BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński), Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Obszary oddziaływań behawioralnych na rachunkowość finansową i zarządczą
Areas of Behavioral Influences on Financial and Management Accounting
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 105-118, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Keyword
Zachowania pracownika, Rachunkowość behawioralna, Rachunkowość finansowa
Employee behaviours, Behavioural accounting, Financial accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Wskazanie obszarów i konsekwencji oddziaływań behawioralnych na informacyjną rzetelność rachunkowości i jej przydatność decyzyjną. Metodologia badania - Na podstawie analizy literatury zastosowano metody dedukcji i indukcji oraz wnioskowania logicznego. Wynik - W artykule zostały wytypowane obszary podatne na zniekształcenia behawioralne wskutek wpływu określonych czynników behawioralnych ze wskazaniem na ich skutki. Oryginalność/wartość - Określenie obszarów rachunkowości finansowej i zarządczej szczególnie wrażliwych na wpływ czynników behawioralnych, aby zapobiec zniekształceniom informacji i negatywnym ich skutkom.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Indication of areas and consequences of behavioral impacts on information reliability of accounting and its usefulness of decision making. Design/methodology/approach - Based on literature analysis, deductive and induction methods and logical inferences were used. Findings - In this article, areas prone to behavioral distortion have been identified as a result of the influence of specific behavioral factors, with an indication of their effects. Originality/value - Identification of areas of financial and management accounting especially sensitive to the influence of behavioral factors to prevent distortions of information and their negative effects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artienwicz, N. (2016). Behavioral Stream in Polish Accounting. Its Relation to Behavioral Finance and Perspectives for Neuroaccounting Development in Poland. W: B. Christiansen, E. Lechman (red.), Neuroeconomics and the Decision-Making Process (s. 246-261). Hershey, PA: IGI Global.
 2. Bąk, M. (2011). Problemy behawioralne w rachunkowości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 625. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 32, 47-60.
 3. Bamber, E.M., Ramsay, R.J., Tubbs, R.M. (1997). An Examination of the Descriptive Validity of the Beliefrevision Model and Alternative Attitudes to Evidence in Auditing. Accounting, Organization and Society, 22 (3/4), 249-268.
 4. Brennan, N.M., Merkl-Davies, D.M. (2013). Accounting Narratives and Impression Management W: L. Jack, J. Davison, R. Craig (red.), The Routledge Companion to Communication in Accounting (s. 109-132). London: Routledge.
 5. Corsini, R.J. (2002). The Dictionary of Psychology. New York: Brunner Routledge.
 6. Epley, N., Gilovich, T. (2010). Anchoring Unbound. Journal of Consumer Psychology, 20, 20-24.
 7. Hudlicka, E. (2010). Modelling Cultural and Personality Biases in Decision-making. W: D. Schmorrow, D. Nicholson (red.), Appears in Advances in Cross-Cultural Decision Making (s. 550-559). Boca Raton, FL: CRC Press.
 8. Jaworska, E. (2014). Perspektywa behawioralna w rachunkowości w świetle wybranych teorii psychologii motywacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 49-58.
 9. Jaworska, E. (2015). Poznawcze aspekty formułowania sądów i podejmowania decyzji w rachunkowości behawioralnej - wybrane zagadnienia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 389, 130-138.
 10. Kabalski, P. (2012). Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Organizacja, osobowość, kultura, język. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47, 297-304.
 12. Kamela-Sowińska, A. (2006). Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a korupcja. W: I. Sobańska, W.A. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 13. Kiziukiewicz, T. (2016). Sprawozdawczość finansowa. W: K. Sawicki (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw według ustawy o rachunkowości (s. 325-327). Wrocław: Ekspert.
 14. Kiziukiewicz, T. (2014). Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki (s. 9-13). Warszawa: PWE.
 15. Kiziukiewicz, T. (2012). Rachunkowość zarządcza jako element systemu zarządzania. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość zarządcza (s. 19-40). Wrocław: Ekspert.
 16. Kiziukiewicz, T. (2003). Rachunkowość w systemie zarządzania. W: T. Kiziukiewicz (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości (s. 28-36). Wrocław: PWE.
 17. Knapp, M.C, Knapp, C.A. (2012). Cognitive Biases in Audit Engagements. CPA Journal, 82 (6), 40-45.
 18. Lerner, J.S., Li, Y., Valdesolo, P., Kassam, K.S. (2015). Emotion and Decision Making. Annual Review of Psychology, 66. DOI: 10.1146/annurev-psych-010213-115043.
 19. McAdams, D.P., Olson, B.D. (2010). Personality Development: Continuity and Change Over the Life Course. Annual Review of Psychology, 61, 517-542.
 20. Milan, J.C., Weffort, E.J. (2015). Opportunistic Behavior in Accounting Choices: The Influence Of Emotions And Personality. Pobrano z: https://www.fea.usp.br/sites/default/files/arquivos/anexos/paper_oportunistic_behavior_ in_acco-unting_choices_milan_et_al_2015_0.pdf (10.01.2017).
 21. Montibeller, G., von Winterfeldt, D. (2015). Cognitive and Motivational Biases in Decision and Risk Analysis. Risk Analysis, 35 (7), 1230-1251. DOI: 10.1111/risa.12360.
 22. Oliveira, A. (2007). A Discussion of Rational and Psychological Decision-Making Theories and Models: The Search for a Cultural-Ethical Decision-Making Model. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 12 (2), 12-17.
 23. Piosik, A. (2016). Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 24. Przytuła, S. (2008). Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 25. Raddatz, K.R., Werth, A., Tran, T.Q. (2007 październik). The Influence of Emotional State and Pictorial Cues on Perceptual Judgments. Human Factors and Ergonomics Society, 51 (22), 1496-1500.
 26. Resnick, M.L. (2012). The Effect of Affect: Decision Making in the Emotional Context of Health Care. 2012 Symposium on Human Factors and Ergonomics in Health Care.
 27. Riahi-Belkaoui, A. (2004). Accounting Theory. London: Thomson Learning.
 28. Ronen, J., Yaari, V. (2010). Earnings Management. Emerging Insights in Theory, Practice and Research. New York: Springer.
 29. Smith, M. (1999). Personality Issues and Their Impact on Accounting and Auditing. Managerial Auditing Journal, 14 (9), 453-460.
 30. Zajonc, R.B. (1980). Feeling and Thinking: Preferences Need No Inferences. American Psychologist 35 (2), 151-175.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu