BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dźwigoł Henryk (Politechnika Śląska)
Title
Model of Strategic Identification of Enterprise's Organisational System
Model identyfikacji strategicznej systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 111-124, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Systemy organizacyjne w zarządzaniu, Proces zarządzania, Metodologia diagnozowania ekonomicznego
Organizational systems in management, Management process, Methodology of economic diagnosis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje analizę systemu organizacyjnego i podejście do procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Omówiono w nim metody diagnostyczne oraz diagnozę procesów funkcjonowania organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i modelowania procesu diagnozy. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie nowego podejścia systemowego do badania organizacji. Metoda ta skupia się zarówno na obszarach aktywności przedsiębiorstwa i ich wzajemnych powiązaniach, jak i na związkach przyczynowo-skutkowych między nimi. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the organisational system and approach to the organisation management process. Diagnostic methods and diagnosis in the process of functioning of the organisation with special emphasis on diagnosis and modeling of the diagnosis process were discussed. The purpose of this paper is to show a new system approach to research on organisations that focus on organizations as a set of areas of activity that are interrelated with each other, as well as on cause-and-effect relationships themselves. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. et al.: Podejmowanie decyzji menedżerskich. Podręcznik materiały dydaktyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowic 2006.
 2. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Między nadzieją i strachem, budowanie mapy kompetencji. Placet, Warszawa 2000.
 3. Chadam J.: Synergia w zarządzaniu organizacją holdingową. "Organizacja i Kierowanie", No. 1, 2003.
 4. Dźwigoł H.: Bussiness Management. Alpha Science International Ltd., Oxford 2015.
 5. Dźwigoł H.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 6. Gharajedaghi J.: Systems Thinking. Managing Chaos and Complexity: A Platform for Designing Business Architecture. Buttenworth-Heinemann, Amsterdam 2006.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej, [in:] Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (eds.): Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa 2000.
 8. Lichtarski J.: Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie, [in:] Lichtarski J. (ed.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 9. Lichtarski J.: Planowanie w przedsiębiorstwie, [in:] Lichtarski J. (ed.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 10. Lichtarski J.: Przedmiot (dziedziny) działalności przedsiębiorstwa i realizowane w nim funkcje, [in:] Lichtarski J. (ed.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 11. Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 12. Rogoziński K.: Zarządzanie wartością z klientem. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 13. Sudoł S.: Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2006.
 14. Wolfram S.: New Kind of Science. Wolfram Media Inc., Canada 2002.
 15. Zyznarska-Dworczak B.: Benchmarking we wspomaganiu DSZ, [in:] Kisielnicki J., Turyna J. (eds.): Decyzyjne systemy zarządzania. Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu