślańskiej wersji przemian w edukacji akademickiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 4. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2008, Tuning - Harmonizacja kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu. Socrates-Tempus, Poznań.
 5. Hejwosz D., 2010, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 6. Jaskot K., 2002, Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej, Szczecin: Oficyna Wydawnicza OKP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego.
 7. Kobylarek A., 2005, Redefinicja funkcji szkół wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych (teoria mostu), Nauka i Szkolnictwo Wyższe, No. (26)2: 31-38.
 8. Kruszewski Z.P. (ed.), 1999, Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku, Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.
 9. Kruszewski Z.P., 2000, Odbudowa wyższych szkół niepaństwowych w Polsce i ich nowe funkcje społeczno-edukacyjne, Płock: Wyd. Naukowe Novum.
 10. Kwiek M., 2016, Uniwersytet w dobie przemian, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 11. Laloux F., 2015, Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 12. Lewowicki T., 1995, Koncepcja zróżnicowanej szkoły wyższej, Pedagogika Szkoły Wyższej, No. 1.
 13. Lewowicki T., 2012, O modelu szkolnictwa wyższego - uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiązań, Ruch Pedagogiczny, No. 4: 9-24.
 14. Mazińska M., 2004, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa: Wyd. WSiP.
 15. Pachociński R., 2004, Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 16. Półturzycki J., 1999, Współczesne przemiany kształcenia postulowane w dokumentach edukacyjnych i ich znaczenie dla rozwoju szkolnictwa, in: Z.P. Kruszewski (ed.), Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku, Płock: Wyd. Naukowe Novum.
 17. Sobczak A., 2014, Gap Year - przerwa w życiorysie, LOGO, No. 9.
 18. Stecyk A., 2013, Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych, Warszawa: Wyd. Difin.
 19. Strategic Project Charter No. 5, University-employers cooperation proposal developed jointly by A. Wiktoria-Święcicka, A. Czapiga, M. Michalewska-Pawlak, D. Buczkowska, E. Oleniacz-Czajka, "Jakoś(ć) to będzie - od strategii do rozwoju" seminar conducted within the framework of the project "Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu" [Modern University - Competence and Quality in Management], September 18, 2014, Wrocław.
 20. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 84, poz. 455 [Amendment Act of March 18, 2011 to the Law on Higher Education, and to Act on the Academic Title and Academic Degrees, Journal of Laws 2011 No. 84, item 455].
 21. Wiśniewska D., 2013, Kształtowanie wielokulturowych kompetencji w procesie kształcenia na kierunku lekarskim, in: A. Szerląg (ed.), Wielokulturowość - międzykulturowość w edukacji akademickiej. Ku nowej jakości kształcenia, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 22. Wiśniewska D., 2014, Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności - kierunki zmian, Horyzonty Wychowania, Vol. 13., No. 28: 33-49.
 23. Woźniak J., 2009, Model zarządzania efektywnością procesu szkoleniowego, Olsztyn: Wyd. Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
 24. www.nauka.gov.pl/praktyki/ [accessed 27.08.2015].
 25. Żechowska B., 1999, Stare i nowe dylematy w obszarze reform szkolnictwa wyższego, in: Z.P. Kruszewski (ed.), Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku, Płock: Wyd. Naukowe Novum.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu