BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworak Janusz (WSB University in Gdańsk)
Title
Positioning as a Strategy-Making Toolin Higher Education
Pozycjonowanie marketingowe instrumentem tworzenia strategii szkół wyższych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, t. 71 nr 6, s. 49-60, bibliogr. 16 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Szkoły wyższe w świetle zmian w zachowaniach nabywców
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Pozycjonowanie, Konceptualizacja
Higher education, Positioning, Conceptualisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pozycjonowanie można uważać za dodatkowy instrument marketingowy, który umożliwia tworzenie strategii rozwoju. Artykuł został podzielony na części: diagnoza stanu (metaanaliza), składająca się z pozycjonowania konkurencyjnego (bezpośredniego), regionalnego (pośredniego) i lokalizacyjnego (mieszanego), oraz diagnoza prospektywna, w której wyróżniono analizę SWOT, BCG, 5 sił Portera, Pareto, cyklu życia produktu i Ansoffa. Został przedstawiony także sposób zastosowania pozycjonowania w procesie budowy strategii rozwoju szkoły wyższej.(abstrakt oryginalny)

Positioning may be considered as a complementary marketing tool that can assist managers in formulating growth strategies. The paper consists of several sections, dealing with: current diagnosis (meta-analysis) - broken down into competitive (direct), regional (intermediate) and localization (mixed) positioning - and prospective diagnosis including SWOT analysis, the BCG matrix, Porter's 5 Forces analysis, Pareto analysis, the Product Life Cycle analysis, and the Ansoff Matrix. The paper also outlines the application of positioning to the strategy making process in a higher education institution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boguszewicz-Kreft M., 2009, Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Churchill G.A., 2002, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 3. Drucker P.F., 1954, The Practice of Management, New York: Harper & Row Publishers.
 4. Encyklopedia popularna, 1998, Warszawa: PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/aksjologia; 3866999.html [accessed 18.11.2016].
 5. Falencikowski T., 2013, Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 6. Georg B., Kalińska-Kula M., 2014, Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Honderich T. (ed.), 1999, Encyklopedia filozofii, Vol. 1-2, Poznań: Zysk i S-ka.
 8. Isard W., Bramhall D.F., Vielrose E., Wróbel A., Czerwiński Z., 1965, Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, Warszawa: PWN.
 9. Kącik E., 2011, Teoria środków-celów w segmentacji rynku. Studium metodologiczno-empiryczne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 10. Kisielinicki J., Turyna J., 2012, Decyzyjne systemy zarządzania, Warszawa: Difin.
 11. Kobis P., 2008, Marketing z Google. Jak wejść na pierwszą pozycję, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 12. Krzyżanowski L., 1999, O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 13. Mc Donald M., Dunbar I., 2003, Segmentacja rynku, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 14. Pranulis V.P., Drewniak R., 2007, Badania marketingowe. Teoria i praktyka, Toruń: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
 15. Wysocka E., Koziński J., 2000, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Warszawa: Difin.
 16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 1999, Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Diagnoza prospektywna, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu